Ik produceer afval

Ik vervoer mijn afvalstoffen niet zelf

Als u uw eigen afvalstoffen niet zelf vervoert, vindt u hier heel wat nuttige informatie: moet u zich registreren? Moet u een identificatieformulier invullen? Welke transportvoorwaarden gelden er?


Moet u zich registreren?

Als u uw eigen afvalstoffen niet zelf vervoert, hebt u geen registratie als vervoerder van afvalstoffen nodig.

Als u zelf regelingen treft voor het vervoer van uw eigen afvalstoffen, hebt u geen registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) nodig.

Als u zelf regelingen treft voor het vervoer van uw eigen afvalstoffen, maar u vervoert uw afvalstoffen niet zelf, dan kiest u hiervoor een geregistreerde vervoerder van afvalstoffen.
 

Moet u een identificatieformulier invullen?

Tijdens het vervoer van alle afvalstoffen moet een identificatieformulier aanwezig zijn. Er bestaan wel een aantal uitzonderingen op het identificatieformulier.

Als u beroep doet op een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, dan staat deze in voor het identificatieformulier.

Als u zelf regelingen treft voor het vervoer van uw afvalstoffen, dan staat u zelf in voor het identificatieformulier, ook als u beroep doet op een geregistreerde vervoerder van afvalstoffen.

Welke algemene transportvoorwaarden gelden er?

Het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) legt een aantal krachtlijnen vast rond het vervoeren, inzamelen en verhandelen van afvalstoffen:

 • De afvalstoffen zijn degelijk verpakt.
 • De vervoerders en de afvalstoffenproducenten die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoeren, moeten de verschillende soorten afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, van elkaar gescheiden houden en moeten de gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden van de niet-gevaarlijke afvalstoffen.
 • Het is verboden afvalstoffen te verdunnen.
 • De vervoersmiddelen en de recipiënten (vaten en flessen waarin de afvalstoffen getransporteerd worden) moeten technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd, en moeten over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken. Ze moeten in goede staat van werking worden gehouden.
 • De vervoersmiddelen en de recipiënten (vaten en flessen waarin de afvalstoffen getransporteerd worden) moeten in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
 • In noodsituaties moeten onmiddellijk efficiënte maatregelen worden genomen om hinder en schade voor mens en milieu te beperken. Daarvoor zijn de nodige kennis, richtlijnen en middelen beschikbaar. De afvalstoffen mogen in geen geval rechtstreeks naar het grondwater, de openbare riolering of het oppervlaktewater worden afgevoerd. Ze moeten worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de aard van de afvalstoffen.
 • De vervoerder en de afvalstoffenproducent die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoert, mag afvalstoffen alleen vervoeren als er een identificatieformulier bijgevoegd is, behoudens een aantal uitzonderingen.

Welke algemene transportvoorwaarden gelden er voor afvalproducenten die zelf regelingen treffen voor hun afvalstoffen?

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of afvalproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen moet:

 • de afvalstoffen vervoeren naar een verwerker die vergund is voor de verwerking van die afvalstoffen. Als verschillende afvalstoffen gescheiden worden aangeboden, moet er voor elke afvalstof een gepaste verwerker gekozen worden;
 • zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier;
 • een afvalstoffenregister bijhouden;
 • indien het afval niet door de afvalstoffenproducent wordt vervoerd, moet het vervoer van de afvalstoffen uitgevoerd worden door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen.

Team klantenbeheer transport