Studies en cijfers

Voedselverlies

De strijd tegen voedselverlies leidt tot een efficiëntere voedselketen en gaat voedseltekorten tegen. Minder voedsel verliezen levert ook een bijdrage aan de reductie van CO2-emissie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom is het voorkomen van voedselverlies een topprioriteit en een beleidsprioriteit voor de OVAM.


Beleidskader

De Vlaamse Regering en de verschillende schakels van de voedingsketen engageren zich om gezamenlijk de voedselverliezen tegen 2020 te verminderen met 15 % en tegen 2025 zelfs met 30 %. Op 3 april 2015 ondertekenden ze de Ketenroadmap voedselverlies 2015 -2020. De Ketenroadmap kwam er een jaar na de officiële ondertekening van de gezamenlijke engagementsverklaring ‘Samen tegen Voedselverlies’

Betrokken bij deze Ketenroadmap zijn Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, UNIZO, Buurtsuper.be en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO). 

Het tegengaan van voedselverlies is een absolute prioriteit in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024.

Om de ambities voor preventie en valorisatie van biomassa- en voedsel(rest)stromen verder te zetten na de roadmap 2015-2020, bereidt de OVAM samen met de stakeholders een actieplan ‘voedsel en biomassa circulair 2021-2025’ voor.

Ter voorbereiding van dit actieplan is er een omgevingsanalyse opgemaakt. Het beleidskader en de -initiatieven in Vlaanderen en de naburige regio’s worden hierin samengevat op vlak van voedselverlies, afval en materialen, bio-economie, klimaat en hernieuwbare energie.

Cijfers en monitoring 

De studie Voedselverlies in ketenperspectief  (2012) onderzocht het voedselverlies in Vlaanderen en maakte het eerste globaal overzicht van de problematiek in Vlaanderen. Enkele pistes, zoals het verduidelijken van de houdbaarheidsinformatie, de verbetering van de verpakking en de rol van de sociale distributie werden verkend.

In 2014 werd het voedselverlies in het restafval geanalyseerd in de studie 'Onderzoek van het voedselverlies bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het huisvuil'. Er werd 16,9 kg voedselgerelateerd afval gevonden op een totaal van 109,9 kg per persoon per jaar. Meer info over voedselverlies en restafval is ook te vinden in het meest recente rapport 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval'. In mei 2017 werden de nieuwe cijfers van het voedselverlies over heel de keten bekend gemaakt. Alle informatie hierover vindt u op www.voedselverlies.be/monitor.

Voedselverlies in Vlaanderen

In de publicatie 'Voedselverlies in Vlaanderen' presenteren we de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor verschillende belanghebbenden, waaronder consumenten, producenten, supermarkten en overheden. De strijd tegen voedselverlies kunnen we alleen winnen door samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

Verpakkingen en voedselverlies 

De studie Voedselverlies en verpakkingen onderzocht in welke mate goed ontworpen verpakkingen voedselverlies kunnen voorkomen zonder de globale klimaatimpact te vergroten. Deze studie is ook beschikbaar in het Engels (Food loss and packaging).  Voorbeelden van innovatieve verpakkingen vindt u op Pack2savefood.

De Roadmap 'Voedingsverpakking van de toekomst' is een project waarbij met inbreng vanuit de hele keten van voedselverpakkingen, onderzoekslijnen werden uitgezet voor de komende jaren. Binnen de roadmap werd een gezamenlijke visie en strategie geformuleerd over voedingsverpakkingen van de toekomst, met 2030 als horizon. Door toekomstige innovatietrajecten en onderzoekslijnen te identificeren en contacten te leggen tussen bedrijven, worden innovaties gerealiseerd om die visie waar te maken.

Het project kwam tot stand in een samenwerkingsverband tussen Pack4Food en de vier belangrijkste speerpuntclusters in België: Flanders’FOOD (voeding), VIL (logistiek), Catalisti (chemie en kunststoffen) en SIM (materialen). Universiteiten, diverse organisaties (waaronder Fost Plus, OVAM en Fevia) en een 50-tal bedrijven over de hele keten gaven hun input voor de opmaak van deze roadmap.

De integrale tekst van de Roadmap kunt u opvragen bij Pack4Food of bij één van de vier speerpuntclusters.

Team Bio