Bodemsaneringsfondsen

TERSANA

Tersana vzw ondersteunt bedrijven uit de garage- en carrosseriesector bij het uitvoeren van bodemonderzoeken en -saneringen. Aanmelden kan opnieuw vanaf 1 februari 2023.


De beschikbare ruimte in Vlaanderen is schaars. Het is dan ook een belangrijke uitdaging de beschikbare ruimte in Vlaanderen zo in te richten dat we geen open ruimte meer aansnijden. De OVAM is een belangrijke partner om kwaliteitsvolle en gezonde ruimte voor de belangrijke functies zoals wonen, werken en ontspannen te creëren. Om deze functies te kunnen invullen is het noodzakelijk dat de bodemkwaliteit goed moet zijn.

Met het oog voor de kwaliteit van bodem en water zetten we ons als OVAM in om onder meer bedrijven, federaties, middenveldorganisaties en andere partners te stimuleren en responsabiliseren om samen werk te maken van een propere bodem.

Afspraken met de garage- en carrosseriesector

De voorbije jaren is de OVAM met de betrokken federaties in de sector van de garage, carrosserie en koetswerkbedrijven in gesprek gegaan om deze bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van bodemonderzoeken en -saneringen.

Traxio, Febelcar, Fedagrim en de Bond van de garagisten beroepsverenigingen hebben hun schouders gezet onder een bodemsaneringsfonds dat op    26 maart 2018 tijdens de Auto Technica beurs boven de doopvont werd gehouden door minister Joke Schauvliege, in aanwezigheid van mevrouw  Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM. Dit fonds werd eind 2018 erkend en zal de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven zowel financieel als met expertise bijstaan.
Aanmelding bij Tersana is (opnieuw) mogelijk van 1 februari 2023. 

Voor meer informatie kan u terecht op de website www.tersana.be via het contactformulier op de website of bel naar 02 776 78 75. 

Onderzoeksplicht

Omdat het exploiteren van een garage, carrosseriebedrijf of bedrijf van onderhoud van landbouwmachines wordt aanzien als een activiteit die de bodem kan vervuilen, moet op regelmatige basis een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Afhankelijk van de activiteit moet men periodiek een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Naast deze periodieke onderzoeksplicht, geldt er ook een onderzoeksplicht bij de sluiting of het faillissement van de risico-inrichting of bij overdracht van de risicogrond . Voor een overzicht van erkende bodemsaneringsdeskundigen kan u hier terecht.

Tersana vzw kan u ondersteunen bij de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek.

Voor meer informatie kan u terecht bij info@tersana.be of bel naar 02 776 78 75.

Versnelde overdrachtsprocedure voor dossiers waarvoor met TERSANA vzw een overeenkomst is afgesloten tot overdracht van een saneringsverbintenis voor de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en van de bodemsanering.

Voor dossiers waarvoor met TERSANA vzw een overeenkomst is afgesloten, tot overdracht van een saneringsverbintenis voor de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en van de bodemsanering, is een versnelde overdrachtsprocedure mogelijk volgens het ministerieel besluit van
15 maart 2021 houdende toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.

Deze informatie is bestemd voor de bodemsaneringsdeskundigen met cliënten die met TERSANA een overeenkomst tot overdracht van een saneringsverbintenis hebben afgesloten.

Wanneer deze cliënt een overdracht van zijn verontreinigde grond wil realiseren, wordt hij geconfronteerd met de procedure zoals voorgeschreven in het Bodemdecreet. Vermits bij een overeenkomst tot overdracht van een saneringsverbintenis TERSANA de verplichtingen uitvoert, zal de contractant niet voldoen aan de bepalingen van artikelen 104 tot en met 115 van het Bodemdecreet vooraleer zijn bodemsaneringsproject werd opgesteld door TERSANA en hiervoor een conformiteitsattest werd afgeleverd door de OVAM. Afhankelijk van de ernst van de bodemverontreiniging kan het echter nog een aantal jaren duren vooraleer TERSANA overgaat tot de opmaak van een bodemsaneringsproject.

Om hiervoor een oplossing te bieden, werd een afwijkende maatregel op de overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet in een ministerieel besluit vastgelegd. Dit ministerieel besluit van 15 maart 2021 (toepassing van artikel 164 tot afwijking van de artikelen 104 tot en met 115 van het Bodemdecreet) omschrijft de afwijkende maatregelen en de procedure die gevolgd moet worden om een versnelde overdracht mogelijk te maken.

Om deze versnelde overdrachtsprocedure toe te passen werd een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan, samen met bijlagen 1 tot en met 7 en het ministerieel besluit vindt u hieronder: 

Team klantenbeheer - bodem