Vlaanderen als recyclagehub

Tweede call gelanceerd

De tweede call werd gelanceerd op 30 mei. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend tot 22 augustus 2022 om 17u. ​​​​​​​

Welke investeringen

We beogen investeringen in recyclagetechnieken die afvalstoffen omzetten in grondstoffen, bv.: 

 • innovatieve verwerking van asbesthoudend afval, waardoor minder asbesthoudend afval terecht komt op stortplaatsen. 

 • recyclage of voorbereiding op recyclage van afvalstoffen, waardoor minder afvalstoffen moeten verwijderd worden of een hoogwaardigere recyclage mogelijk is. 

 • nieuwe technieken die de inzet van recyclaten in het productieproces mogelijk maken. 

We streven hierbij naar een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning. De steun kan enkel worden toegekend voor de recycling van door andere ondernemingen geproduceerd afval. Zo valt ook de verwerking van afval van bijvoorbeeld dochterondernemingen buiten de scope van deze steunmaatregel. 

De milieu-investering moet aan volgende voorwaarden voldoen:
 • Ze overtreft de Europese normen die zijn goedgekeurd, ook al zijn die normen nog niet in werking getreden; of ze bereiken milieuvoordelen waarbij nog geen Europese normen zijn goedgekeurd.

 • Ze respecteert het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” of DNSH (Do No Significant Harm).

 • Ze is technisch en economisch haalbaar, zoals blijkt uit de aanvraag.

 • Ze overtreft de stand van de techniek die in de sector van toepassing is.

 • Ze bedraagt minstens 500.000 euro.

 • Ze mag niet in een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven.

 

Volgende milieu-investeringen komen niet in aanmerking:
 • Milieu-investeringen die vroeger geactiveerd zijn en opgenomen in de afschrijvingstabel, en die verworven zijn van een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming participeert; of een onderneming die participeert in de steunaanvragende onderneming; of een verwante patrimoniumvennootschap. 

 • Milieu-investeringen die verworven worden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steunaanvragende onderneming. 

 • Milieu-investeringen die in geval van aankoop niet verworven worden in volle eigendom. 

 • Milieu-investeringen die gratis of onder bezwarende titel ter beschikking worden gesteld aan derden. 

 • Milieu-investeringen voor de oprichting, uitbreiding of modernisering van een bedrijvencentrum of een doorgangsgebouw (vermeld in artikel 1, 1°, en artikel 1,2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra). 

Voor wie?

Deze oproep richt zich tot alle ondernemingen (klein, middelgroot en groot) die investeren in nieuwe, innovatieve recyclage-activiteiten in Vlaanderen. Intercommunales worden – overeenkomstig de algemene groepsvrijstellingsverordening – steeds beschouwd als een grote onderneming. 
De onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
 1. De onderneming heeft een legitieme rechtsvorm.  

 2. De onderneming beschikt over een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest en investeert op/in die zetel; of ze verbindt zich ertoe in het Vlaamse Gewest een exploitatiezetel te vestigen ten laatste een jaar na de goedkeuring van de steunaanvraag en het investeringsproject daar uit te voeren. 

 3. De onderneming heeft geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. 

 4. De onderneming heeft geen fiscale schulden of achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Dit zijn achterstallige schulden van 3.000 euro of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van de RSZ werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd. 

 5. De onderneming is op de datum van de steuntoekenning geen ‘onderneming in moeilijkheden’. 

Wat is een onderneming in moeilijkheden?

Een onderneming in moeilijkheden volgens de Europese definitie kan geen beroep doen op deze steun. Meer informatie over ‘onderneming in moeilijkheden’ alsook een rekenmodule om zelf deze controle te doen is te vinden op de website van Vlaio: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun/voorwaarden/onderneming-moeilijkheden. De berekening is een verplichte bijlage bij het aanvraagformulier. 

Recyclagehub

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
recyclagehub@ovam.be
Alle contactgegevens