Eenheidsreglement (EHR) gerecycleerde granulaten

KBS voor puin van sorteerinrichtingen

In sommige gevallen zal het niet mogelijk zijn om puin gescheiden en voldoende zuiver in te zamelen op de sloopwerf. Het onzuiver puin moet dan afgevoerd worden naar een vergunde inrichting voor het sorteren.


In sommige gevallen zal het niet mogleijk zijn om puin gescheiden en voldoende zuiver in te zamelen op de sloopwerf. Het onzuiver puin moet dan afgevoerd worden naar een vergunde inrichting voor het sorteren. 

Om het uitgesorteerde puin naar een breker te kunnen afvoeren, heeft de sorteerinrichting een kwaliteitsborgingsysteem (KBS) sorteren nodig. Dit kwaliteitsborgingsysteem bestaat uit een controle op de acceptatie van het aangevoerde puin, een kwaliteitsborging van het sorteerproces en een controle van het uitgesorteerd puin (= sorteerzeefpuin) en het sorteerzeefzand op basis van controleschema’s. 

Het KBS sorteren, dat in bijlage 3 van het EHR is opgenomen, legt geen specifieke sorteertechnieken op. Het sorteren kan manueel gebeuren op een sorteervloer, ofwel via een meer geautomatiseerd systeem op bijvoorbeeld een sorteerlijn, trommelzeef, windshifter.  

Enkele voorwaarden waaraan de sorteerinrichting moet voldoen: 

  • shredderen van het puin is niet toegestaan; 

  • het afzeven met een zeef met zeefdoorval 20 mm is verplicht. Er wordt immers van uitgegaan dat de verontreiniging zich voornamelijk in de fijne fractie zal concentreren; 

  • de zeefdoorval (< 20 mm) moet als sorteerzeefzand gecertificeerd worden onder certificatie van het EHR en bij de sorteerinrichting per partij uitgekeurd worden. Ofwel moet het sorteerzeefzand worden afgevoerd naar een vergunde inrichting voor reinigen van afvalstoffen; 

  • afvoer van het sorteerzeefzand naar een breker is verboden; 

  • enkel het sorteerzeefpuin (= de uitgesorteerde fractie puin > 20 mm) kan naar een breker worden afgevoerd; 

  • het sorteerzeefpuin moet gecontroleerd worden met de frequentie en op de parameters vermeld in het KBS vooraleer het als LMRP-puin kan afgevoerd worden naar de breker. 

Het KBS bestaat uit een zelfcontrole en een externe controle. Copro en Certipro zijn de twee instellingen bevoegd voor het keuren van het KBS. 
Bij Copro/Certipro zijn lijsten beschikbaar van inrichtingen met KBS.  

 

Volgende figuur geeft de werking van het kwaliteitsborgingsysteem schematisch weer. 

H:\B&S-afval\SUP MMG in de bouw\project 3\buitenlandse normering - richtlijnen - studiedagen\figuren\2016_schema KBS.jpg

Het KBS voor puin van sorteerinrichtingen is verplicht voor sorteerinrichtingen die puin afvoeren naar een breker. Artikel 2.3.2.2 van het Vlarema vermeldt: “sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval waarvan het uitgesorteerde puin na verdere bewerking bij een breker wordt afgezet als gerecycleerd granulaat, moeten beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem als vermeld in het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten”.  
Dit betekent dat puin afkomstig van een sorteerinrichting die niet beschikt over een KBS niet naar een breker mag worden afgevoerd, ook niet als HMRP. Dit kan eventueel wel nog naar een andere sorteerinrichting die wel over een keuring beschikt. 

Enkel sorteerzeefpuin, dus afgezeefde fractie > 20 mm, afkomstig van een sorteerinrichting met KBS mag als LMRP-puin afgevoerd worden naar een breker. Het sorteerzeefpuin wordt gecontroleerd met de frequentie vermeld in het KBS.  

Op- en overslaan van puin, zonder behandeling 

Bij inrichtingen die zowel puin uitsorteren als puin onbehandeld op- en overslaan, moet er zowel fysisch bij de opslag als bij de registratie in de registers een duidelijke scheiding aangebracht worden tussen de beide stromen. 

Team bouw