Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor zorgvoorzieningen

Vlaamse zorgvoorzieningen kunnen hun asbestinventaris gratis laten actualiseren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.


Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken. Vlaanderen telt immers nog relatief veel oude gebouwen die asbesttoepassingen bevatten. Heeft uw zorgvoorziening gebouwen of constructies van vóór 2001 en wilt u het aanwezige asbest verwijderen? De OVAM biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden. 

Wie komt in aanmerking?

Het sectorprotocol heeft als doel zorgvoorzieningen te ondersteunen bij het asbestveilig maken van hun gebouwen tegen uiterlijk 2040. Een zorgvoorziening is een rechtspersoon die erkend is of die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren voor personen. Enkel zorgvoorzieningen in gebouwen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest komen in aanmerking. Het is van belang dat de zorg- of dienstverlening wordt uitgevoerd in het gebouw zelf. Zo komen kinderdagverblijven, ziekenhuizen en woonzorgcentra in aanmerking, een dienst voor teleonthaal dan weer niet.
 

Voor welke ondersteuning? 

Asbestinventaris 

Eerst bekijken we of de asbestinventaris van de gebouwen aan actualisatie toe is. Als dit zo is kan u via de OVAM de asbestinventaris gratis laten actualiseren.   

Nadat een asbestdeskundige de gebouwen heeft onderzocht krijgt u de geactualiseerde asbestinventaris, opgemaakt volgens het inspectieprotocol asbestinventarisatie onder de vorm van een asbestinventarisattest. De inventaris bevat alle informatie om verder aan de slag te gaan: welke asbesttoepassingen wanneer verwijderd moeten worden en met welke methode, welke asbesttoepassingen mits correct beheer geen gevaar opleveren.   

Asbestverwijdering 

De OVAM voorziet een tussenkomst voor asbestverwijderingen, met een klemtoon op jeugdvoorzieningen. Voorzieningen die zorg verlenen aan kinderen en jongvolwassenen kunnen genieten van het ondersteuningspercentage van 50%, voor andere zorgvoorzieningen is het ondersteuningspercentage 35%. Kinderen en jongvolwassenen zijn immers het meest kwetsbaar bij blootstelling aan asbest en lopen het meeste kans om op latere leeftijd asbestgerelateerde ziektes te ontwikkelen.  

Voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie kan u beroep doen op een aannemer waarmee de OVAM een raamcontract heeft afgesloten. Voor het verwijderen van andere asbesttoepassingen moet u zelf een aannemer aanstellen. 

Expertisebegeleiding en -bijstand 

De OVAM voorziet een gratis expertisebegeleiding door een asbestdeskundige. De expertisebegeleiding houdt in dat een asbestdeskundige inventarisatie op basis van een verfijnde asbestinventaris of asbestinventarisattest een prijscalculatie (raming) maakt voor de asbestverwijderingen om een asbestveilige toestand te bekomen en/of advies geeft in functie van een meerjaren investeringsplan van de zorgvoorziening om een asbestveilige toestand te bekomen en/of advies geeft in functie van een geïntegreerde aanpak asbestverwijdering en energiemaatregel.   

Gebeurt er ondanks alle goede zorgen toch een asbestincident in uw voorziening? Neem dan snel contact op via het contactformulier. Via de OVAM kan er snel een asbestdeskundige of aannemer aangesteld worden om u hierin bij te staan. Deze adviesverlening is erop gericht om u snel een objectief advies of second opinion te geven om de noodzakelijke vervolgstappen en keuzes te kunnen bepalen in samenspraak met de OVAM. Deze bijstand omvat zelf geen onderzoek (contaminatie) of saneringsbegeleiding. 
 

Waar aanmelden? 

Beroep doen op de ondersteuning?
Voor u een aanvraag kan indienen, moet u eerst via Gebruikersbeheer Vlaanderen de rol van subsidie-aanvrager toegekend krijgen. Klik hier voor het downloaden van de handleiding. 

Daarna kan u een aanvraag indienen via deze link
De oproep tot aanvragen voor asbestverwijdering wordt verlengd tot 29 oktober. Voor asbestinventarisaties kan u doorlopend een aanvraag indienen. 

Belangrijk:
Alle communicatie omtrent het dossier zal steeds gebeuren met de persoon die de aanvraag heeft ingediend.
 

Meer info

Team asbestafbouw