Dierlijke bijproducten

Verbranden met energierecuperatie: groene stroom certificaten

Een overzicht van de verschillende biomassa-(afval)stromen en of ze al dan niet in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten


Overzicht

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de verschillende biomassa-(afval)stromen en of ze al dan niet in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten, via verbranding met energierecuperatie of vergisting met productie van biogas.

Stroom

Groenestroomcertificaten via vergisting

Groenestroomcertificaten via verbranding

Dierlijk vet categorie 1

Nee

Ja

Dierlijk vet categorie 2

Ja, na verwerkingsmethode 1

Ja

Dierlijk vet categorie 3

Ja

Ja, beperkt quota en afwijking op verbrandingsverbod

Diermeel categorie 1

Neen

Ja

Diermeel categorie 2

Ja, na verwerkingsmethode 1

Ja

Diermeel categorie 3

Ja

Ja

gft-afval

Ja

Neen

Fijn groenafval particulieren, tuinders, bedrijfsterreinen…

Ja

Neen

Snoeihout van openbaar groen

Nee, technisch niet haalbaar

Neen, tenzij voldaan aan voorwaarden in het kader van hakhoutbeheer

(Berm)maaisel

Ja

Neen

Resthout van exploitatie bossen voor houtproductie (geen afval)

Nee, technisch niet haalbaar

Ja

Houtige energieteelten

Nee, technisch niet haalbaar

Ja

Houtstof en houtkrullen

Nee, technisch niet haalbaar

Ja

A-hout

Nee, technisch niet haalbaar

Nee

B- en C-houtafval

Nee, technisch niet haalbaar

Ja

Zeefoverloop na compostering

Nee, technisch niet haalbaar

Ja

Houtige fractie groenafval

Nee, technisch niet haalbaar

Ja, indien afkomstig van compostering met kwaliteitsopvolging en keuringsattest voor compost en een afwijking op het verbrandingsverbod

Olijfpitten, rijstvliezen

Ja

Ja

Kokosbriketten, pellets

Ja

Ja

Plantenschroot

Ja

Ja

Koffieafval

Ja

Ja, mits afwijking op het verbrandingsverbod

Gebruikte frituurvetten en –oliën

Ja

Ja, mits afwijking op verbrandingsverbod

Plantaardige oliën en vetten van voedingsindustrie (niet van particulieren, noch van horeca)

Ja

Ja

Organisch-biologische fractie van restafval (huishoudelijk en bedrijfsafval)

nee

Ja

Organisch-biologisch textielafval

Afhankelijk van de stroom

Ja

VLAREMA-conforme slibs voor MS/BVM

Ja

nee

Slibs niet conform VLAREMA voor MS/BVM

Afhankelijk van de stroom

ja

Ander organisch-biologisch afval

Afhankelijk van de stroom

Afhankelijk van de stroom

Meer info en randvoorwaarden:
- tabel voor de toekenning van de groenestroomcertificaten van de VREG + mededelingen van de VREG
- OVAM, team Bio

Categorie 1 en afgeleide producten uit categorie 1

Categorie 1-materiaal en afgeleide producten die ontstaan uit het verwerken van categorie 1-materiaal moeten, volgens Verordening 1069/2009 aangaande dierlijke bijproducten, op een van de volgende manieren worden verwijderd:

  • als afval door verbranding
  • als afval verwijderd of nuttig toegepast door meeverbranding
  • door storten
  • door verstoken

Het afvalbeleid in Vlaanderen steunt op de verwerkingshiërarchie . Hieruit vloeien onder andere de stort- en verbrandingsverboden. Het stortverbod uit het VLAREMA heeft als resultaat dat het storten van categorie 1-materiaal in Vlaanderen niet is toegelaten, aangezien verbranden en meeverbranden (wat hoger staat in de verwerkingshiërarchie) mogelijk is.

Wanneer categorie 1-materiaal wordt (mee)verbrand zal er altijd energie moeten gerecupereerd worden en zal de installatie moeten voldoen aan de voorwaarden voor biomassa-afvalverbranding. Een aantal verwerkers van categorie 1-materiaal maken gebruik van een thermische ketel om categorie 1-materiaal (veelal vetten) in te verbranden (als biomassa-afval), om op die manier tegemoet te komen aan de grote energievraag van de verwerking.

Vanuit Europa wordt de mogelijkheid gegeven categorie 1-materiaal te verstoken (verbranden maar niet als afvalstof). Tot op heden werden er in Europa daarvoor nog geen voorwaarden opgesteld. Voor de OVAM is het van belang dat er in eerste instantie wordt aangetoond dat het niet meer om afvalstoffen gaat; vervolgens kan dan bekeken worden onder welke voorwaarden verstoken kan.

Categorie 3

Voor het verwerken van categorie 3-materiaal geeft Verordening 1069/2009 veel meer mogelijkheden.

Doordat in de verwerkingshiërarchie het hergebruiken van materiaal boven verbranden met energierecuperatie en storten staat, zijn in principe beide uitgesloten voor categorie 3- materiaal. In het VLAREMA wordt er echter de mogelijkheid gegeven af te wijken van dit stort- of verbrandingsverbod. Voor de meeste stromen is een individuele afwijking nodig.

Voor dierlijk vet van categorie 3 en gebruikte frituurvetten en -oliën werd er een regeling uitgewerkt. Elektriciteitsopwekking door verbranding is immers een reëel alternatief dat bepaalde ecologische voordelen kent en dat door de stimuleringsmaatregelen voor groene stroom in Vlaanderen ook economisch aantrekkelijk is.

In 2009 werd er voor het eerste jaar een contingent categorie 3 dierlijk vet en gebruikte frituurvetten en -oliën vrijgegeven ter verbranding met energierecuperatie. Bedoeling is jaarlijks de situatie terug te bekijken en indien nodig het contingent aan te passen.

Team Bio