Bodemsaneringsdeskundige

Kwaliteitsopvolging

Kwaliteitsopvolging van bodemsaneringsdeskundigen


De taken die een erkende bodemsaneringsdeskundige in het kader van het Bodemdecreet uitvoert, moeten van goede kwaliteit zijn. Daarom moet hij beschikken over een kwaliteitshandboek. Anderzijds volgt de OVAM zijn werking op met audits en door controles.
De OVAM monitort deze gegevens. Op basis daarvan kan ze gericht actie ondernemen om de werking van de bodemsaneringsdeskundige bij te sturen.

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek van de erkende bodemsaneringsdeskundige beschrijft zijn kwaliteitszorgsysteem. De inhoud ervan past hij toe bij zijn taken in het kader van het Bodemdecreet.
De code van goede praktijk “Kwaliteitshandboek voor erkende bodemsaneringsdeskundigen” schetst de basisstructuur voor het kwaliteitshandboek en kwaliteitszorgsysteem. Deze code van goede praktijk helpt de bodemsaneringsdeskundige op weg om zijn kwaliteitshandboek op te stellen. U vindt dit kwaliteitshandboek onderaan deze pagina.

Audit

De OVAM evalueert de interne werking van de erkende bodemsaneringsdeskundige. Het volledige proces van opdrachtinitiatie tot aflevering van het eindproduct wordt doorgelicht. We focussen op de interne procedures en hoe die in de praktijk worden toegepast. Zo krijgen we een beeld van het kwaliteitszorgsysteem.
Waar gebeuren de audits?

De audits gaan door in de kantoren van de bodemsaneringsdeskundige. U wordt ruim op voorhand op de hoogte gebracht van de geplande datum van de audit.

Waaraan mag ik mij verwachten tijdens een procesaudit?

We bekijken de werking van uw organisatie procesmatig. We beoordelen de structuren die u opgezet heeft om kwaliteit te waarborgen bij de uitvoering van uw taken als bodemsaneringsdeskundige. Via gerichte vragen en documentatieonderzoek peilen we naar de aanwezige kennis. We proberen tekortkomingen en structurele inefficiënties in uw procesvoering bloot te leggen.

Waaraan mag ik mij verwachten tijdens een technische audit?

Aan de hand van concrete onderzoeksrapporten evalueren we hoe eindproducten tot stand komen. We interviewen de auteur(s) en/of verantwoordelijke(n) van deze dossiers. We toetsen de kennis van de relevante wetgeving en het vermogen om alle noodzakelijke gegevens te verzamelen, resultaten correct te interpreteren en tot juiste conclusies te komen.

Wat gebeurt er na de audit?

U krijgt van elke audit een auditverslag. Eventueel legt de OVAM corrigerende maatregelen op, die gebaseerd zijn op de vaststellingen tijdens de audit. U bezorgt voor elke corrigerende maatregel een actieplan aan de OVAM. Met dat actieplan gaat u aan de slag om uw werking als bodemsaneringsdeskundige te verbeteren. 

Veldwerkcontrole

De OVAM controleert de bemonstering van de media die relevant zijn voor bodemonderzoek. Bodem en grondwater, maar ook asbest, sediment,... Zo krijgen we een beeld van de kwaliteitsvolle uitvoering van het veldwerk. We evalueren het volledige proces van veldwerkopdracht, uitrusting, staalname en monsterconservering tot veldregistratie. Het Compendium voor de monsterneming en analyse (CMA) dient als basis. 
Ik voer zelf geen veldwerk uit en heb daarvoor een onderaannemer aangesteld?

Dat maakt voor de controle geen verschil. U bent als bodemsaneringsdeskundige immers eindverantwoordelijke voor het uitgevoerde veldwerk.

Waar gebeuren de veldwerkcontroles?

De controles gaan door op de onderzoekslocatie. De OVAM zal u vooraf contacteren om daarover praktische afspraken te maken.

Hoe weet de OVAM waar ik veldwerk uitvoer of laat uitvoeren?

Elke maand vragen wij de veldwerkplanning op bij een aantal bodemsaneringsdeskundigen. U bezorgt de gevraagde gegevens aan de OVAM via Smartsheet.

Wat als de planning nog wijzigt nadat ik die aan de OVAM heb doorgegeven?

U past uw gegevens van de veldwerkplanning in Smartsheet aan. Doe dat op tijd, zodat wij onze controleplanning ook kunnen aanpassen. Zo worden onnodige verplaatsingen vermeden.

Rapportcontrole

De OVAM controleert de rapporten (bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten,…) die de erkende bodemsaneringsdeskundige bij de OVAM indient. De controles zijn gebaseerd op de standaardprocedure of code van goede praktijk die voor elk rapporttype beschikbaar is.
Enerzijds kaderen onze controles in de decretale beoordeling van rapporten. Anderzijds voeren we gevarieerde controles uit waarbij zowel de administratieve als de technische aspecten aan bod komen. Zo krijgen we een beeld van de kwaliteitsvolle uitvoering van de rapporten.
Zijn er praktische tips om een rapport op te stellen en in te dienen?

Voor sommige standaardprocedures is er ook een leidraad beschikbaar. U vindt er extra achtergrondinformatie en praktische voorbeelden.
Informeer u over de werking van het e-loket voor bodemsaneringsdeskundigen en de uitwisseling van digitale gegevens.
Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief ‘Richtlijnen voor deskundigen’ en ontvang onze communicatie rechtstreeks in uw mailbox.

Communicatie over onze controles

Elke erkende bodemsaneringsdeskundige ontvangt periodiek een gepersonaliseerd rapport met onze vaststellingen. Onderaan deze pagina vindt u een begeleidend document met achtergrondinformatie over onze veldwerk- en rapportcontroles.
Krijg ik na elke controle een verslag met de vaststellingen van de OVAM?

Nee, tenzij we ernstige zaken vaststellen die een onmiddellijke actie vragen. Binnen de kwaliteitsopvolging willen we afstappen van een beoordeling van elk individueel rapport en evolueren naar een procesmatige aanpak. Daarom koppelen we onze vaststellingen bewust niet aan individuele controles van rapporten of veldwerk. 

Waarom zijn de vaststellingen gebundeld? Ik zou graag weten welke specifieke rapporten de OVAM controleerde

Het is de bedoeling dat u naar het proces kijkt om tot bijvoorbeeld een bodemonderzoek te komen en niet naar de beoordeling van de individuele rapporten. Daarom koppelen we de resultaten bewust niet aan individuele rapporten. 

De OVAM ontvangt het eindproduct van dat proces: het ingediende rapport. Ons beeld over dat eindproduct delen we met u in ons periodiek rapport. We verwachten dat u aan de hand daarvan kritisch kijkt naar uw werkproces en eventueel verbeteringen aanbrengt.

 

Team Integraal Kwaliteitsbeheer