Ik verhandel, makel of zamel afval in

Handhaving op lokaal niveau

Om beter op te kunnen treden tegen illegale afvalinzameling heeft de OVAM een model van politiereglement opgesteld en richtlijnen uitgewerkt voor lokale besturen.


In samenwerking met diverse belanghebbenden heeft de OVAM een model politiereglement ontwikkeld om de inzameling van huishoudelijk afval te reguleren. Gemeentebesturen en afvalintercommunales die in opdracht van de gemeente het afvalbeleid in hun regio organiseren, krijgen immers geregeld te maken met de illegale inzameling van huishoudelijk afval, vooral textiel. De inzamelaar heeft in dat geval geen toestemming van de gemeente of de intercommunale. Het kan gaan om inzamelrondes aan huis of om containers die zonder toestemming werden geplaatst.

We werkten daarnaast een plan van aanpak uit voor lokale besturen. Dat bevat richtlijnen om doeltreffend op te treden tegen illegale (textiel)inzamelingen. Verder zijn er nu ook twee modellen van processen-verbaal beschikbaar.

Handhaving op lokaal niveau

Vaak kampen gemeentebesturen en afvalintercommunales die in opdracht van de gemeente het afvalbeleid in hun regio organiseren met illegale inzameling van afvalstoffen, vooral in het geval van textielafvalstoffen. Het zijn inzamelingen van huishoudelijk afval zonder dat de inzamelaar hiervoor toestemming kreeg van de gemeente of de intercommunale. Het kan gaan om inzamelrondes aan huis of om inzameling in containers die zonder toestemming werden geplaatst.

Materialendecreet

Artikel 26 van het Materialendecreet stelt de gemeente verantwoordelijk voor 'het inzamelen en het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen'.
De gemeente kan volgens dit artikel de ophaling reguleren via een gemeentelijk reglement.
Deze bepaling in het Materialendecreet sluit echter niet uit dat, in zoverre de gemeente het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen niet heeft gereglementeerd, andere personen huishoudelijke afvalstoffen mogen ophalen met inachtneming van de bepalingen van het Materialendecreet.

Het is in die omstandigheden dus niet verboden aan andere erkende natuurlijke personen of rechtspersonen, dan die waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten of aan wie zij toelating heeft verleend, om huishoudelijke afvalstoffen op te halen via inzamelpunten op private eigendom. De opmaak van een gemeentelijk reglement waardoor het huishoudelijk afval wel degelijk tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de gemeente behoort is noodzakelijk om van illegale afvalinzameling te kunnen spreken.

Documenten

In samenwerking met diverse belanghebbenden heeft de OVAM een model politiereglement ontwikkeld om de inzameling te reguleren. Daarnaast is een plan van aanpak uitgewerkt met richtlijnen om lokale besturen te ondersteunen in het doeltreffend optreden tegen illegale (textiel)inzamelingen.

Om deze illegale praktijken aan te pakken kunt u volgende documenten gebruiken:
  •     Illegale textielinzameling door een niet-geregistreerde inzamelaar: model proces-verbaal 1;
  •     Overtredingen door een geregistreerde textielinzamelaar: model proces-verbaal 2.

Team Lokaal Materialenbeheer