Erkenning aanvragen

Grondwatermodellering

Eindcompetenties voor de expertise grondwatermodellering als onderdeel van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige.


De eindcompetenties voor de expertise grondwatermodellering zijn:

 • De deskundige heeft kennis van algemene hydrogeologie. Hij beheerst het technische jargon en weet wanneer bepaalde technieken om hydrodynamische parameters te begroten (bv. pomptesten) worden toegepast.
 • De deskundige kan een veldsituatie met een gegeven geologische opbouw en gegevens omtrent de grondwaterstand in een hydrogeologisch stroomschema vertalen, of aangeven welke gegevens daarvoor ontbreken.
 • De deskundige is technisch en praktisch onderlegd met betrekking tot modellering van grond-waterstroming en -verontreiniging, zoals die toegepast wordt in het kader van bodemverontreiniging of saneringsscenario's.
 • De deskundige kan een gegeven veldsituatie vertalen in een conceptueel model. De deskundige geeft schematisch en gedetailleerd aan hoe een gegeven probleem numeriek wordt opgelost.

Voor de modellering van grondwaterstroming is daarom:

 • minimale kennis vereist omtrent numerische technieken (bv. opstellen eindig differentieschema) en de implicaties daarvan voor het ontwikkelen van een model (grootte van rasters of elementen);
 • theoretische en praktische kennis nodig over de betekenis van randvoorwaarden (Dirichlet-, Neumann-, Fourriercondities);
 • de deskundige vertrouwd met minstens één software-code.

Voor wat betreft de modellering van de verontreiniging:

 • heeft de deskundige een theoretisch inzicht in de beschikbare oplossingstechnieken en eventuele complicaties op berekende concentraties (bijvoorbeeld numerieke dispersie) in de aard van de broncondities (pulsbron of constante bron, ...);
 • heeft de deskundige kennis van de parameters die de polluentverplaatsing beïnvloeden zoals dispersie/advectie schema, retardatie, verval;
 • kan de deskundige de effecten inschatten van densiteits-effecten (bijvoorbeeld verontreiniging door olie) en de effecten daarvan op de veldmetingen;
 • kan de deskundige voor het toepassen van een migratiemodel de migratiekenmerken van een gegeven polluent inschatten, de bronzone(s) begroten en vertalen naar een numerisch analogon. De deskundige kan de belangrijke parameters (dispersie, retardatie) inschatten of begroten op basis van veldwaarnemingen en een of meerdere modelkeuzes verantwoorden (analytisch, stroomlijnbenadering, advectie/dispersie-model);
 • de deskundige kan aangeven hoe voor een gegeven situatie de toepassing van een model helpt om één of meerdere oplossingen te selecteren (probleem-oplossend denken).

Wenst u deel te nemen aan het examen voor grondwatermodellering? De datum van de schriftelijke evaluatie en de mogelijkheid om in te schrijven worden gecommuniceerd via de Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen.

Team Integraal Kwaliteitsbeheer