Toezicht op de erkenning

Schorsing of opheffing van de erkenning


De OVAM kan een erkenning als bodemsaneringsdeskundige schorsen of opheffen. Een schorsing van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige betekent dat de bodemsaneringsdeskundige de erkenning voor de duur van de schorsing niet kan gebruiken. Hij kan in die periode dus geen taken uitvoeren die in de wetgeving aan erkende bodemsaneringsdeskundigen toegewezen zijn. 

Een schorsing of opheffing van de erkenning kan onder meer als de algemene of bijzondere gebruikseisen van het VLAREL van 19 november 2010 worden geschonden.

Vaststelling van de feiten

De OVAM stelt de feiten vast. De vaststellingen worden opgenomen in de brief over het voornemen tot schorsing of opheffing van de erkenning.

Procedure

De OVAM brengt de bodemsaneringsdeskundige op de hoogte van haar intentie om de erkenning te schorsen of op te heffen met vermelding van de gedane vaststellingen. De bodemsaneringsdeskundige krijgt de mogelijkheid om zich te verdedigen. Hij kan bij de OVAM een verweerschrift indienen en zijn verweermiddelen kenbaar maken tijdens een hoorzitting die de OVAM zal organiseren. Na deze hoorzitting neemt de OVAM haar definitieve beslissing.

Juridische basis

VLAREL (Vlaams reglement van 19 november 2010 inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu)

Tijdens de schorsingsperiode

Als de schorsing van de erkenning effectief wordt uitgesproken, dan mag de bodemsaneringsdeskundige gedurende de aangeduide periode geen taken uitvoeren die in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan aan een bodemsaneringsdeskundige zijn toegewezen.

Dit mag u niet tijdens de schorsingsperiode:
  • U mag geen gegevens indienen bij de OVAM, noch bij de bodembeheerorganisaties, TOP, CGR en CSV. Dit gaat niet enkel over rapporten, maar ook over aanvullingen per email, ... De OVAM sluit hiertoe tijdelijk het webloket van de geschorste bodemsaneringsdeskundige af, en de bodembeheerorganisaties worden op de hoogte gebracht. 
  • Veldwerk/ begeleiding van bodemsaneringswerken: u mag geen veldwerk uitvoeren onder de naam van de geschorste bodemsaneringsdeskundige. U stelt uw veldwerk uit, of laat u begeleiden door een andere erkende bodemsaneringsdeskundige. Geen enkele medewerker van de geschorste bodemsaneringsdeskundige mag alleen op het terrein staan.  Veldwerk en begeleiding van bodemsaneringswerken op het terrein zijn enkel mogelijk indien een andere erkende bodemsaneringsdeskundige de uitvoering overneemt of op zijn minst ter plaatse superviseert. Hierbij is belangrijk dat alle documenten (denk aan veldwerkopdrachten, analyse opdrachten voor het labo, werf logboek, etc) afgetekend worden door de superviserende bodemsaneringsdeskundige. Een schriftelijke overeenkomst waarbij een andere erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart borg te staan voor alle handelingen van de geschorste bodemsaneringsdeskundige, is niet toegestaan.
  • U kunt niet deelnemen aan openbare aanbestedingen.

Dit mag u wel tijdens de schorsingsperiode:
  • U mag contact houden met klanten en de OVAM. U mag e-mails beantwoorden voor zover het geen doorsturen van gegevens betreft. In de communicatie moeten verwijzingen naar de erkenning als bodemsaneringsdeskundige wel verwijderd worden (denk aan handtekeningen onderaan e-mails of vermeldingen op de website). Vergaderingen zijn toegestaan voor zover de geschorste bodemsaneringsdeskundige geen officieel standpunt inneemt onder zijn naam. 
Tot slot willen we benadrukken dat u tijdens de schorsingsperiode de vrijgekomen tijd kunt gebruiken om uw kwaliteitssysteem door te lichten en aanpassingen te doen waar nodig. Het is immers belangrijk om met de vaststellingen die geleid hebben tot de schorsing van de erkenning aan de slag te gaan en uw interne werking te verbeteren. 

Team Integraal Kwaliteitsbeheer