Vraag over een bepaalde afvalstroom

Dierlijke bijproducten

Transport van en handel in dierlijke bijproducten


Registratie verplicht


Op 17 oktober 2014 trad het Ministerieel Besluit (MB) betreffende het kwaliteitsborgingssysteem voor inzamelaars, handelaars en makelaars van dierlijke bijproducten van categorie 1 en 2 in werking.

Met dit MB werd de oude erkennings-/registratieprocedure voor het transport van dierlijke bijproducten opgeheven.

Bestaande dossiers werden automatisch omgezet naar een webloket.
Nieuwe transporteurs van dierlijke bijproducten hoeven geen aanvraagdossier/-formulier meer in te dienen, maar kunnen nu zelf hun bedrijf registreren in het registratieloket .  Zij kunnen hun registratie ook zelf beheren.
 

Vervoerders van dierlijke bijproducten

Een vervoerder van dierlijke bijproducten of afgeleide producten moet beschikken over een registratie voor het vervoer van dierlijke bijproducten of afgeleide producten, tenzij het een doorvoertransport van afvalstoffen door het Vlaamse Gewest betreft. 
Een vervoerder haalt dierlijke bijproducten of afgeleide producten op in opdracht van een geregistreerd inzamelaar, handelaar of makelaar van diezelfde dierlijke bijproducten. 

Indien de vervoerder reeds erkend of geregistreerd is voor deze activiteit in een ander gewest of andere lidstaat, wordt hij eveneens beschouwd als geregistreerd vervoerder van dierlijke bijproducten in het Vlaamse Gewest. Op vraag van een bevoegde autoriteit moet dit aangetoond kunnen worden. 

De aanvraag voor een registratie als vervoerder van dierlijke bijproducten of afgeleide producten moet de volgende gegevens bevatten: 

 • Administratieve gegevens: 
  Naam, straat en nummer, postnummer en gemeente, land, telefoonnummer, faxnummer, contactpersoon, e-mailadres, ondernemingsnummer (voor Belgische ondernemingen) en btw-nummer (voor buitenlandse ondernemingen). 

 • Verklaring: 
  De aanvraag moet ondertekend en gedateerd zijn, waarbij de ondertekenaar verklaart dat hij in opdracht zal vervoeren, dat de door hem verstrekte inlichtingen volledig en correct zijn, en dat hij kennis neemt van de vervoersvoorwaarden. De naam en de functie van de ondertekenaar moet worden vermeld.

Inzamelaars, handelaars en makelaars van dierlijke bijproducten of afgeleide producten

Inzamelaars, handelaars en makelaars van dierlijke bijproducten of afgeleide producten 

De inzamelaar, handelaar of makelaar (IHM) die dierlijke bijproducten of afgeleide producten inzamelt of erin handelt of makelt, die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de IHM zelf dierlijke bijproducten of afgeleide producten vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie als vervoerder van dierlijke bijproducten of afgeleide producten. 

De aanvraag voor een registratie als IHM moet de volgende gegevens bevatten: 

 • Administratieve gegevens: 
  naam, straat en nummer, postnummer en gemeente, land, telefoonnummer, faxnummer, contactpersoon, e-mailadres, ondernemingsnummer (voor Belgische ondernemingen) en btw-nummer (voor buitenlandse ondernemingen); 

 • Verklaring: 
  de aanvraag voor een registratie als inzamelaar, handelaar of makelaar moet ondertekend en gedateerd zijn, waarbij de ondertekenaar verklaart dat de door hem verstrekte inlichtingen volledig en correct zijn, en dat hij kennis neemt van de vervoersvoorwaarden en de algemene en specifieke voorwaarden voor inzamelaars, handelaars of makelaars; de naam en de functie van de ondertekenaar moet worden vermeld; 

 • De categorieën van dierlijke bijproducten of afgeleide producten; 

 • Vermelding van de dierlijke bijproducten of afgeleide producten die ingezameld zijn of waarin gehandeld of gemakeld wordt. 

 

Voor het transport van bepaald categorie 1- en 2-materiaal is een kwaliteitsborgingssysteem vereist. Er is geen kwaliteitsborgingssysteem vereist voor het transport van afgeleide producten van categorie 1- of 2-materiaal. 

Kwaliteitsborgingssysteem

Algemeen 

Voor bepaalde niet-gevaarlijke afvalstoffen of bedrijfssectoren kan de minister specifieke voorwaarden vaststellen, waaronder de verplichting te beschikken over en te werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem (KBS). Dit kwaliteitsborgingssysteem is gebaseerd op het principe van risicoanalyse, integraal ketenbeheer, traceerbaarheid en zelfcontrole. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar moet zijn kwaliteitsborgingssysteem in al zijn vestigingen beschikbaar houden voor keuring en administratieve controle. Dit is het geval voor bepaalde dierlijke bijproducten. 

Inzamelaars, handelaars of makelaars van categorie 1- of 2-materiaal moeten beschikken over een KBS. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen volgende IHM: 

 • categorie 1- en categorie 2-materiaal, uitgezonderd krengen; er is geen KBS nodig indien het categorie 2-materiaal enkel bestaat uit maag- en darminhoud, (gecontamineerde) mest, melk(producten), insectensubstraat (frass) en mengsels hiervan; 

 • categorie 1- en categorie 2-materiaal, krengen van landbouwhuisdieren. 

Het kwaliteitsborgingssysteem bevat minstens de volgende onderdelen: 

 • Een werkmethode die aangeeft op welke wijze getoetst wordt of de geaccepteerde afvalstoffen stroken met de eigen registratie als afvalstoffenhandelaar of -makelaar; 

 • Richtlijnen die aangeven hoe de aard, samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen worden beoordeeld en bijgestuurd indien nodig; 

 • Een werkmethode die aangeeft op welke wijze verzekerd wordt dat de afvalstoffenproducenten de nodige inlichtingen krijgen over de afvalstoffen die zij verplicht gescheiden moeten aanbieden; 

 • Een werkmethode die weergeeft hoe een geschikte vervoerder gecontacteerd wordt naargelang de aard van de afvalstoffen en de wijze van aanbieding van de afvalstoffen; 

 • Een werkmethode die aangeeft op welke wijze de traceerbaarheid van de afvalstoffen van bij de afvalstoffenproducent over het vervoer tot bij de vergunde verwerker wordt verzekerd, met daarin onder meer richtlijnen voor het invullen van een identificatieformulier, richtlijnen voor de verspreiding van het identificatieformulier, een beschrijving van de manier waarop de administratieve medewerkers worden opgeleid en waarop ingeschakelde vervoerders worden geïnstrueerd om de formulieren correct in te vullen; 

 • Een werkmethode die aangeeft op welke manier het afvalstoffenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar dat register ter inzage ligt; 

 • Een werkmethode die aangeeft op welke wijze wordt nagegaan dat de gekozen bestemmeling vergund of erkend is voor de aanvaarding van de aangeboden afvalstoffen; 

 • Een werkmethode die wettelijke bepalingen over de bestemmingsmogelijkheden en de verwerkingshiërarchie van de afvalstoffen omzet in richtlijnen voor de verantwoordelijke werknemers; 

 • Voor elk onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem een opsomming van de verantwoordelijken. 

Specifieke voorwaarden 

Voor bepaalde dierlijke bijproducten wordt omschreven op welke wijze zij aan een aantal van voornoemde punten moeten voldoen. 

Categorie 1- en categorie 2-materiaal, uitgezonderd krengen: 

 • een overeenkomst met de producenten van de dierlijke bijproducten; 

 • een overeenkomst met de geregistreerde vervoerders van de dierlijke bijproducten; 

 • een overeenkomst met de bestemmeling van de dierlijke bijproducten. 

Categorie 1- en categorie 2-materiaal, krengen van landbouwhuisdieren: 

 • een overeenkomst met het Vlaamse Gewest inzake de financiering van de ophaling; 

 • een overeenkomst met de geregistreerde vervoerders van de dierlijke bijproducten; 

 • een overeenkomst met de bestemmeling van de dierlijke bijproducten; 

 • extra registergegevens. 

Het KBS moet gekeurd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling, die om de 4 jaar moet herhaald worden. Het verslag van elke keuring wordt binnen 2 maanden na de keuring door de keuringsinstelling ter beschikking van de OVAM gesteld. 

Bij de verlenging van een registratie moet men beschikken over een keuring die jonger is dan 4 jaar. 

Een ontoereikend kwaliteitsborgingssysteem, een negatief keuringsverslag van het kwaliteitsborgingssysteem, elk misbruik van de registratie en elke overtreding van de voorwaarden voor het inzamelen, handelen en makelen dan dierlijke bijproducten, kunnen leiden tot het schorsen van de registratie. 

Link naar de lijst van keuringsinstellingen voor keuringen van inzamelaars/handelaars/makelaars van dierlijke bijproducten  

Belangrijke verschillen met het VLAREMA

Het identificatieformulier is niet van toepassing (zie VLAREMA Afdeling 6.1). Als transportdocument moet steeds het Europese handelsdocument worden gebruikt, voor alle dierlijke bijproducten en afgeleide producten (zie V142/2011). De enige uitzondering waarvoor er ook geen handelsdocumenten nodig zijn, zijn kadavers van wilde dieren bij binnenlands transport.

 

Voor transportvoorwaarden omtrent verpakking, eventuele koeling, reiniging en ontsmetting, identificatie van de voertuigen, scheiding van categorieën enz. verwijzen wij rechtstreeks naar de voorwaarden van de verordeningen omtrent dierlijke bijproducten (V1069/2009 en V142/2011). 

Gemeenten zijn niet van rechtswege geregistreerd als vervoerder, of als inzamelaar, handelaar makelaar van dierlijke bijproducten of afgeleide producten. Indien zij dit specifiek ophalen is hiervoor een registratie noodzakelijk. 

 

Producenten van dierlijke bijproducten of afgeleide producten die zelf regelingen treffen voor hun eigen afval zijn niet uitgesloten van de registratieplicht als inzamelaar, handelaar, makelaar. 
 

Particulieren mogen wel zelf eigen dierlijke bijproducten vervoeren zonder registratie, zoals het vervoeren van een gestorven gezelschapsdier naar een erkende bestemming. Dit geldt echter niet voor gestorven landbouwdieren bij particulieren. Deze moeten steeds worden opgehaald door een geregistreerd IHM. 

 

Team klantenbeheer transport