Dierlijke bijproducten

GFVO

Dit zijn GFVO(Gebruikte frituurvetten en -oliën) en hier kan je ermee naartoe.


Wat zijn GFVO?

Gebruikte frituurvetten en -oliën (GFVO) zijn dierlijke bijproducten en vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Verordening 1069/2009 inzake dierlijke bijproducten.
Gebruikte of vervallen plantaardige vetten en/of oliën waarin geen dierlijke etenswaren (vleesproducten, maar vb ook kaaskroketten) zijn gebakken,  zijn afvalstoffen die niet vallen onder de wetgeving inzake dierlijke bijproducten.
Wanneer deze GFVO afkomstig zijn van buiten de Europese Unie klasseren we deze stroom automatisch als een dierlijk bijproduct tot een duidelijk en ontegensprekelijk bewijs is afgeleverd waaruit blijkt dat de GFVO afkomstig zijn van een duidelijk identificeerbare industriële operator en het niet gaat om ingezamelde GFVO van bij particulieren, horeca, etc. en dat er tijdens de productie, het gebruik en het transport geen contact is geweest met dierlijke producten.

Definities cf. V1069/2009

  • keukenafval en etensresten van categorie 3,

                   als de bestemming vergisting, compostering of biodieselproductie is     

  • voormalige voedingsmiddelen van categorie 3,
                   als het gaat om vervallen frituurvetten en -oliën, ongeacht de bestemming       

  • dierlijke bijproducten van categorie 1,
                   als het gaat om frituurvetten en -oliën die vrijkomen bij internationale transporten (buiten de Europese Unie)

Waarheen met GFVO?

Particulieren brengen hun GFVO naar het containerpark of naar warenhuizen die een inzamelbox hebben staan. Professionelen laten hun GFVO inzamelen door een geregistreerde inzamelaar/handelaar/makelaar (IHM) van dierlijke bijproducten.

Transport van GFVO

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gebruikte frituurvetten of -oliën (GFVO) inzamelt, of die handelt of makelt in GFVO die vanuit of binnen het Vlaams Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar van dierlijke bijproducten voor categorie 3-materiaal (IHM), conform het besluit dierlijke bijproducten (link met besluit)
Vervoerders moeten steeds ook beschikken over een registratie  als vervoerder van dierlijke bijproducten, ook als een IHM zelf optreedt als vervoerder.
Elk transport van GFVO moet vergezeld zijn van het Europees handelsdocument  conform Verordening (EG) 1069/2009.

Opslag en hantering GFVO

Overeenkomstig VLAREM I, dient elk bedrijfsterrein waar GFVO worden opgeslagen, overgeslagen of behandeld, over een milieuvergunning beschikken. Vermits GFVO afvalstoffen zijn, moet de inrichting vergund zijn onder de afvalstoffenrubriek.
Voor de opslag en/of hantering van dierlijke bijproducten is een erkenning  vereist, conform artikel 24, h) of i) van V1069/2009.
 

Team Bio