Asbest verwijderen

Veilig asbestbeheer in uw gebouwen

Elke werkgever is verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen asbestrisico’s. U moet asbesttoepassingen veilig beheren en indien nodig laten verwijderen.


Asbest veilig beheren of verwijderen


Elke werkgever is verplicht om zijn werknemers te beschermen tegen asbestrisico’s. De codex  ‘Welzijn op het werk’  somt de maatregelen op die u moet nemen, met name op het gebied van:

  • de inventarisatie van asbest;

  • het veilig beheer van asbest;

  • de juiste verwijderingsmethodes voor asbest;

  • opleidings- en erkenningsvoorwaarden om asbest te mogen verwijderen.

De regionale externe directies van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk voeren inspecties uit om te controleren of u de verplichtingen naleeft.

U vindt meer uitleg over alle verplichte maatregelen op de webpagina ‘Informatie voor bedrijven en werkgevers’.


Asbestafbouwbeleid


Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw  goed. Dat plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken. Het bevat de volgende doelstellingen:

  • Alle asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen rond gebouwen verwijderen tegen 2034.

  • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden  asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.

  • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Voor publieke gebouwen, zoals scholen en overheidsgebouwen, liggen die deadlines wettelijk vast. Voor particulieren en eigenaars gaat het om sterke adviezen. De Vlaamse overheid wil zo het goede voorbeeld geven.


Team asbestafbouw