Wat als ik mijn afval niet sorteer?

Handhaving bedrijfsrestafval

Bedrijven zijn volgens artikel 4.3.2. van het Vlarema verplicht om 24 afvalstromen gescheiden in te zamelen.


Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

Naast de aandacht voor communicatie en sensibilisering, zet de OVAM en afdeling Handhaving van departement Omgeving extra in op handhaving. Er is een verhoogde controle op de bronsortering bij bedrijven. Hierbij vragen we ook een inspanning van de lokale toezichthouders.

Als lokaal toezichthouder heeft u het mandaat om controles uit te voeren op de sorteerplicht bij bedrijven. Dit is vastgelegd volgens titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen' van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algmene bepalingen inzake milieubeleid.

In het Lokaal Materialenplan staat volgende actie:

  • ACTIE 45: In de periode 2024 tot en met 2027 wordt elke lokale overheid gevraagd jaarlijks minstens 1 controle te doen op de selectieve inzameling per 100 bedrijven die op haar grondgebied actief zijn. In de periode 2028-2030 wordt gevraagd de inspanning te verhogen naar jaarlijks minstens 1 controle per 50 bedrijven actief op het grondgebied.

De OVAM wenst de lokale toezichthouders te ondersteunen bij de implementatie van deze actie en stelt daarom volgende middelen ter beschikking:

  • een brochure om bedrijven te informeren
  • een modelaanmaning voor lokale handhavers bij de overtreding van de sorteerplicht voor bedrijven en
  • toegang tot het centraal non-conformiteitenregister
  • gebundelde info en opname van een webinar (mei 2023) via het Kenniscentrum voor handhavers van het departement Omgeving (gebruik de zoekterm 'bronsortering').
Deze actie wordt opgevolgd via de online vragenlijst 'gemeentelijk afval-, materialen- en bodembeleid' die de OVAM jaarlijks uitstuurt naar de lokale besturen.