Nieuwsbrieven

Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen

zone voor bodemsaneringsdeskundigen
Toetsingswaarden PFAS
Het nieuwe normeringskader voor PFAS dat in voege gaat op 19 april 2022 vindt u hier.

links naar de nieuwsbrieven

16.08.2022

Richtlijnen BSD - 16/08/22:

 • Behandelde schadegevallen bij Promaz aanmelden
15.06.2022

Richtlijnen BSD - 15/06/22: 

 • Code van goede praktijk asbest: bepaling saneringsvariant
 • Wijziging standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek
 • Wijziging leidraad standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek
09.05.2022

Richtlijnen BSD - 09/05/2022:

 • Vanaf 1 juni 2022 aanvaardt de OVAM de digitale verbintenis
 • Officiële aanvragen bij het stookoliefonds mogelijk
 • Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen
 • Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen: volledigheid
 • Samen werken aan kwalitatievere technische verslagen: vormvereisten
 • De OVAM biedt een duidelijker gebruiksadvies GA2(B) op het bodemattest aan
 • Code van goede praktijk aanvullende richtlijnen BBO voor bodemverontreinigingen met PFAS
 • Hoe omgaan met PFAS-verontreinigingen in een lopend bodemonderzoek of -sanering?
 • Agenda
04.04.2022

Richtlijnen BSD - 04/04/2022:

 • Toetsingswaarden voor PFAS
 • Herziene richtlijn PFAS-onderzoek grondverzet
 • Aangepast onderzoeksprotocol PFAS
 • Richtlijnen BBo's PFAS op komst
 • Save the date en Oproep voor Abstracts - ENSOr online internationale workshop: PFAS, meer dan een technische kwestie - 20 en 21/10/2022
17.03.2022

Richtlijnen BSD - 17/03/2022:

 • Staalname voor PFAS-analyse in het kader van het bodemdecreet
 • Opleiding: asbestherkenning tijdens staalname in het kader van het bodemdecreet
 •  Opleiding: bodemstaalname in het kader van het bodemdecreet
 • Opleiding grondwaterstaalname in het kader van het bodemdecreet
 • No regret maatregelen versus DAEG voor PFAS.
16.02.2022

Richtlijnen BSD - 16/02/2022

 • Pas vanaf 1 maart 2022 de nieuwe standaardprocedure bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject toe
 • PFAS-verontreiniging: indicatieve timing bijkomende richtlijnen/handvatten voor het uitvoeren van het beschrijvend bodemonderzoek
 • Wijziging code van goede praktijk onderzoek waterbodems
15.12.2021

Richtlijnen BSD - 15/12/2021

 • Methodologie duidelijke aanwijzing voor een ernstige bodemverontreiniging in het oriënterend bodemonderzoek met PFAS-verontreiniging
 • Wijzigingen in PFAS-parameterlijst - Aangepast onderzoeksprotocol PFAS
 • Aanpassing code van goede praktijk voor risico-evaluatie in BBO
 • Aanpassing code van goede praktijk voor risico-evaluatie in BBO
 • De opname van de webinar over de standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject is beschikbaar
28.09.2021

Richtlijnen BSD - 28.09.2021

 • Versnelde overdracht is mogelijk voor Tersana-dossiers
 • Wijziging standaardprocedure bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject 
 • Webinar Herziening standaardprocedure voor bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject
 • Inschrijving evaluatie grondwatermodellering 
06.09.2021

Richtlijnen BSD - 06.09.2021

 • Een nieuw webloket voor bodemattestaanvragen
 • Opleiding staalname bodem- en omgevingslucht in het kader van het Bodemdecreet
 • Labels bij bodemonderzoeken die op PFAS-verdachte gronden uitgevoerd werden
 • Voorzorgs-, veiligheidsmaatregelen en no regret maatregelen bij vaststelling van een bodemverontreiniging met PFAS. Wat wanneer voorstellen?
12.08.2021

Richtlijnen BSD - 12.08.2021

 • Onderzoeksprotocol verkennende bodemonderzoeken Pfas op brandweersites
 • Staalname en analyse bij Pfas-onderzoek: verduidelijking
 • De OVAM lanceert in 2021 nog nieuwe bestekken voor verkennende bodemonderzoeken bij PFAS-verdachte locaties
 • Evaluatie van ingediende bodemonderzoeken voor PFAS-verdachte gronden 
18.06.2021

Richtlijnen BSD - 18.06.2021 

 • Maak duidelijke afspraken over de analyses met het laboratorium
 • Gewijzigde leidraad ‘Tabel samenvatting per grond’
 • De huidige versie van de Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek (versie april 2020) blijft van kracht
25.05.2021

Richtlijnen BSD - 25.05.2021: 

 • Bescherming van persoonsgebonden informatie in rapporten
 • Webinar over geofysische exploratie en duurzame keuzes bij voormalige stortplaatsen
 • Inschrijving evaluatie grondwatermodellering
12.04.2021

Richtlijnen BSD - 12.04.2021: 

 • Kwaliteitscontrole aangeleverde GIS-contouren
 • Opvolging kwaliteitsvolle bemonsteringen in bodemonderzoeken
 • De nieuwe methodologie ecotoxicologische risico-evaluatie voor stortplaatsen in Vlaanderen
 • Inschrijving evaluatie grondwatermodellering

2021

Richtlijnen BSD - 12.03.2021: Triggerwaarden waterbodems - Ondertekening van rapporten; verduidelijking - Samenwerken aan kwaliteit – aandachtspunt bij het opstellen van een OBO – methodologie DAEB - Richtlijnen voor PFAS onderzoek - Update - ENSOr III legt zijn ei begin mei - Eén adviesinstantie minder aanschrijven na indienen BSP - Inschrijving evaluatie grondwatermodellering

Richtlijnen BSD - 22.01.2021: Tersana komt op dreef - Pas de verkorte onderzoeksstrategie bij een stortplaats in een oriënterend bodemonderzoek enkel in uitzonderlijke gevallen toe! - Samenwerken aan kwaliteit; aandachtspunten bij het opstellen van de bodemonderzoeken - Betaal uw jaarlijkse retributie op tijd! - Recht op cofinanciering?

2020

Richtlijnen BSD - 30.09.2020: Tributyltin (TBT) - voorlopige richtlijnen - Beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsanering (BOSS) - Uren verplichte bijscholing bodemsaneringsdeskundigen 2020 - Erratum Code van goede praktijk methodologie “DAEB” en risico-evaluatie – versie augustus 2020 - Erratum standaardprocedure Technisch Verslag - Seminar 4 september 2020 – presentaties en vragen/antwoordenlijst - Eindejaarsregeling

Richtlijnen BSD - 18.08.2020: Wat wijzigt er op 1 september? Volg het seminar op 4 sept. - Nieuw meldingsformulier sluiting risico-inrichting - Leidraad en code van goede praktijk bij de standaardprocedures - Regeling geldigheid OBO - Regeling onverenigbaarheid bsd - Verduidelijking onderzoek gemeenschappelijke delen - Controle van percelen via webservice AAPD - Locatienaam bij delen van een kadastraal perceel

Leidraad asbest

Richtlijnen BSD - 18.06.2020: Standaardprocedure - opmaak technisch verslag gewijzigd - Code van Goede praktijk: Opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen - Wanneer moet u PFAS onderzoeken? - PFAS in de hoofdrol op tweede Ensor-sympsium op 18 mei 2020 -  Wat wijzigt er op 1 september? Volg het seminar op 4 sept. - Herroeping - Planningsgegevens veldwerk vanaf 1 juni 2020 via smartsheet

Richtlijnen BSD - 06.04.2020: OVAM-Noodbestluit coronavirus van toepassing vanaf 27 maart 2020, CORONAVIRUS: moeilijkheden bij de uitvoering van een bodemopdracht? Meld dit aan de OVAM-leidend ambtenaar, Beslisondersteunend systeem voor beoordeling reinigbaarheid van bodemmaterialen niet meer ondersteund op de Emis-website sinds 1 maart 2020, Ministerieel besluit standaardprocedures, geldigheid oriënterend bodemonderzoek en onverenigbaarheid vanaf 1 september 2020 van toepassing, Presentaties van de studiedag 'Innovatie bij bodemonderzoek en -sanering' van 10 maart 2020 nu digitaal, Hou de OVAM op de hoogte van uw veldwerkzaamheden, Het belang van binnenluchtmetingen bij VOCL-verontreinigingen

Richtlijnen BSD - 06.02.2020: Herinnering: Bezorg ons uw bijscholingsoverzicht 2019 uiterlijk op 1 maart 2020, Vraag tijdig de versnelde overdrachtsprocedure aan!, Studienamiddag ‘Innovatie bij bodemonderzoek en –sanering’

2019

Richtlijnen BSD - 17.12.2019: Hoe omgaan met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) in bodemsaneringsprojecten - motivering tot afwijking van de GSVH, Bezorg ons uw opmerkingen over de ontwerprichtlijn 'richtlijnen grondverzet PFAS', Financiële tussenkomst door Tersana, Asbestverontreiniging in afdruipzones: overwegend nieuw of historisch?

Richtlijnen BSD - 19.11.2019: Hoe een milieutechnische eenheid op verschillende percelen beoordelen, Stel je kandidaat voor het team dat het open ruimte netwerk in en rond Brussel bestudeert

Richtlijnen BSD - 19.09.2019: Eindejaarsregeling, signaleer invasieve exoten, tips & trics bij het aanleveren van gebruiksadviescontouren in het webloket, waar kan ik als bodemdeskundige terecht met bodemvragen over een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek?

Richtlijnen BSD - 04.07.2019: Nieuw webformulier bodemattestaanvraag met bijlagen, voorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook voor bodemverontvreiniging, Benieuwd wat er nieuw is in het webloket, Tersana helpt de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector te saneren, Overdracht delen van kadastrale percelen

Richtlijnen BSD - 13.05.2019Standaarprocedure oriënterend bodemonderzoek, update S-Risk op 1( mei, code van goede praktijk - evaluatie van uitdampingsrisico's in kader van bodem- en grondwaterverontreiniging, schriftelijke evaluatie grondwatermodellering, bofas - derde en laatste mogelijkheid om financiële tussenkomst te krijgen

Richtlijnen BSD - 21.03.2019: Werkwijze aanvraag cofinanciering verandert vanaf 1 april 2019, Geldigheidsduur gebruiksadviezen, Schriftelijke evaluatie grondwatermodellering, Evaluatie en bijsturing van het saneringsconcept tijdens de werken, Wijziging van perceelsinformatie in het grondeninformatieregister, Wijziging aanleveren GIS-informatie vanaf 1 april 2019, Errata stadaardprocedure oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek - versie juni 2018

Richtlijnen BSD - 24.01.2019: Wijzigingen standaardprocedures treden pas in werking op 1 april 2019, Update S-Risk op 15 mei 2019, Nieuwe analysepakketten vanaf 1 april 2019, De code van goede praktijk geef richtlijnen voor de uitvoering van bodemsanering door fytoremediatie, 11e Sednet conferentie, 3-5 april 2019 in Dubrovnik

2018

Richtlijnen BSD - 29.11.2018Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen, Duurzaam materialenbeheer tijdens bodemsanering: sloopopvolgingsplan, Pdf 'Belangrijke informatie', Presentaties studiedag bodemsaneringsdeskundigen (12.10.2018)

Richtlijnen BSD - 18.09.2018: Rapport "Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in Vlaanderen", Eindejaarsregeling 2018, Herinnering: hoe omgaan met 1,4-dioxaan

Richtlijnen BSD - 14.08.2018: Studiedag/ontmoetingsmoment bsd, Opleiding ‘Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen VLAREL module 1’, Vlaanderen haalt AquaConSoil 2019 naar Antwerpen

Richtlijnen BSD - 04.07.2018: Standaardprocedures wijzigen

Richtlijnen BSD - 07.06.2018: Op één mei startte de afdeling Bodembeheer, Bodemsaneringsfonds Tesana opgericht op 26 maart 2018, Bezorg ons tijdig uw schuldvorderingen, Een nieuw jasje voor het geoloket, Waarop moet je letten als je een rapport bij ons indient

Richtlijnen BSD - 29.03.2018: Afschaffing van de conformverklaring van bodemonderzoeken, Strengere opvolging elektronische facturatie in 2018, Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van artikel 4,§2,2° van het VLAREL

Richtlijnen BSD - 23.02.2018: schadegevallenprocedure wijzigt binnen het nieuwe bodemdecreet, wijziging standaardprocedures, start sanering Vlaamse gronden tegen 2036, mijlpalen voor bodemonderzoek van historische risicogronden gekend

2017

Richtlijnen BSD - 07.12.2017: richtlijnen moestuinonderzoek, opvolging periodieke onderzoeksplicht, wijzigingen in het webloket van Mistral, toeslagstoffen gechloreerde solventen, prekadastratie, beter voorkomen dan saneren

Richtlijnen BSD - 21.09.2017: deadline voor het behoud van de handtekeningsbevoegdheid, standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek wijzigt, permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

Richtlijnen BSD - 22.06.2017: hoe omgaan met gebruiksadviezen, aandachtspunten bij het indienen van rapporten, Mistral - vlottere uitwisseling van digitale informatie, code van goede praktijk voor gemotiveerde verklaring, bodemsaneringswerken enkel volgens Achilles zorgsysteem

Richtlijnen BSD - 03.04.2017: periodieke en beschrijvende bodemonderzoeken, procedure gemotiveerde verklaring risicogrond, dioxaan, wijziging adviesinstanties bodemsaneringsproject, richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Richtlijnen BSD - 2.1..02.2017: gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar wordt gewestelijk omgevingsambtenaar, Achilles preventiesysteem, wijzigingen webloket Mistral

Richtlijnen BSD - 17.01.2017: wijziging standaardprocedures, Basisinformatie voor risico-evaluaties, permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen