Zwerfvuil aanpakken

Handhaving Zwerfvuil

De Vlaamse overheid zal de lokale besturen ondersteunen in de handhaving op zwerfvuil. De eerste handhavers zwerfvuil zijn actief en hebben de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond.


Responsive Image

Handhavers zwerfvuil OVAM

De Vlaamse overheid wenst de lokale besturen te ondersteunen in de handhaving op zwerfvuil. Hiervoor zullen gedurende drie jaar (vanaf midden 2021 tot midden 2024) 30 handhavers bij de OVAM tewerkgesteld worden die zich uitsluitend zullen bezig houden met het controleren op zwerfvuil. De eerste handhavers zwerfvuil zijn actief en hebben de opleiding tot GAS-vaststeller afgerond. Ze worden aangestuurd vanuit het team terreincontrole bij de afdeling algemene diensten van de OVAM.

GAS-vaststellers

De handhavers zwerfvuil zullen werken als GAS-vaststellers in samenwerking met de lokale besturen en op basis van de bepalingen over zwerfvuil in de lokale politiereglementen. Hiervoor moet u de handhavers zwerfvuil aanduiden als GAS-vaststeller door de gemeenteraad. Een model besluit gemeenteraad voor aanstelling gewestelijke vaststeller GAS met de namen van de OVAM-vaststellers is beschikbaar. Het is aan te raden om dit reeds in orde te brengen. Aan te vragen via het contactformulier.

Hoe?

U kunt als lokaal bestuur gratis een beroep doen op een deel of geheel van het team voor een handhavingsactie inzake zwerfvuil op uw grondgebied. Dit steeds in samenspraak met het team terreincontrole van de OVAM en naargelang de beschikbaarheid van de handhavers. Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen vragen we om dit minstens 3 maand op voorhand aan te vragen. Omdat het niet haalbaar is om overal even intensief te handhaven werken we met prikacties.

Via patrouilles op het terrein (steeds per 2), ook in beperkte mate ’s avonds en in het weekend, zal getracht worden overtreders op heterdaad te betrappen. Dit in nauwe samenwerking met de lokale besturen via een aanpak op maat om de prioriteiten te bepalen. Dit in nauwe samenwerking en voorafgaandelijk overleg met de lokale besturen. 

Waar?

De focus ligt op het heterdaad betrappen van het veroorzaken van zwerfvuil. We handhaven vooral in omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn, niet op landelijke wegen of rustige woonwijken. Wel bijvoorbeeld in winkelstraten, parkings, tijdens evenementen. Ook éénmalige evenementen zoals kermissen, jaarmarkten, festivals of sportwedstrijden komen in aanmerking. Ook de focus op hondenpoep en controle op het bijhebben van een hondenpoepzakje zit in het takenpakket.

Aanvullend zullen er ook projecten op Vlaams niveau worden opgezet rond bepaalde thema's (winkelstraten, evenementen, kust,...). Hierbij zal de vraag aan verschillende lokale besturen gesteld worden om hieraan deel te nemen.

Wat niet?

De handhavers zwerfvuil worden niet ingezet voor controles rond sluikstorten, sensibiliserende acties, controle op het buiten zetten van huisvuil op verkeerde tijdstippen en in de foute recipiënten, analyse camerabeelden of andere afvalovertredingen.

Wat wel?

Repressief optreden voor heterdaad betrappingen op zwerfvuil.

Zwerfvuil is klein afval dat mensen al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats achterlaten. Voorbeelden zijn sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, mondmaskers, zakdoekjes, hondenpoepzakjes, kleine zakjes met afval. Ook controle op het bijhebben van een zakje voor hondenpoep kan onder dit project vallen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat vooral het weggooien van sigarettenpeuken momenteel wordt vastgesteld.

Bij vaststelling van een overtreding wordt een bestuurlijk verslag opgemaakt, er wordt niet gewerkt met waarschuwingen. Een effectieve beboeting achteraf door de sanctionerend ambtenaar is noodzakelijk voor het goede verloop van dit project. Dit in combinatie met integrale aanpak door de gemeente: communicatie, infrastructuur, omgeving, meting…
Lees meer: Mooimakers.

Meer info?

Heeft u interesse om met ons samen te werken of heeft u andere vragen?
Gebruik dan het contactformulier.

Indienen aanvraagformulier

U kan een aanvraag indienen om een beroep te doen op de handhavers zwerfvuil.
Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Na het indienen van de aanvraag moeten er nog een aantal stappen genomen worden vooraleer er effectieve handhaving op terrein mogelijk is: benoeming handhavers door de gemeenteraad, intakegesprek om concrete aanpak te bespreken, inplannen actiedagen… Een eerste aanvraag tot samenwerking moet dus tijdig ingediend worden (bij voorkeur 1 maand op voorhand).
Bij de goedkeuring van een project wordt de maximale looptijd bepaald en de frequentie van handhaving, nadien moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dit om alle lokale besturen de kans te geven om deel te nemen aan dit project.

Draaiboek

Uitgebreide info over het project kan u terugvinden in het draaiboek.

Team terreincontrole