Scheepvaart

Pleziervaart

De belangrijkste verplichtingen voor afval afkomstig van pleziervaart.


De pleziervaart is net als de commerciële zeevaart en de visserij actief op zee en produceert daarbij beperkte hoeveelheden afval. Ook dat scheepsafval willen we in Vlaanderen maximaal inzamelen en zoveel mogelijk gescheiden opslaan in daartoe geschikte recipiënten. De jachthavens hebben daarvoor afgiftepunten voorzien voor het vaste en vloeibare scheepsafval (dit zijn vaak mini recyclageparkjes). In sommige gevallen wordt de schipper doorverwezen naar het gemeentelijk recyclagepark, een naburige jachthaven of delen clubs zo’n ontvangstvoorziening (bv. milieuponton voor vloeibare afval).

Belangrijkste verplichtingen voor afval afkomstig van pleziervaart:

 
  • de beheerder van een jachthaven zorgt voor de goede beschikbaarheid van ontvangstvoorzieningen voor het scheepsafval in hun haven;

  • de beheerder van een jachthaven maakt, in overleg met de havengebruikers, een passend afvalbeheersplan op. Dit plan bevat alle relevante informatie over de inzameling van het scheepsafval, de ontvangstvoorzieningen, de verantwoordelijke contactpersoon enz.;

  • de exploitatiekosten van de ontvangstvoorzieningen, incl. de verwerking van het scheepsafval, worden gedekt door het innen van een indirecte afvalbijdrage van de schepen, ongeacht of er afval wordt afgegeven aan een ontvangstinrichting.


De pleziervaart hecht veel belang aan de correcte afgifte van het scheepsafval, aan een zuivere omgeving in en rond de jachthavens, aan duurzame en milieuvriendelijke initiatieven en aan een veilige jachthaven. De jachthavens kunnen zich vrijwillig engageren om dat extra in de verf te zetten door het bekomen van een Blauwe vlag. Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzaam toerisme en duurzame recreatie. Het is een initiatief van de Foundation for Environmental Education (FEE) en wordt in België gecoördineerd door GoodPlanet Belgium.

De pleziervaart die enkel actief is op de binnenvaartwegen of lokale wateren moet zijn scheepsafval ook maximaal inzamelen en zoveel mogelijk gescheiden afgeven. De lokale jachthaven, club kan voorzien in daartoe geschikte recipiënten of de schipper doorverwijzen naar de gemeentelijke inzamelpunten. Als deze jachthavens een blauwe vlag wensen te bekomen moeten ze eveneens een afvalbeheersplan opstellen.
 

Problematiek van afgedankte en achtergelaten pleziervaartuigen
 

Pleziervaartuigen kennen vaak een lange gebruiksduur maar ooit worden ze afgedankt of achtergelaten. Het is de verantwoordelijkheid van de laatste booteigenaar om op tijd een beslissing te nemen over een mogelijke verkoop, een herstel-of renovatieproject te starten of het vaartuig te laten afvoeren en verwerken als een afvalstof. Signaleer dergelijke schepen op tijd aan het bestuur van uw club, jachthaven of de Vlaamse Waterwegbeheerder. De OVAM verzamelt informatie over dergelijke schepen en stemt hierover af met de jachtbesturen en de Vlaamse Waterwegbeheerder. 

Team scheepvaart