Bij elk transport van afvalstoffen moet een identificatieformulier aanwezig zijn, behalve in het geval van enkele uitzonderingen (zie hieronder).
De verantwoordelijkheid voor de opmaak en inhoud ervan ligt bij de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen. Het transport van de afvalstoffen mag pas vertrekken als er een identificatieformulier aanwezig is.

Wanneer moet u geen identificatieformulier invullen?

De enige uitzonderingen op het identificatieformulier zijn de volgende:

 • Het gaat om huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die in één ophaalronde werden ingezameld.
 • U bent een particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt.
 • U bent een zelfstandige of kleine ondernemer met minder dan tien werknemers en brengt afvalstoffen die u zelf produceerde naar een inzamelpunt. Bovendien bent u geen afvalstoffenverwerker.
 • U produceerde de afvalstoffen zelf door onderhoudsdiensten te verlenen aan derden en brengt die afvalstoffen naar uw bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting.
 • U bent een leverancier van goederen en brengt in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar uw bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen.
 • U bent houder van afvalstoffen en brengt die in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of een vrijwillige terugname terug naar uw leverancier van soortgelijke goederen.
 • U bent een kringloopcentrum of hergebruikcentrum voor elektrische of elektronische apparatuur (EEA) dat ingezamelde en afgedankte EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding tot hergebruik.
 • U bent een afvalstoffenproducenten die uw afvalstoffen via pijpleidingen vervoert.
 • U bent een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die niet-gevaarlijke afvalstoffen van een recyclagepark naar een inzamelpunt of naar een verwerkingsinrichting brengt.
 • U bent een afvalstoffenproducent die in het kader van een collectieve regeling met andere bedrijven die gevestigd zijn op hetzelfde bedrijventerrein, de eigen bedrijfsafvalstoffen vervoert naar een inzamelpunt van afvalstoffen op het bedrijventerrein waar u zelf gevestigd bent, en dat alleen voor die bedrijven bedoeld is, waarbij tijdens het transport het terrein niet verlaten wordt of de kortste route genomen wordt. Het bedrijventerrein is officieel ruimtelijk bestemd als bedrijventerrein en bevindt zich niet in een zeehavengebied.
 • Het gaat om dierlijke afvalstoffen volgens het besluit dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

De uitzonderingen op het gebruik van een identificatieformulier geldt met behoud van de verplichte afgifte van bedrijfsafvalstoffen tegen de ontvangst van een afgiftebewijs.

Als verordening (EG) 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen van toepassing is, gelden voor het vervoer van de afvalstoffen het vervoersdocument en de afschriften van het kennisgevingsdocument als identificatieformulier.
Bij de overbrenging voor nuttige toepassing van de afvalstoffen, vermeld in bijlagen III, IIIA en IIIB van de verordening geldt het document, vermeld in bijlage VII van de verordening, als identificatieformulier.

Welke gegevens moet een identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen bevatten?

Het identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen moet ten minste volgende gegevens bevatten:

 • uniek volgnummer, in geval van een digitaal identificatieformulier start het unieke volgnummer met een drielettercode die het systeem identificeert waarmee het identificatieformulier werd aangemaakt;
 • datum van vervoer;
 • naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen;
 • naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, indien van toepassing;
 • naam, adres en registratienummer van de vervoerders;
 • naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code);
 • omschrijving, hoeveelheid in ton en de EURAL codes van de afvalstoffen.
 • Vanaf 01 januari 2023: de geo-locatie van de start van het transport en de geo-locatie van de afgifte van de afvalstoffen door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar of de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen.

De OVAM stelt een model van identificatieformulier voor niet-gevaarlijke afvalstoffen ter beschikking. Dit model is echter niet bindend. Een afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is vrij om een eigen of een reeds bestaand formulier te gebruiken. CMR-formulieren, bestelbonnen e.d. kunnen dus ook gebruikt worden maar moeten minstens de hierboven gevraagde gegevens bevatten. Aan de bestuurder van het voertuig moet dan duidelijk gemeld worden dat dit formulier geldt als identificatieformulier voor afvalstoffen.

Het gebruik van een digitaal identificatieformulier is mogelijk op voorwaarde dat de OVAM het systeem voor de aanmaak en het beheer ervan heeft goedgekeurd.

De gegevens moeten ingevuld zijn vóór het vervoer aanvangt, en ze moeten worden ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden voor het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming en moet een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent bezorgd worden. De afvalstoffenproducent die zijn afvalstoffen afgeeft aan een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Op de plaats van bestemming wordt het identificatieformulier door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Welke gegevens moet een identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen bevatten?

Het identificatieformulier moet ten minste volgende gegevens bevatten:

 • uniek volgnummervolgnummer, in geval van een digitaal identificatieformulier start het unieke volgnummer met een drielettercode die het systeem identificeert waarmee het identificatieformulier werd aangemaakt;
 • datum van vervoer;
 • naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen;
 • naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, indien van toepassing;
 • naam, adres en registratienummer van de vervoerders;
 • naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code) en de gebruikte techniek van de verwerking;
 • omschrijving, hoeveelheid in ton, chemische samenstelling en de EURAL-codes van de afvalstoffen;
 • fysische eigenschappen van de afvalstoffen;
 • type en aantal verpakkingen;
 • speciale instructies voor het transport, indien van toepassing.
 • Vanaf 01 januari 2023: de geo-locatie van de start van het transport en de geo-locatie van de afgifte van de afvalstoffen door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar of de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen.

De OVAM stelt een model van identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen ter beschikking. Dit model is echter niet bindend. Een afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is vrij om een eigen of een reeds bestaand formulier te gebruiken. CMR-formulieren, bestelbonnen e.d. kunnen dus ook gebruikt worden maar moeten minstens de hierboven gevraagde gegevens bevatten. Aan de bestuurder van het voertuig moet dan duidelijk gemeld worden dat dit formulier geldt als identificatieformulier voor afvalstoffen.

Het gebruik van een digitaal identificatieformulier is mogelijk op voorwaarde dat de OVAM het systeem voor de aanmaak en het beheer ervan heeft goedgekeurd.

De gegevens moeten ingevuld zijn vóór het vervoer aanvangt, en ze moeten worden ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden voor het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming en moet een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent bezorgd worden. De afvalstoffenproducent die zijn afvalstoffen afgeeft aan een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Op de plaats van bestemming wordt het identificatieformulier door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft, de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar.

Hoe gebruikt u het identificatieformulier?
Vóór het transport
De gegevens zijn ingevuld, ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor het vervoer aanvangt. Als de hoeveelheid niet duidelijk is voor het vertrek, mag die op de plaats van bestemming en ingevuld worden, en moet een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, aan de afvalstoffenproducent bezorgd worden.
 

De vervoerder mag het vervoer slechts aanvatten op voorwaarde dat het identificatieformulier aanwezig is. Er zijn enkele uitzonderingen.
De afvalstoffenproducent ontvangt een kopie van het ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie minstens vijf jaar.

Tijdens het transport
Het ingevulde en ondertekende identificatieformulier vergezelt de afvalstoffen. De vervoerder toont het formulier op vraag van inspecterende diensten.

Op de bestemming
Als de hoeveelheid nog niet was ingevuld, wordt deze ingevuld en een kopie van het identificatieformulier, met vermelding van de hoeveelheid, wordt aan de afvalstoffenproducent bezorgd.

Het identificatieformulier wordt door de verwerker gedateerd en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier en bewaart die kopie minstens vijf jaar.

Na het transport
De afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft of de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende een periode van minimaal vijf jaar. Een digitaal archief of kopieën volstaan niet.

Als de afvalstoffen na behandeling of tussenopslag verder worden vervoerd, is er een nieuw identificatieformulier nodig. U gebruikt dan de R- en D-code van de eerstvolgende stap in de verwerking.

Mag ik een digitaal identificatieformulier gebruiken?

Het gebruik van een digitaal identificatieformulier is mogelijk op voorwaarde dat de OVAM het systeem voor de aanmaak en het beheer ervan heeft goedgekeurd.

De procedure die gevolgd moet worden om de goedkeuring van de OVAM te verkrijgen voor een systeem voor het afleveren en beheren van digitale identificatieformulieren en de voorwaarden waaraan het systeem moet voldoen zijn opgenomen in het VLAREMA in onderafdeling 6.1.5.

Opgelet: vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om een digitaal identificatieformulier te gebruiken, afgeleverd door een systeem dat door de OVAM werd goedgekeurd.

Wat is een afgiftebewijs?

Iedere afgifte van bedrijfsafvalstoffen aan een vergunde verwerker of een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar gebeurt tegen de ontvangst van een afgiftebewijs.
Een identificatieformulier voldoet als afgiftebewijs. Er zijn geen uitzonderingen op het afleveren van een afgiftebewijs.

Het afgiftebewijs vermeldt:

 • datum van afgifte;
 • naam en woonplaats van de producent of de inrichting waarvan de afvalstoffen in ontvangst worden genomen;
 • naam en woonplaats van de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
 • aard, herkomst, samenstelling en hoeveelheid van de afgegeven afvalstoffen;
 • beoogde verwerkingswijze.

De houders van bedrijfsafvalstoffen moeten het afgiftebewijs op elk moment kunnen voorleggen tot minstens vijf jaar na de datum van de afgifte van de afvalstoffen.

Als het gaat om afvalstoffen die in één ophaalronde bij verschillende producenten worden opgehaald, volstaat een afgiftebewijs dat achteraf (binnen de maand) wordt opgestuurd of afgegeven (bijvoorbeeld de factuur waarop de nodige gegevens worden vermeld).
Bij de inzameling van afval van zeeschepen zorgt de inzamelaar ervoor dat het afvalontvangstbewijs (overeenkomstig art. 5.2.10.7 en bijlage 5.2.10.B van VLAREMA) zonder onnodige vertraging aan de kapitein van het schip wordt verstrekt.

Wanneer het identificatieformulier ook als afgiftebewijs gebruikt wordt, moet het voor vertrek worden ondertekend en gedateerd door de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen, of door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of – makelaar, en op de plaats van bestemming door de verwerker worden gedateerd en voor ontvangst ondertekend.

Zie ook

Team klantenbeheer transport