Toezicht op de erkenning

Strafrechtelijke vervolging

Milieumisdrijf en strafrechtelijke behandeling of bestuurlijke geldboete


Ook een erkend bodemsaneringsdeskundige kan na vaststelling van een milieumisdrijf bij het gebruik van de erkenning strafrechtelijk worden vervolgd of worden gestraft met een bestuurlijke geldboete.

Vaststelling van de feiten

Een toezichthouder van de afdeling Bodembeheer van de OVAM stelt de feiten van het milieumisdrijf vast. De feiten worden beschreven in een proces-verbaal.

Procedure

De toezichthouder van de OVAM bezorgt zijn proces verbaal aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar het milieumisdrijf is gepleegd. Het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente ontvangt een kopie va het proces-verbaal.

De procureur des Konings beslist om al dan niet over te gaan tot strafrechtelijke behandeling. Beslist de procureur des Konings om het milieumisdrijf niet strafrechtelijk te behandelen? Dan wordt het dossier overgemaakt aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving om een bestuurlijke geldboete op te leggen.

Juridische basis

  • Milieuhandhavingsdecreet (Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid)
  • Milieuhandhavingsbesluit

Team Integraal Kwaliteitsbeheer