Bodeminformatie voor grondwater- en bodemzorghandelingen

Grondwaterhandelingen

De handleiding 'Grondwaterhandelingen' geeft aan hoe u rekening moet houden met mogelijke bodemverontreiniging als u een grondwaterhandeling, zoals een bemaling, wil uitvoeren.


Technische richtlijn voor grondwaterhandelingen

Wat moet u doen als u een grondwaterhandeling (zoals een bemaling) wil uitvoeren?

Een grondwaterhandeling (voornamelijk infiltreren en onttrekken van grondwater) kan een bodemverontreiniging in de omgeving verspreiden. Ook kan het opgepompte grondwater niet zomaar (her)gebruikt of geloosd worden.

De technische richtlijn grondwaterhandelingen biedt een praktische handleiding voor eenieder die van plan is een grondwaterhandeling uit te voeren met als doelstelling schade of nadelige effecten te voorkomen. De technische aspecten zijn specifiek opgesteld voor bemalingen en grondwateronttrekkingen en is bijvoorbeeld niet bruikbaar voor infiltratie, vernattingsmaatregelen, ...

De technische richtlijn grondwaterhandelingen: grondwateronttrekkingen en -bemalingen vindt u hier.

Impact en maatregelen bepalen via het stroomschema in de richtlijn

De bouwheer bepaalt, eventueel samen met een deskundige, de impact van zijn grondwaterhandeling op de omgeving en op een eventuele bodemverontreiniging via een stroomschema. Indien nodig neemt hij de nodige preventieve maatregelen om schade of negatieve effecten te voorkomen, en dit in overleg met de beheerder van de bodemverontreiniging.

In bepaalde gevallen volstaat het om de verspreiding te monitoren en enkel in te grijpen indien de monitoring een ongewilde verspreiding bevestigt. In andere gevallen zijn flankerende maatregelen of lozingsmaatregelen nodig. In de situatie waarbij aangerijkt of verontreinigd grondwater wordt opgepompt moeten ook de nodige vergunningen in orde gebracht worden.

Richtlijnen bemalingen van de VMM

De VMM heeft Richtlijnen bemalingen opgesteld ter bescherming van het milieu. De richtlijnen leiden tot bemalingen waarvan de mogelijke negatieve impact op de omgeving geminimaliseerd wordt.

In deze richtlijnen voor bemalingen verwijst de VMM naar de toepassing van de Technische richtlijn grondwaterhandelingen van de OVAM, meer specifiek wanneer het gaat over de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Bodembeheer