Welke EVOA-procedure moet ik volgen?

Procedure document bijlage VII

Procedure voor het grensoverschrijdend transport van groene lijst afvalstoffen voor nuttige toepassing. De procedure vereist geen voorafgaande toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten.


Deze procedure is enkel bestemd voor het overbrengen van groene lijst afvalstoffen uit Bijlage III van Verordening 1013/2006:

  • niet-gevaarlijke, niet-gemengde afvalstoffen naar een EU-lidstaat of een OESO-land voor nuttige toepassing
  • ​​​​​​afvalstoffen die bestemd zijn voor laboratoriumanalyse (binnen de EU) en die niet meer dan 25 kilo wegen.

Wanneer afvalstoffen op deze manier worden overgebracht, sluit de opdrachtgever voorafgaand een juridisch bindend contract af met de ontvanger van de afvalstoffen voor de nuttige toepassing van deze afvalstoffen. Dit geldt niet voor afvalstoffen die bestemd zijn voor laboratoriumanalyse.

De bijlage VII, artikel 18 van de Verordening 1013/2006 is het modelformulier dat de begeleidende informatie bevat. De opdrachtgever maakt dit document op en overhandigt het aan de vervoerder van de afvalstoffen. Dit document vergezelt de afvalstoffen gedurende het traject van de producent tot de bestemming. Hieronder kunt u het document Bijlage VII downloaden.
 

Vermelding finale nuttige toepassing op transportdocument Bijlage VII

Voor het grensoverschrijdende transport van afvalstoffen bepaalt de Europese Verordening 1013/2006 dat de finale bestemming duidelijk moet zijn. Verder bepaalt het VLAREMA (het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) dat het Bijlage VII-document geldt als identificatieformulier, om zo niet beide documenten nodig te hebben voor het deel van het transport op Belgisch grondgebied.
Het betekent wel dat ook bij transport van afvalstoffen binnen de landsgrenzen die informatie over de finale bestemming dus op een identificatieformulier moet staan, of bijgevoegd zijn.

Nuttige toepassing versus verwijdering

Bij alle grensoverschrijdende transporten waar geen voorafgaande goedkeuring nodig is, moet een Bijlage VII-document aanwezig zijn. Gaat het afval naar een inrichting waar het een voorlopige behandeling zal ondergaan, dan moet u op dat document ook vermelden waar het afval definitief verwerkt wordt met vermelding van de verwerkingscode. Dat doet u door op het Bijlage VII-document bij code R12 en R13 de finale bestemming en verwerkingswijze van de afvalstoffen te noteren. Of u kunt verwijzen naar de bijgevoegde informatie over de finale verwerking van de afvalstoffen.

Is bij de aanvang van het transport de definitieve verwerking die als nuttige toepassing in aanmerking komt niet bekend, dan gaat het om een verwijdering. En dat transport is enkel toegelaten na voorafgaande goedkeuring van de betrokken autoriteiten. Dat is de zogenaamde kennisgevingsprocedure.

Maar het kan ook zijn dat de finale bestemming nog niet bekend is door bijvoorbeeld de huidige marktomstandigheden. In dat geval kunt u een lijst van vergunde bestemmingen toevoegen. Die lijst bevat die bestemmingen die in aanmerking komen als finale bestemming van de afvalstoffen na voorlopige behandeling én waarvoor u al de nodige overeenkomsten afgesloten hebt.

De afdeling Handhaving van departement Omgeving zal toezicht houden op de naleving.

Team dossierbeheer

Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen