Bodemkwaliteit garanderen via bodemsaneringen

Duurzame bodemsanering

Met een duurzame bodemsanering streven we naar een evenwicht tussen economische haalbaarheid, bescherming van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit, en het verbeteren van de levenskwaliteit van omwonenden.


Door verontreinigde terreinen te saneren, beschermen we het milieu en de gezondheid van mensen. Echter, saneringsactiviteiten zijn vaak zeer ingrijpend en creëren zelf milieudruk door het intensief gebruik van energie en materialen. Financiële lasten kunnen zeer hoog zijn en er is vaak hinder en ongemak voor buurtbewoners.

Duurzame bodemsanering is een meer holistische benadering die aan deze tegenstelling tegemoet komt. We streven naar een evenwicht tussen economische haalbaarheid, bescherming van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit, en het verbeteren van de levenskwaliteit van omwonenden.

Duurzame bodemsanering is gebaseerd op samenwerking tussen verschillende stakeholders. Saneringsdoelstellingen en diverse duurzaamheidsaspecten wegen we tegenover elkaar af om tot een gedragen oplossing te komen. Het betekent ook dat bodemsanering beter wordt geïntegreerd in andere maatschappelijke processen, zoals gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planning.

De OVAM promoot duurzame bodemsanering en reikt waar nodig instrumenten aan.

Het voorbeeld geven bij ambtshalve bodemsanering 

Voor de uitvoering van de ambtshalve bodemsaneringen kiest de OVAM voor een duurzame aanpak en het sluiten van kringlopen. We zoeken steeds naar een maximale integratie van de bodemsaneringswerken in het herontwikkelingsverhaal van het terrein. We minimaliseren de hinder en maximaliseren winst op tijd, grondstoffen en middelen. Om het draagvlak en de betrokkenheid van de omwonenden te vergroten, voorzien we in een uitgebreide communicatie via nieuwsbrieven en info-avonden. In de bestekken voor aannemers van bodemsaneringswerken eisen we het gebruik van gereinigde aanvulgrond boven primair groevezand, een selectieve scheiding van de afvalstoffen en een maximale on-site recyclage als grondstof. Bij verschillende saneringsprojecten wordt gebruik gemaakt van transport over het water voor de afvoer van de verontreinigde grond.

We namen reeds intiatieven om on-site groene stroom op te wekken. Zo werd bijvoorbeeld op de Carcoke-site in Zeebrugge een energiepark geïnstalleerd dat de saneringswerken van groene energie voorziet. Op de Hoedhaar-site in Lokeren, hebben de Stad Lokeren, Interwaas en de OVAM bodemsaneringswerken en herontwikkelingsplannen op elkaar afgestemd, om een nieuwe woonsite te maken met veel aandacht voor groen en het industriële verleden.

Studie rond duurzaam bodemsaneringsbeleid

Welke initiatieven werden op internationaal vlak opgestart rond duurzame bodemsanering? Op welke manier integreren buitenlandse overheden het duurzaamheidsaspect in hun bodemsaneringsbeleid? De OVAM gaf in 2013 de opdracht om dit na te gaan. Daarnaast evalueerden we aan de hand van de indicatoren van SuRF-UK in welke mate de aandacht voor duurzaamheid al vervat zit in het bodembeleid van de OVAM en hoe we dit nog kunnen verbeteren.

Het rapport van deze studie vindt u hier:

Bodembeheer