Dierlijke bijproducten

Compostering

Lees hier meer over de 3 categorieën composteerinstallaties.


Composteren is een biologisch proces waarbij, in aanwezigheid van zuurstof, organische stof wordt omgezet in stabiele compost. De installaties kunnen ingedeeld worden naargelang het inputmateriaal:
 
  1. Groencompostering: Deze installaties composteren uitsluitend groenafval tenzij de installatie ook vergund is voor het verwerken van organisch biologische afvalstoffen (OBA). Het OBA dat in groencomposteerinstallaties verwerkt mag worden moet vergelijkbaar zijn met groenafval (bv loofresten).

  2. Gft-compostering: Deze installaties mogen ook een beperkte hoeveelheid andere organisch-biologische afvalstoffen (OBA) aanvaarden. Een gft-composteerinstallatie verwerkt ook dierlijke bijproducten aangezien gft-afval ook keukenafval kan bevatten. Daarom moeten deze installaties een erkenning hebben conform de Verordening Dierlijke Bijproducten (link naar erkenning DBP).

  3. Biothermisch drogen

Een composteerinstallatie moet over een omgevingsvergunning beschikken. Voor het verwerken van afval is rubriek 2 van toepassing. Het composteerproces moet steeds op een vloeistofdichte vloer gebeuren. Om het proces optimaal te laten verlopen, moet het materiaal regelmatig gekeerd worden.
Compost is een bodemverbeteraar en geen meststof. Het is een product met een hoog stabiel organische stofgehalte en nutriënten die geleidelijk beschikbaar komen voor de planten. Door het gebruik van compost verbetert de bodemstructuur, houdt de bodem bij droogte meer vocht vast en infiltreert het water sneller na een regenbui, houdt de bodem voedingsstoffen langer vast en geeft ze langzamer vrij, is de bodem beter bestand tegen erosie… 
Compost moet beschikken over een keuringsattest afgeleverd door een erkende certificeringsinstelling. Gekoppeld aan het keuringsattest en de genoemde bestemming, krijgt de compost de productstatus en is het niet langer een afvalstof.
Wanneer compost in België op de markt wordt gebracht , moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (https://www.health.belgium.be/nl/wederzijdse-erkenning).

Meer informatie over composteren, vindt u bij VLACO.

Team Bio