Regelgeving inzamelen van restafval bij bedrijven

Recycleerbaarheid nagesorteerde materialen uit het restafval

De resultaatsvoorschriften waaraan voldaan moet zijn vooraleer het bedrijfsrestafval naar verbranding mag, houden er rekening mee dat papier en karton, harde kunststoffen, textiel enkel meetellen als ze ook effectief recycleerbaar zijn. Hoe u bepaalt of deze afvalstoffen al dan niet recycleerbaar zijn, leest u hier.


Afdeling 5.5 van het Vlarema legt een aantal resultaatsvoorschriften op die gehaald moeten worden alvorens restafval van individuele inzamelingen naar verbranding mag worden afgevoerd. Voor restafval van ophaalrondes kan dit ook het geval zijn, indien voor de optie nasortering werd gekozen.

De concrete resultaatsvoorschriften die gehaald moeten worden, gelden voor elke willekeurige partij van 10 m³ bedrijfsrestafval, ongeacht de dichtheid, die naar verbranding wordt afgevoerd of verbrand. De maximale hoeveelheden afvalstoffen die nog in dit restafval mogen zitten, zijn vermeld op deze webpagina.

Bij de resultaatsvoorschriften wordt in geval van papier en karton, harde kunststoffen en textielafval expliciet vermeld dat de resultaatsvoorschriften gelden als de afvalstoffen effectief ‘recycleerbaar’ zijn. Niet-recycleerbaar papier, karton, harde kunststoffen of textiel tellen dus niet mee voor de resultaatsvoorschriften. De recycleerbaarheid wordt beïnvloed door wat technisch haalbaar is, de markt en de mate van vervuiling door het feit dat de afvalstoffen in het restafval hebben gezeten. Daarmee rekening houdend, geeft de OVAM momenteel een interpretatie aan de ‘recycleerbaarheid’ van deze stromen. Deze kan hieronder worden gevonden.

Dit document is bedoeld om betere inschattingen te kunnen maken bij het nasorteren van deze specifieke afvalstoffen. Dit staat los van de verplichte bronsortering door de klant. Vaak is het net door de vervuiling ten gevolge van de inzameling via het restafval dat het afval niet langer recycleerbaar is. In dergelijke gevallen is er dus een fout gebeurd ten aanzien van de bronsortering, maar moet het afval soms toch niet worden nagesorteerd.

Papier & karton

Papier en karton wordt standaard als recycleerbaar beschouwd, behalve in een aantal welomschreven specifieke gevallen. In volgende gevallen mag het papier en karton als niet-recycleerbaar worden beschouwd:
  • Papier en karton dat algemeen ook geweerd wordt aan de bron volgens de geldende sorteerboodschappen (bv. broodzakken, pizzadozen, behangpapier, geplastificeerd papier, …).
  • Papier en karton dat zo vochtig is dat nasortering onmogelijk wordt.
  • Papier en karton waarvan duidelijk is dat het verontreinigd is door medisch afval, persoonlijke hygiëneproducten, voeding, vet of olie, bitumen of gevaarlijke stoffen.
  • Papier en karton dat sterk besmeurd en verontreinigd is met ongekende stoffen
  • Papieren documenten met kunststoffen voor- en achterblad

Harde kunststoffen

Uit het restafval zullen bijna steeds gemengde harde kunststoffen worden gerecupereerd. De OVAM verwacht dat er wordt samengewerkt met een sorteerder van harde kunststoffen. Als het afval in onderstaande lijst niet vermeld staat als expliciet recycleerbaar en als de sorteerder van gemengde harde kunststoffen het materiaal weigert, mag het als niet-recycleerbaar beschouwd worden.

Grote monostromen zoals harde kunststoffen productieafval zullen veel minder vaak in het restafval terecht komen. Meestal is een selectieve inzameling hier wel voorzien. Als dat toch zo is, wordt verwacht dat er minstens 3 recyclagebedrijven zijn bevraagd om het materiaal te aanvaarden. Als geen daarvan het materiaal wil aanvaarden, mag het als niet-recycleerbaar worden beschouwd.
Responsive Image
  • Plastics die onder de definitie van pmd vallen, staan hier los van. Voor pmd gelden ook aparte resultaatsvoorschriften. PET-flessen duidelijk gebruikt voor andere dan voedingstoepassingen (bv. besmeurd met verf) tellen niet mee voor de resultaatsvoorschriften.
  • Voor folies en EPS (piepschuim) verwijzen we naar de specifieke resultaatsvoorschriften voor deze stromen vermeld in Vlarema.
  • Lege Bigbags vallen niet onder de sorteerplicht aan de bron en deze mogen dus in het restafval aanwezig zijn dat naar verbranding wordt afgevoerd. Indien er grote hoeveelheden vrijkomen bij een klant, is het wel aangewezen te bekijken of een selectieve inzameling met oog op recyclage haalbaar is.

Textiel

Uit de studie van Ernst & Young, waarvan u de publicatie onderaan deze pagina kan downloaden, blijkt dat uit het restafval nagesorteerd textiel vandaag zelden of nooit voldoet aan de standaarden waaraan een afzet kan worden gevonden. Het is typisch te zeer verontreinigd. Bovendien komt deze fractie weinig voor in het bedrijfsrestafval. Op vandaag beschouwen we daarom voorlopig al het textiel in het restafval als niet-recycleerbaar. Dit telt vandaag dus niet mee in de resultaatsvoorschriften. Dit kan veranderen door technologische en/of economische ontwikkelingen in de komende jaren.

Contactformulier voor vragen rond de inzameling van bedrijfsrestafval