Ondersteuning voor scholen

Veelgestelde vragen rond ondersteuning voor scholen

Ik heb vernomen dat er een nieuw sectorprotocol voor scholen is. Klopt dit?

Dat klopt, met het nieuwe sectorprotocol voor scholen wil de OVAM nog meer inzetten op asbestveilige scholen. Dit zal ze doen door scholen aan te moedigen om eenmalig een gratis asbestinventarisattest te laten opmaken. Op basis van dit attest kunnen scholen een risicogebaseerd meerjaren investeringsplan opmaken en, eventueel gefaseerd, het risicovolle asbest in hun gebouwen verwijderen. De OVAM voorziet hiervoor een financiële tussenkomst. De OVAM organiseert periodiek oproepen waarop scholen met een concreet project kunnen intekenen.

Kan ik mijn school aanmelden?

U kan uw school doorlopend aanmelden voor de opmaak van een asbestattest, expertisebegeleiding of bijstand bij een asbestincident. Wilt u werken uitvoeren, kijk dan hier of er een oproep loopt.

Mijn school was al aangemeld bij het vorige protocol. Kunnen de asbestverwijderingswerken nog gebeuren?

Er kunnen nog werken uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

 • Als u asbestverwijderingswerken uitvoert met een eigen gecontacteerde aannemer en u heeft ons de offerte bezorgd ten laatste op 23 december 2022, u heeft voor deze werken een subsidiebelofte gekregen van de OVAM en de werken worden uitgevoerd in de loop van 2023, dan voorziet de OVAM nog een subsidie voorzien onder de voorwaarden van het vorige protocol.
 • Als de werken niet worden uitgevoerd in de loop van 2023, verwijzen u door naar het volgende protocol scholen met nieuwe voorwaarden.
 • Als u een subsidiebelofte van de OVAM gekregen heeft voor een asbestverwijdering via een raamcontract van de OVAM en de werken worden binnen het jaar uitgevoerd dan is er nog een subsidie voorzien onder de voorwaarden van het vorige protocol.

 

Hoe en wanneer gebeurt de financiële afhandeling van de werken tijdens het vorige protocol ?
 • Als u werken hebt laten uitvoeren door een aannemer met een raamcontract bij OVAM zullen wij het factuur voor het restbedrag van 50% opmaken nadat OVAM de factuur heeft voldaan aan de aannemer.

 • Hebt u zelf werken laten uitvoeren, bezorg ons dan zo snel mogelijk alle nodige documenten (vermeld in het mailverkeer dat u hierover ontving), dan wordt uw dossier meegenomen in volgende gezamenlijke aanvraag (wij verzamelen alle aanvragen tot een bepaald bedrag). De doorlooptijd van deze gezamenlijke aanvraag bedraagt minstens 2 maanden. Hierna wordt de tussenkomst op het doorgegeven rekeningnummer gestort.

Ik wil beroep doen op het sectorprotocol asbestveilige scholen, wat moet ik doen?

Voor u een aanvraag indient, controleert u best hier of u aan de voorwaarden voldoet en welke info en documenten u bij de hand moet houden om uw aanvraag te kunnen doen. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet moet u alleen nog kiezen welke ondersteuning u wil aanvragen en kunt u de  aanvraag indienen.

Ik ben een nieuwe contactpersoon en heb de opleiding niet kunnen volgen. Wat moet ik nu doen?

Bent u een nieuwe contactpersoon en hebt u de opleiding niet kunnen volgen, laat uw gegevens achter via het contactformulier. Dan nemen wij uw gegevens op in de lijst van contactpersonen.
Via mail zal u dan de link naar de opname van de opleiding en de bijhorende documenten ontvangen. Neem deze informatie goed door.

Nadat u deze stappen doorlopen heeft kan u aangesteld worden als contactpersoon van één of meerdere vestigingen van een school. Het aanstellen van een contactpersoon gebeurt wanneer de school wordt aangemeld of wanneer de school zich inschrijft op een oproep.

Ik wil gebruik maken van jullie raamcontract. Hoe werkt dat?

Kijk eerst hier na of er een oproep is voor asbestverwijdering met een raamcontract.


De OVAM heeft, via de wet op de overheidsopdrachten, een raamcontract afgesloten met erkende asbestverwijderaars voor het verwijderen van asbest in hermetische zone.


Als u hiervoor een aanvraag indient, u komt in aanmerking en er is voldoende budget beschikbaar, dan komt er een aannemer van de OVAM langs om een offerte op te maken. Na het ontvangen van de offerte heeft u 6 weken de tijd om te beslissen of u de werken laat uitvoeren of niet. Als u beslist om de werken te laten uitvoeren dan bezorgt u volgende documenten aan de OVAM:  

 • ondertekend document deelfacturatie en aanstelling leidend ambtenaar deelopdracht
 • ondertekende offerte

De aannemer krijgt de opdracht om de werken uit te voeren. Na de werken ontvangt u rechtstreeks van de aannemer een factuur voor het bedrag van de offerte dat niet door de OVAM wordt gesubsidieerd.

 

Hoe weet ik welke asbestmaterialen in mijn gebouwen asbestveilig zijn?

U kan dit terugvinden op het asbestattest van uw gebouwen. Asbestmaterialen die u terugvindt bij “zorgvuldig beheren” zijn asbestveilig. De verwijdering van deze materialen wordt niet gesubsidieerd.


Heeft u van uw gebouwen nog geen asbestattest?

Dan kan u dit nagaan op basis van deze info:

“Asbestveilig: een toestand waarin bij normaal gebruik van de constructie geen blootstellingsrisico’s kunnen ontstaan voor mens en milieu doordat:

 • men zich heeft ontdaan van:
  • alle eenvoudig bereikbare hechtgebonden asbesthoudende materialen met niet-laag risico
  • alle eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen, met uitzondering van asbesthoudende wandpleister met een laag risico
  • alle dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen bestaande uit asbestcement als ze zich aan de buitenzijde bevinden
  • alle eenvoudig bereikbare asbesthoudende materialen die een afvalstof zijn, met uitzondering van uitgegraven of onuitgegraven steenslag, bodem- en puinlagen
  • alle asbesthoudende materialen, met uitzondering van asbesthoudende wandpleister, die werden ingesloten of bedekt als risicobeheersmaatregel als vermeld in artikel 33/1, §2
 • de resterende asbesthoudende materialen veilig worden beheerd.

Verder definieert het Materialendecreet1 “eenvoudig bereikbaar”:

 • Artikel 3,§2, 3
  • “de asbesthoudende materialen die waar te nemen en weg te nemen zijn zonder de bouwkundige integriteit van een constructie of erfgoedkenmerken van een beschermd onroerend erfgoed aan te tasten binnen de normale beheers- en onderhoudscycli of een vergelijkbare stilstand bij industriële installaties. Asbesthoudende materialen die bedekt zijn door een ander materiaal, met uitzondering van een laag verf, coating, behang, kunststof of textiel, zijn niet eenvoudig bereikbaar, tenzij het bedekkend materiaal kan worden weggenomen zonder het te beschadigen.

Een asbestattest van uw gebouw wijst uit of een bepaald asbesthoudend materiaal asbestveilig is of niet.

De OVAM heeft voor onze onderwijsgebouwen al een asbestinventaris of asbestattest laten opmaken. Kan ik voor deze gebouwen nog een nieuwe aanvraag voor een asbestattest doen?

Nee, de OVAM voorziet éénmalig de opmaak of actualisatie van uw asbestinventaris of asbestattest. Als u een actualisatie of asbestattest nodig heeft dan moet u hiervoor zelf een asbestdeskundige aanstellen. 

Ik heb al een asbestattest voor mijn onderwijsgebouwen aangevraagd via de website van de OVAM. Waarom moet ik nog een opdrachtformulier invullen?

Ook al verloopt de betaling door de OVAM, met de ondertekening van een opdrachtformulier geeft u als de opdrachtgever aan de procesgecertificeerde asbestdeskundige de opdracht om voor het betrokken inspectiegebied een asbestinventaris op te stellen om een asbestinventarisattest te bekomen. Het opdrachtformulier wordt deels ingevuld door de eigenaar en deels door de asbestdeskundige. De asbestdeskundige staat de eigenaar bij indien hij vragen heeft.  
Dit opdrachtformulier regelt enkel de verplichtingen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer zoals ze zijn opgelegd in het ‘Inspectieprotocol asbestinventarisatie’. Het is aan de partijen zelf om dit opdrachtenformulier aan te vullen met een bijkomende overeenkomst waarin zij alle andere onderlinge verplichtingen regelen.  


Zo wordt er bijvoorbeeld in het opdrachtformulier aangegeven van welke materialen er stalen mogen genomen worden.  


Door het ondertekenen van dit opdrachtformulier, gaat de opdrachtgever akkoord met de uitvoeringsmodaliteiten die in het opdrachtformulier beschreven zijn.


Meer informatie over het opdrachtformulier kan u hier terugvinden op de webpagina:
Bereid de asbestinventarisatie voor (vlaanderen.be)

We plannen een nieuwbouw. Onze oude gebouwen worden afgebroken. Komen wij in aanmerking voor ondersteuning voor het sectorprotocol asbestveilige scholen?

Ook gebouwen die gesloopt worden komen in aanmerking, mits ze momenteel voor onderwijsdoeleinden gebruikt worden en mits de grond waarop deze gebouwen staan de komende twintig jaar voor onderwijs blijft gebruikt worden.

Als wij zelf een aannemer willen aanstellen voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie en dus niet samenwerken met de door de OVAM aangestelde aannemer, kunnen we dan ook inschrijven op de oproep?

Het zelf aanstellen van een aannemer voor asbestverwijdering (en het aanvragen van ondersteuning hiervoor) behoort tot de mogelijkheden van het sectorprotocol asbestveilige scholen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Ga via deze link na of je in aanmerking komt. Als dat het geval is, kijk dan of er momenteel een oproep loopt.

Komt het verwijderen van een asbestveilig materiaal ook in aanmerking voor een tussenkomst?

Nee, de OVAM ondersteunt enkel de verwijdering van de asbestmaterialen waarvan verwijdering noodzakelijk is om te komen tot een asbestveilige toestand, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Kan een asbestattest gebruikt worden bij werken?

Nee. In geval van werken moet er altijd een destructieve asbestinventaris opgemaakt worden. Het asbestattest is immers opgemaakt met het oog op normaal gebruik.


Meer info over asbestinventarisatie bij werken kan u vinden via deze publicatie.

De codex Welzijn op het Werk is voor asbest gewijzigd sinds 9/3/2023. Waar moet ik rekening mee houden als ik werken wil laten uitvoeren?

Er zijn inderdaad belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo moet de werkgever-opdrachtgever, in geval van metingen rond en in de hermetische zone, het labo hiervoor aanstellen en moet preventieadviseur-arbeidsarts na overleg met de preventieadviseur arbeidsveiligheid, en na akkoord van het Comité, de werkposten aanwijzen waar en wanneer de monsternemingen zullen plaatshebben.


Meer info op de website van de FOD WASO: Aanpassing asbestregelgeving | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

De nieuwe versie van de Codex, boek VI titel 3, Asbest, kan geraadpleegd worden via deze link: Codex boek VI titel 3 Asbest.pdf (belgie.be)