Kunststoffen

Kunststoffen en wetgeving

De wetgeving speelt een belangrijke rol bij het sluiten van de kunststofkringloop. Hieronder vindt u nuttige informatiebronnen.


De wetgeving speelt een belangrijke rol bij het sluiten van de kunststofkringloop:

Vlaanderen:

  • Materialendecreet: Het Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen. De wettekst gaat uit van een integrale kijk op de materiaalketen die onontbeerlijk is om een blijvende oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk.

  • Vlarema: Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Federaal:
  • Productnormering: De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil duurzame productie en consumptie stimuleren en stelt daarom voorwaarden bij het op de markt brengen van producten. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de overkoepelende wet Productnormen (wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu).

Europees:

De EU heeft verschillende wetsinstrumenten (richtlijnen, verordeningen, etc.) om gemeenschappelijke doelstellingen met alle lidstaten van de EU te bereiken.

Team Productketens (kunststoffen)