Lokale besturen

Ondersteuning voor lokale besturen

OVAM wil lokale besturen aanmoedigen om asbest in hun gemeente sneller weg te halen. U kunt gesubsidieerde projecten aanvragen via het Subsidiebesluit Lokale Besturen.

Subsidiebesluit voor lokale besturen


Als lokaal bestuur kunt u bij de OVAM onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen waarmee u asbestafbouwprojecten kunt organiseren voor uw inwoners. Een gesubsidieerd project aanvragen doet u via het Subsidiebesluit Lokale Besturen. De grootte van het bedrag is afhankelijk van het budget dat de OVAM hiervoor jaarlijks krijgt toegekend.

Alle lokale besturen in Vlaanderen kunnen een subsidie voor asbestafbouw aanvragen: steden, gemeenten, intercommunale samenwerkingsverbanden en provincies. U bepaalt zelf welke inwoners aan het project kunnen deelnemen. Toegelaten deelnemers zijn particulieren, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, scholen (goedkope ophaling), plaatselijke kmo’s en het lokale bestuur zelf. Grote bedrijven komen niet in aanmerking.

Met de maatregel wil de OVAM lokale besturen aanmoedigen om risicovolle asbesttoepassingen in hun gemeente sneller af te bouwen. Met succes: de afgelopen jaren hebben alle Vlaamse steden en gemeenten zich geëngageerd om asbestafbouw op te nemen in hun meerjarenplanning. De gesubsidieerde projecten kunnen daarin een concreet actiepunt vormen.

Welke projecten komen in aanmerking?


De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidies via het Subsidiebesluit Lokale Besturen:

 • goedkope ophaling aan huis van asbestcementafval, in platenzakken of containers;

 • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met goedkope ophaling;

 • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen, zoals leidingisolatie of vloerbekleding, door een erkende asbestverwijderaar.

Al die projecten maken het burgers makkelijker om asbest in hun woning of gebouw versneld weg te nemen.

Een subsidie aanvragen


Wilt u als lokaal bestuur een subsidie aanvragen voor een asbestafbouwproject? Dien dan een aanvraagdossier in bij de OVAM.

 1. Controleer of u in aanmerking komt voor een subsidie.
 2. Stel uw aanvraagdossier op. Het dossier bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier (bij downloads) en een gedetailleerde begroting van de kostprijs van het project.
 3. Dien het aanvraagdossier in bij de OVAM. Dat kan:
  * Per e-mail: asbest@ovam.be.
  * Via een aangetekende brief naar Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Afdeling afvalstoffen- en Materialenbeheer, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.
 4. Zodra het dossier is ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. De OVAM heeft vervolgens tussen de 30 en de 105 dagen tijd om te beoordelen of het dossier volledig en ontvankelijk is en om het al dan niet goed te keuren.

Ondersteuning in communicatie


Om de doelstelling van een asbestveilig Vlaanderen te behalen is informatie primordiaal.
De OVAM biedt een aantal folders, die lokale besturen kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun communicatie naar de burger over hun asbestprojecten. Ook het indesign-pakket is verkrijgbaar via asbest@ovam.be; zo kunt u de folders aanpassen aan de eigen huisstijl. 

Responsive Image
Bestel nu de baliebrochure: "Hoe uw woning asbestveilig maken?"
Lokale besturen kunnen 1 keer per jaar een papieren versie bestellen in een kleine oplage van 50, 100 of 200 exemplaren. Die gedrukte brochure is bedoeld als baliebrochure voor mensen die geen computer of internet hebben.
Bestellen kan tot 19 mei. 

Asbestafbouw in eigen patrimonium


Het Facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid biedt een aankoopcentrale aan voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering. De afname verloopt via getrapte minicompetitie. 

Er zijn 3 regionale percelen binnen het bestek 2019/HFB/OP/58646: 

 • P1: Oost en West Vlaanderen
 • P2: Antwerpen, Limburg, arr. Leuven
 • P3: Brussel & arr. Halle & Vilvoorde = BHV

Deze info is beschikbaar op:

Indien er geen toegang is, kan altijd meer info worden gevraagd via ons centraal loket: facilipunt@vlaanderen.be of 02/553 20 00. Zij zullen de vragen naar de juiste persoon doorsturen voor verdere behandeling.

Lokale besturen kunnen ook beroep doen op de verhoogde energiepremie van Fluvius


Opleiding en leidraden


De OVAM voorziet regelmatig opleidingen voor lokale besturen zodat 

 • ze weten hoe ze moeten omgaan met asbest;
 • ze weten welke maatregelen ze moeten nemen bij eventuele risicovolle situaties;
 • ze de belangrijkste principes van de asbestwetgeving kennen.

De OVAM heeft enkele leidraden opgemaakt om lokale besturen te begeleiden wanneer er zich een asbestincident of een asbestbrand voordoet. U vindt ze terug op de pagina wetgeving en handhaving. 


Ondersteuning bij handhaving 


Lokale toezichthouders kunnen burgers of werkgevers verbaliseren en maatregelen opleggen wanneer die onzorgvuldig omgaan met asbest. Wanneer de toezichthouder om een bepaalde reden niet kan optreden, bestaan er enkele ondesteuningsvormen. 

Door gewestelijke toezichthouders
- bij sloopwerven, asbestafvalinzameling en -transport, asbestafvalverwerking

Gemeentelijke toezichthouders (niet de toezichthouders van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of politiezones) kunnen zich laten ondersteunen door gewestelijke toezichthouders van de afdeling Handhaving (technisch-inhoudelijk of op het vlak van de handhaving zelf). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor complexe situaties die zowel technisch als situationeel van aard zijn.

Door de OVAM
- bij asbestincidenten

De OVAM heeft zelf geen toezichtsbevoegdheid voor asbestovertredingen maar ondersteunt de lokale toezichthouders door:

 • het aanbieden van asbestopleidingen
 • het voorzien van leidraden
 • het voorzien van tweedelijnsondersteuning en -advies

De OVAM biedt tweedelijnsondersteuning aan in de vorm van advies en ondersteuning bij asbestincidenten. Lokale toezichthouders of gemeenten die te maken hebben met complexe asbestsituaties of met verschillende interpretaties/belangen die een handhavingstraject bemoeilijken, kunnen beroep doen op de expertise van een asbestdeskundige via het raamcontract van de OVAM. Een asbestdeskundige kan ter plaatse komen, na afspraak met de lokale toezichthouder, om een onderzoek te doen op de site van het asbestincident, en een advies te geven betreffende het handhavingstraject. 

De asbestdeskundige is zelf niet bevoegd om een handhavingstraject op te starten. Het is aan de lokale toezichthouder om aan de slag te gaan met het advies van de asbestdeskundige. Het rapport van de asbestdeskundige is daarbij de objectieve basis om een handhavingstraject te onderbouwen.  

Wilt u beroep doen op een asbestdeskundige in het kader van een complex asbestincident? Contacteer ons via het contactformulier. 

Team asbestafbouw