Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor scholen

Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris gratis laten actualiseren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.


Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken. Vlaanderen telt immers nog relatief veel oude gebouwen die asbestmaterialen bevatten. Heeft uw school onderwijsgebouwen van vóór 2001 en wilt u deze asbestveilig maken? De OVAM biedt ondersteuning op verschillende manieren: de gratis opmaak van een asbestattest, expertisebegeleiding door een asbestdeskundige, bijstand bij een asbestincident en een tussenkomst voor asbestverwijderingen.  
De ondersteuning door asbestdeskundigen kunt u doorlopend aanvragen. De ondersteuning voor asbestverwijderingen verloopt via oproepen.

Beroep doen op de ondersteuning?
 • De ondersteuning door asbestdeskundigen voor de opmaak van een asbestattest en expertisebegeleiding kan u doorlopend aanvragen. Wegens groot succes is er een wachttijd van enkele maanden. We vragen u hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag. 
 • De ondersteuning voor asbestverwijderingen werd afgesloten op 25 augustus 2023. Wanneer er een nieuwe oproep gelanceerd wordt leest u het hier. U kan zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van OVAM, zo blijft u op de hoogte. De oproep van 2023 werd enkel opengesteld voor werken via een raamcontract van de OVAM. Om een zicht te krijgen op scholen die asbestverwijderingen plannen met een eigen aannemer legde de OVAM een lijst van geïnteresseerden aan.

Ontdek hieronder meer informatie en hoe u zich kunt inschrijven per thema.

Wie komt in aanmerking?

​​​​​​​Het sectorprotocol heeft als doel scholen te ondersteunen bij het asbestveilig maken  van hun gebouwen tegen uiterlijk 2040. Vlaamse onderwijsinstellingen, internaten en CLB’s uit de vrije en officiële sector van het niet-hoger gesubsidieerd onderwijs, die voldoen aan de geldende rationalisatie- en programmatienormen met gebouwen gelegen op het grondgebied van het Vlaamse gewest komen in aanmerking.
Het gebouw waarvoor er ondersteuning wordt aangevraagd moet gebruikt worden voor onderwijsverstrekking door een school, CLB of internaat.
 

Voor welke ondersteuning?

Asbestattest

​​​​​​​Eerst bekijken we of de asbestinventaris van de gebouwen aan actualisatie toe is. Als dit zo is kan u via de OVAM de asbestinventaris éénmalig gratis laten actualiseren.  

Nadat een asbestdeskundige de gebouwen heeft onderzocht krijgt u de geactualiseerde asbestinventaris, onder de vorm van een asbestattest. Met het asbestattest kunt u verder aan de slag: welke asbestmaterialen moeten wanneer verwijderd worden en met welke methode, welke asbestmaterialen leveren mits correct beheer geen gevaar op?​​​​​​​​​​​
Asbestattest. Hoe aanvragen?

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • De meest recente asbestinventaris van de te inventariseren gebouwen
 • De plannen van alle te inventariseren gebouwen
 • De oppervlakte van de te inventariseren gebouwen
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw
 • Gegevens van de contactpersoon. De contactpersoon moet de opleiding hiervoor gevolgd hebben.  

De wachttijd voor het verkrijgen van een asbestattest is enkele maanden. We vragen u hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag. 

 Dien hier uw aanvraag in. 


Hoe verloopt het verder?

 • ​​​​​We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid en brengen u op de hoogte.
 • Als uw aanvraag goedgekeurd is geeft de OVAM de opdracht om een asbestattest op te maken, samen met de gegevens van uw aanvraag, door aan een asbestdeskundige. 
 • De asbestdeskundige neemt contact met u op voor het maken van een afspraak om het asbestattest op te maken. De asbestdeskundige zal u vragen om het opdrachtformulier in te vullen.
 • De asbestdeskundige voert ter plaatse een inspectie van de gebouwen uit.
 • We bezorgen u het asbestattest.

Asbestverwijdering

​​​​​​​De OVAM voorziet een tussenkomst van 50% voor maatregelen om een asbestveilige toestand te bekomen.

Voor het verwijderen van asbestmaterialen in een hermetische zone, en waarvoor er géén heraanleg nodig is kan u beroep doen op een aannemer waarmee de OVAM een raamcontract heeft afgesloten. Voor het verwijderen van andere asbestmaterialen moet u zelf een aannemer aanstellen.
Asbestmaterialen verwijderen met raamcontract: hoe aanvragen?

​​​​​Oproep afgesloten.

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • Het meest recente asbestattest van de gebouwen waar er werken zullen gebeuren
 • De plannen van de gebouwen waar er werken zullen gebeuren
 • De oppervlakte van de gebouwen waar er werken in gebeuren
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw waar er werken in gebeuren
 • Ramingsbedrag van de asbestverwijderingswerken exclusief BTW
 • Gewenste startdatum en einddatum of gewenste periode van de werken
 • Lijst van de te verwijderen asbestmaterialen
 • Raming van de te verwijderen asbestmaterialen


Hoe verloopt het verder?

 • We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid
 • Na het afsluiten van de oproep laten we u weten of u in aanmerking komt en of er voldoende budget beschikbaar is om uw aanvraag goed te keuren
 • Als dit in orde is ontvangt u de subsidiebelofte
 • Als uw aanvraag goedgekeurd is geeft de OVAM de opdracht om een offerte op te maken, samen met de gegevens van uw aanvraag, door aan een aannemer waarmee de OVAM een raamcontract afgesloten heeft
 • De aannemer neemt contact met u op voor het maken van een afspraak om een offerte op te maken
 • We bezorgen u de offerte, samen met de voorwaarden van het voorstel
 • U laat ons binnen de 6 weken weten of u de werken zal laten uitvoeren
 • Als u de werken zal laten uitvoeren bezorgt u ons volgende documenten:
  • ondertekend document deelfacturatie en aanstelling leidend ambtenaar deelopdracht;
  • ondertekende offerte
 • We geven de aannemer de opdracht om met u contact op te nemen voor het bepalen van de uitvoeringsdatum
 • De werken worden uitgevoerd
 • De OVAM beoordeelt de vorderingsstaat van de aannemer. Na goedkeuring van de vorderingsstaat ontvangt u een factuur voor het niet-gesubsidieerde deel van de werken. De OVAM betaalt het gesubsidieerde deel van de werken rechtstreeks aan de aannemer

 

Asbest verwijderen met een eigen aannemer: U kan bij deze oproep niet inschrijven voor werken met eigen aannemer. Om een zicht te krijgen op scholen die asbestverwijderingen plannen met een eigen aannemer legt de OVAM een lijst van geïnteresseerden aan. Hoe zet ik me op deze lijst?

​​​​​Oproep afgesloten.

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de lijst van geïnteresseerden:

 • Het meest recente asbestattest van de gebouwen waar er werken zullen gebeuren
 • De plannen van de gebouwen waar er werken zullen gebeuren
 • De oppervlakte van de gebouwen waar er werken in gebeuren
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw waar er werken in gebeuren
 • Offertebedrag van de asbestverwijderingswerken exclusief BTW. Dit moet de kost zijn van de te verwijderen asbestmaterialen die niet-asbestveilig  zijn
 • Startdatum en einddatum of periode van de werken
 • Offerte van de te verwijderen asbestmaterialen. Op de offerte moet de prijs van de verwijdering van de niet-asbestveilige materialen apart vermeld zijn
 • Lijst van de te verwijderen asbestmaterialen die niet-asbestveilig zijn

 
Hoe verloopt het verder?

 • ​​​​​​​Na het afsluiten van de oproep maakt de OVAM een lijst op met geïnteresseerde scholen en de verwijderingskosten die hiervoor werden opgegeven. Deze informatie kan de OVAM gebruiken voor een budgettaire inschatting voor een eventuele volgende oproep
 • Als u uw school heeft opgegeven voor deze lijst is dit louter informatief. U bent hierdoor nergens toe verplicht en de OVAM ook niet

Expertisebegeleiding

De OVAM voorziet een gratis expertisebegeleiding door een asbestdeskundige. De expertisebegeleiding houdt in dat een asbestdeskundige inventarisatie op basis van een verfijnde asbestinventaris of asbestattest een advies geeft in functie van een meerjaren investeringsplan van de school om een asbestveilige toestand te bekomen en/of een prijscalculatie (raming) maakt hiervoor en/of advies geeft in functie van een geïntegreerde aanpak asbestverwijdering en energiemaatregel.
Expertisebegeleiding. Hoe aanvragen?

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • De meest recente asbestinventaris of asbestattest van de gebouwen waarvoor u advies wil
 • De plannen van alle gebouwen waarvoor u advies wil
 • De oppervlakte van de gebouwen waarvoor u advies wil
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw
 • Vragen voor de expert
 • Documenten voor de expert

De wachttijd voor het verkrijgen van een expertisebegeleiding is enkele maanden. We vragen u hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag. 

Dien hier uw aanvraag in. 


Hoe verloopt het verder?

 • We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid en brengen u op de hoogte
 • Als uw aanvraag goedgekeurd is geeft de OVAM de opdracht voor de expertisebegeleiding, samen met de gegevens van uw aanvraag, door aan een asbestdeskundige
 • De asbestdeskundige neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor de expertisebegeleiding
 • De expertisebegeleiding wordt uitgevoerd
 • We bezorgen u een kort verslag van de expertisebegeleiding

Bijstand bij een asbestincident

Gebeurt er ondanks alle goede zorgen toch een asbestincident in één van uw onderwijsgebouwen? Meld dit dan via mail aan asbestscholen@ovam.be. Via de OVAM kan er snel een asbestdeskundige aangesteld worden om u hierin bij te staan. Deze adviesverlening is erop gericht om u snel een objectief advies of second opinion te geven om de noodzakelijke vervolgstappen en keuzes te kunnen bepalen. Deze bijstand omvat zelf geen onderzoek (contaminatie) of saneringsbegeleiding.
Bijstand asbestincident. Hoe aanvragen?

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • De meest recente asbestinventaris van de te inventariseren gebouwen
 • De plannen van de gebouwen waar het asbestincident zich voordeed
 • De oppervlakte van de ruimtes of zone waar het asbestincident zich voordeed
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw
 • Info over het incident, vragen voor de expert
 • Documenten voor de expert

Dien hier uw aanvraag in.


Hoe verloopt het verder?

 • We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid en brengen u op de hoogte
 • Als uw aanvraag goedgekeurd is geeft de OVAM de opdracht voor begeleiding bij het asbestincident, samen met de gegevens van uw aanvraag door aan een asbestdeskundige
 • De asbestdeskundige neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor de begeleiding
 • De asbestdeskundige voert ter plaatse een inspectie uit en geeft advies over hoe u het asbestincident moet (laten) verhelpen
 • U brengt ons aan het einde van de bijstand op de hoogte van de reeds genomen acties en de eventuele vervolgstappen die nodig zijn voor een goede afhandeling van het incident. Nadat het incident opgelost werd brengt u ons op de hoogte.

Opleiding "eenvoudige handelingen" voor personeel van scholen

De OVAM biedt ook een gratis opleiding 'eenvoudige handelingen' aan voor technisch onderhoudspersoneel van scholen. Na deze opleiding hebben de deelnemers een basiskennis over asbest, de verschillende toepassingen ervan en mogen ze ook asbest verwijderen met de techniek 'eenvoudige handelingen'.
Nieuwe opleidingen worden gepland in het najaar van 2024 en gaan door op verschillende locaties in Vlaanderen. De gebouwen zijn bereikbaar met het openbaar vervoer.  

Bijkomende informatie wordt later hier geplaatst. 
 

Nieuwe manier van aanmelden
De OVAM start in het najaar van 2024 met een nieuwe databank voor de ondersteuning van scholen bij het asbestveilig maken van hun onderwijsgebouwen. Hier hoort ook een nieuwe manier van aanmelden bij, via Gebruikersbeheer Vlaanderen.
 De handleiding krijgt momenteel een update, van zodra deze opnieuw beschikbaar is kan u ze hier terugvinden 

Vanaf de volgende oproep (deze datum wordt later nog bekendgemaakt) zal de nieuwe manier van aanmelden verplicht zijn. Zorg er dus voor dat u tijdig de juiste rol tijdig toegekend krijgt.

Meer info

Downloads

Team asbestafbouw