Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor scholen

Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris gratis laten actualiseren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.


Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken.
Vlaanderen telt relatief veel oude schoolgebouwen die nog asbesttoepassingen bevatten. Heeft uw school gebouwen of constructies van vóór 2001 en wilt u het aanwezige asbest verwijderen? Lees dan hier de ondersteuningsmogelijkheden van de OVAM.  


Het bestaande vervolgprotocol “asbestafbouwbeleid scholen” loopt af op 31 december 2022.

Om nog gebruik te kunnen maken van de voorwaarden van het huidige protocol moet u rekening houden met volgende regels:

  • Scholen die zich vanaf vandaag aanmelden kunnen dit alleen nog doen voor de opmaak van een inventaris;
  • Vanaf 24 december 2022 zijn er geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk;
  • Aannemers met raamcontract bij de OVAM maken offertes op tot 10 november 2022;
  • Deze offertes moeten goedgekeurd zijn door de school en bevestigd bij OVAM ten laatste op 23 december 2022;
  • De asbestverwijderingswerken van alle (ten laatste op 23 december 2022) goedgekeurde offertes moeten uitgevoerd worden in de loop van 2023;
  • Alle facturen moeten ten laatste 31 december 2023 aan de OVAM bezorgd worden. Enkel facturen van werken uitgevoerd tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023 mogen later aan de OVAM bezorgd worden: ten laatste 31 maart 2024.

De OVAM zal hierop geen uitzonderingen toestaan.

Is het niet mogelijk voor u om de bovenstaande timing te halen? Geen paniek, de kans is groot dat u ook met het nieuwe protocol in aanmerking komt voor een asbestinventarisatie of een tussenkomst voor asbestverwijdering.

Het nieuwe protocol zal van start gaan met nieuwe voorwaarden nadat dit is ondertekend door alle betrokken partijen. Als de voorwaarden van het nieuwe protocol definitief gekend zijn zal de OVAM hierover communiceren.

Met het nieuwe sectorprotocol voor scholen wil de OVAM nog meer inzetten op asbestveilige scholen. Dit zal ze doen door scholen aan te moedigen om eenmalig een gratis asbestinventarisattest te laten opmaken. Op basis van dit attest kunnen scholen een risicogebaseerd meerjaren investeringsplan opmaken en, eventueel gefaseerd, het risicovolle asbest in hun gebouwen verwijderen. De OVAM voorziet hiervoor een financiële tussenkomst. De OVAM zal periodiek oproepen organiseren waarop scholen met een concreet project kunnen intekenen.


Asbestinventaris
Eerst bekijken we of de asbestinventaris van de gebouwen aan actualisatie toe is. Als dit zo is kan u via de OVAM de asbestinventaris gratis laten actualiseren.  

Nadat een asbestdeskundige de gebouwen heeft onderzocht krijgt u de geactualiseerde asbestinventaris. De inventaris bevat alle nodige informatie om verder aan de slag te gaan: welke asbesttoepassingen wanneer verwijderd moeten worden en met welke methode, welke asbesttoepassingen mits correct beheer geen gevaar opleveren.  

Asbestverwijdering
De OVAM voorziet een tussenkomst van 50% voor asbestverwijderingen. U kan zelf een aannemer aanstellen voor deze werken of een beroep doen op een aannemer waarmee de OVAM een raamcontract heeft afgesloten.  

Opleiding voor technisch personeel
De OVAM biedt ook een gratis opleiding 'eenvoudige handelingen' aan voor technisch onderhoudspersoneel van scholen. Na deze opleiding hebben uw medewerkers een basiskennis over asbest, de verschillende toepassingen ervan en mogen ze ook asbest verwijderen met de techniek van eenvoudige handelingen.  

Gebeurt er ondanks alle goede zorgen toch een asbestincident in uw school? Neem dan snel contact op via asbestscholen@ovam.be. Via de OVAM kan er snel een asbestdeskundige of aannemer aangesteld worden om dit op te lossen. 

Team asbestafbouw