Bodemsaneringsdeskundige

Erkenning aanvragen

Erkenning als bodemsaneringsdeskundige


Voorwaarden

Wilt u erkend worden als bodemsaneringsdeskundige ? Dan moet u voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van het Vlarel:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen
 • de bijzondere erkenningsvoorwaarden voor bodemsaneringsdeskundigen van type 1 of van type 2.

De bijzondere erkenningsvoorwaarden gaan over opleiding, ervaring en bijkomende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen.

Erkenning aanvragen

De erkenning als bodemsaneringsdeskundige vraagt u aan bij de afdeling Bodembeheer van de OVAM. De aanvraag gebeurt met een aanvraagformulier (onderaan deze pagina bij Downloads).

U toont aan dat u voldoet aan de algemene en de bijzondere erkenningsvoorwaarden. U voegt een bewijs van betaling van de retributie toe aan uw aanvraag. U kunt het aanvraagdossier op verschillende manieren indienen bij de afdeling Bodembeheer van de OVAM:

Behandeling, beslissing en bekendmaking

De afdeling Bodembeheer van de OVAM behandelt uw aanvraag. Eerst gaan we na of uw aanvraag volledig is. U heeft nog de mogelijkheid om uw aanvraag te vervolledigen als dat nodig zou zijn. De administrateur-generaal van de OVAM beslist binnen een termijn van 90 dagen over uw erkenning.
Is uw aanvraag onvolledig? De beslissingstermijn start pas als u alle ontbrekende gegevens of documenten hebt ingediend. Uw aanvraag is definitief onvolledig als u niet tijdig reageert.
U ontvangt de beslissing van de administrateur-generaal van de OVAM binnen 14 dagen na de datum van ondertekening van die beslissing.

Termijn van de erkenning

De erkenning als bodemsaneringsdeskundige wordt verleend voor onbepaalde duur.
De erkenning kan geheel of gedeeltelijk opgeheven of geschorst worden als u niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of als u uw verplichtingen (gebruikseisen) niet nakomt. In bepaalde gevallen kan de erkenning ook vervallen van rechtswege.

Retributie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten retributies die van toepassing kunnen zijn:
een eenmalige retributie voor het behandelen van de erkenningsaanvraag

Betaal de retributie op het rekeningnummer van DOMG ontvangsten algemeen - Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel (IBAN: BE40 3751 1110 2263, BIC-code: BBRUBEBB).
Vermeld als betalingsmededeling (in het veld van de vrije mededeling): “OVAM-A-BD + naam bedrijf”.


Het bedrag van de retributie verschilt voor een erkenningsaanvraag als bodemsaneringsdeskundige van type 1 of van type 2 (retributie geïndexeerd: 1 januari 2024):

 • bodemsaneringsdeskundige type 1: 341 euro
 • bodemsaneringsdeskundige type 2: 683 euro

Hier vindt u meer informatie over de retributie.

een jaarlijkse retributie voor het toezicht op uw erkenning

U ontvangt van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid een overschrijvingsformulier met de betalingsmededeling en het te betalen bedrag. U moet de retributie ook betalen als u uw erkenning (tijdelijk) niet gebruikt. Als u de retributie niet tijdig betaalt dan wordt uw erkenning als bodemsaneringsdeskundige van rechtswege geschorst en zal de erkenning uiteindelijk van rechtswege vervallen.

Hebt u in 2019, 2018, 2017 of 2016 nog een vijfjaarlijkse toezichtsretributie betaald? Afhankelijk van het jaar waarin u hebt betaald, zult u de eerstvolgende jaren geen retributie moeten betalen. U zult automatisch een brief met overschrijvingsformulier ontvangen als u de eerste keer opnieuw moet betalen. Vanaf dan gebeurt de betaling jaarlijks.

Het bedrag van de retributie verschilt voor een erkenningsaanvraag als bodemsaneringsdeskundige van type 1 of van type 2 (retributie geïndexeerd: 1 januari 2024):

 • bodemsaneringsdeskundige type 1: 68 euro
 • bodemsaneringsdeskundige type 2: 137 euro


Hier vindt u meer informatie over de retributie.

Vaak gestelde vragen

Mijn diploma is buitenlands. Komt dat in aanmerking voor het toekennen van de disciplines?

De OVAM volgt de gelijkwaardigheidsregels van de Vlaamse Overheid. Hier vindt u meer informatie over die regels.

Hoe toon ik mijn 3 jaar praktisch ervaring bodemonderzoeken, 5 jaar praktische ervaring bodemsanering of 5 jaar praktische ervaring werfopvolging aan?

U toont die aan met een uitgebreid CV en een referentielijst. Vermeldt u rapporten in uw referentielijst? Dan moet het duidelijk zijn dat u betrokken was bij de opmaak van dat rapport of bij de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Bijvoorbeeld als auteur, contactpersoon voor het onderzoek, vermelding op werfverslagen,… 

Hoe toon ik mijn ervaring aan om een mathematisch grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren?

Op een paar uitzonderingen na, kunt u deze ervaring enkel bewijzen door deel te nemen aan een schriftelijke evaluatie. De OVAM organiseert om de twee jaar zo’n evaluatie. De datum van de evaluatie en de mogelijkheid om in te schrijven worden gecommuniceerd via de Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen.

Hier vindt u meer informatie over de eindcompetenties grondwatermodellering.

Waar kan ik de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen volgen?

U volgt de aanvullende vorming bij een erkend opleidingscentrum: 

 • UGain - UGent Academie voor Ingenieurs, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent
 • VEB vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

De opleidingscentra bieden ook het bijhorend examen aan. 
De aanvullende vorming is opgesplitst in twee modules:

 • Module 1: Relevante milieuwetgeving in verband met bodem, de standaardprocedure voor het oriënterend bodemonderzoek, de standaardprocedures en codes van goede praktijk voor het grondverzet en het CMA.
 • Module 2: Overige standaardprocedures en codes van goede praktijk, vermeld in het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Hoe krijg ik mijn handtekeningsbevoegdheid module 1 of module 2?

U moet de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1 of module 2 gevolgd hebben en succesvol aan het examen hebben deelgenomen. Het getuigschrift van de aanvullende vorming bezorgt u aan de OVAM, samen met de vraag om u handtekeningsbevoegdheid te verlenen. De OVAM zal uw handtekeningsbevoegdheid schriftelijk bevestigen.
Wil u met u handtekeningsbevoegdheid vermeld worden op de technische fiche van de bodemsaneringsdeskundige? Laat uw interne verantwoordelijke voor de technische dit melden aan de OVAM.

Kan ik voor de vereiste kennis of ervaring een beroep doen op anderen via een samenwerkingsovereenkomst?

U kunt een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met een zelfstandige (natuurlijk persoon). Die mogelijkheid is opgenomen in artikel 4, §2, 2° van het VLAREL. De betrokken zelfstandige kan zijn dienstverlening omtrent die kennis of ervaring aan maximaal drie bodemsaneringsdeskundigen ter beschikking stellen. 
Een samenwerkingsovereenkomst met een bedrijf, waarbij een werknemer ter beschikking wordt gesteld voor bepaalde vereiste kennis of ervaring, kan niet.

Waar kan ik wijzigingen in mijn erkenningsgegevens melden?

Meld dit aan de OVAM via het e-mailadres ‘kwaliteitsbeheerbib@ovam.be’.
Meld wijzigingen altijd zo snel mogelijk, zodat uw gegevens correct in onze databank en op onze website staan.
Wat kunt u zoal melden? 

 • Wijzigingen in de technische fiche met het overzicht van uw erkenningsgegevens. Voorbeelden: personen die in of uit dienst zijn gegaan, aanvragen voor ervaring onderzoeken, sanering of werfopvolging, aanvragen voor handtekeningsbevoegdheid module 1 of module 2, wijzigingen in samenwerkingsovereenkomsten, wijzigingen aan rechtsgeldige ondertekening van rapporten,…
 • Naamswijzigingen, wijziging van adresgegevens, schrappen of toevoegen van nieuwe filialen, aanvragen of schrappen van accounts voor het e-loket van de OVAM.

U ontvangt nadien een aangepaste technische fiche

Welke opleidingen komen in aanmerking voor permanente bijscholing?

De opleiding moet gaan over het milieucompartiment bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving. 
We beseffen dat er tal van initiatieven zijn die kunnen bijdragen tot kennisverrijking. Toch willen we consequent zijn in de invulling van de permanente bijscholing. Daarom komen de volgende opleidingen in aanmerking:

 • Actief deelnemen aan externe studiedagen en seminaries met het milieucompartiment bodem (inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving) als centraal thema, voor zover concrete bewijsstukken van aanwezigheid voorhanden zijn. Het mag niet gaan over een communicatie die vooral een commercieel doel nastreeft.
 • Deelnemen aan sectorale overlegmomenten waar kennisuitwisseling over het milieucompartiment bodem centraal staat. Het gaat hier om vaktechnische werkgroepen ingericht door sector- of beroepsverenigingen. Er wordt altijd een verslag gemaakt van de werkgroep, met vermelding van het tijdschema. Enkel de uren die gewijd worden aan de bespreking van milieuthema's komen in aanmerking. Per jaar komen maximaal 15 uren in aanmerking per bodemsaneringsdeskundige. Informele groepsgesprekken en vergaderingen vallen niet onder deze regeling.
 • Actief doceren van milieukennis tijdens seminaries en opleidingen met het milieucompartiment bodem als centraal thema. Voor de erkende persoon komen maximaal de gedoceerde uren in aanmerking als permanente vorming, voorbereiding niet inbegrepen. Per jaar komen maximaal 15 uren gegeven vorming in aanmerking per bodemsaneringsdeskundige.
 • E-learning over het milieucompartiment bodem op voorwaarde dat de deelnemer kan aantonen dat hij het pakket gevolgd heeft.
 • Alle andere mogelijke vormen van bijscholing die de OVAM als bijscholing beschouwt.

Twijfelt u of een bepaalde opleiding voldoet en hoeveel uren daarvan in aanmerking komen voor de permanente bijscholing? Mail ons dan het programma via het e-mailadres ‘kwaliteitsbeheerbib@ovam.be’.    
De OVAM doet jaarlijks een steekproefsgewijze controle van het gevolgde aantal uren bijscholing. De OVAM zal u per e-mail vragen naar een overzicht van de gevolgde opleidingen voor het afgelopen kalenderjaar. U voegt ook alle stavingsdocumenten (zoals een attest van deelname) toe. 

Downloads

Team Integraal Kwaliteitsbeheer