Naar een asbestveilig Vlaanderen

Actieplan asbestafbouw


Bekijk het filmpje dat in 3 minuten uitlegt wat het actieplan asbestafbouw allemaal inhoudt. 


Het actieplan asbestafbouw bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Zo stelt het enkele nieuwe bepalingen voor rond asbest in het Materialendecreet, met name op het vlak van: 

 • inventarisatie
 • verwijdering 
 • beheer 
 • verboden handelingen. 

Daarnaast zijn er in het actieplan diverse ondersteunende acties opgenomen. 
Lees het volledige geactualiseerde actieplan. 

Inventarisatie van asbest 

De Vlaamse Regering wil al het aanwezige asbest in kaart brengen in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001. Daarom is het vanaf 23 november 2022 verplicht te beschikken over een asbestattest bij verkoop van een gebouw.  Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten. 
Lees alles over het asbestattest 

Verwijdering van asbest 

Het actieplan asbestafbouw streeft ook naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven: 

 • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
 • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn. 

Voorlopig zijn beide streefdata enkel wettelijk verplicht voor publieke gebouwen. 

Tijdens onderhouds- of renovatiewerken aan een gebouw moet elke eigenaar, ook particulieren, de asbesttoepassingen wegnemen die door de werken eenvoudig bereikbaar worden. Zo wordt vermeden dat asbesthoudende materialen opnieuw ingesloten raken en de risico’s worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. 

Beheersplicht 

Het actieplan asbestafbouw legt eigenaars op om de asbesttoepassingen in hun gebouw of woning veilig te beheren. Die verplichting bestond al voor het beheer van asbestafval, maar wordt dus uitgebreid naar toepassingen die in het gebouw aanwezig zijn. 

Wie asbesthoudend materiaal in zijn gebouw heeft, moet voortaan alle maatregelen nemen om te voorkomen dat het asbest een risico vormt voor de gezondheid of voor het leefmilieu. De lokale toezichthouder milieu van elke gemeente, intergemeentelijke veren ziet toe op die verplichting en kan eventueel maatregelen opleggen. 
Meer over wetgeving-en-handhaving

Verboden handelingen 

Om mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van asbest, verbiedt het Materialendecreet: 

 • asbesthoudende materialen bij werken opnieuw insluiten; 
 • constructies plaatsen op of over een asbestcementen dak of -gevel; 
 • een asbestdak of -gevel reinigen of ontmossen, ongeacht de gebruikte techniek. 

Meer informatie over verboden handelingen vindt u hier. De lokale toezichthouder milieu van elke  gemeente waakt over de naleving en kan eventueel maatregelen opleggen.

Ondersteunende acties 

Het actieplan asbestafbouw voorziet een brede waaier aan ondersteunende maatregelen. Ze moeten helpen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken en zijn gegroepeerd in vier pijlers: 

 • informeren, sensibiliseren en educatie; 
 • ondersteuning van asbestverwijdering; 
 • voortdurende verbetering van het asbestbeleid; 
 • handhaving omgang met asbest. 

Team asbestafbouw