Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

Vragen over het contract inzamelaar

Is het contract verplicht voor iedereen? Ook voor zelfstandigen en kmo's? Ook voor kleine hoeveelheden gemengd bedrijfsafval?

Ja. Er moet steeds een contract afgesloten worden met de inzamelaar van het bedrijfsrestafval. Deze verplichting is opgenomen in artikel 4.3.2 van het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). In dit contract moeten alle te sorteren afvalfracties vermeld worden en hun inzamelwijze (zelfde inzamelaar of een andere?).

Er is maar één uitzondering op deze verplichting tot afsluiten van een contract. Daarvoor moet aan twee voorwaarden voldaan worden:

  • het restafval van uw bedrijf is vergelijkbaar naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijke afvalstoffen. Deze hoeveelheid is begrensd op 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval per tweewekelijkse ophaling;
  • deze maximale hoeveelheid wordt ingezameld in één ronde met huishoudelijke afval.
Voor welke afvalfracties moet het Vlarema-contract afgesloten worden?

Enkel met de inzamelaar die het bedrijfsrestafval komt inzamelen, moet een Vlarema-contract worden opgesteld. Dit contract bevat informatie over de afvalfracties die u selectief moet inzamelen en die dus niet in de restafvalcontainer aanwezig/toegelaten zijn. In dit Vlarema-contract kan ook worden verduidelijkt welke droge niet-gevaarlijke afvalstoffen de inzamelaar in eenzelfde container laat inzamelen.

Moet ik zelf voor een contract zorgen of zorgt mijn inzamelaar hiervoor?

Een contract afsluiten is een gedeelde verantwoordelijkheid. Neem dus zeker contact op met uw inzamelaar.

Moet ik alles bij één inzamelaar meegeven?

Neen, dat is niet verplicht. U mag werken met verschillende inzamelaars.

De afvalinzameling van mijn bedrijf verloopt via de onderhoudsfirma, hoe zit het dan met het contract?

U, als afvalstoffenproducent, mag afvalstoffen enkel meegeven met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) of rechtstreeks afvoeren naar een vergunde verwerker van afvalstoffen.

In het geval u voor de afvalinzameling werkt met een onderhoudsfirma zal u een contract moeten afsluiten voor de ophaling van het bedrijfsrestafval of gemengde droge niet-gevaarlijke recycleerbare afvalfracties, hetzij met deze onderhoudsfirma, hetzij met de effectieve inzamelaar van het afval. Dit is afhankelijk van de activiteiten die de onderhoudsfirma uitvoert in uw bedrijf. Het contract moet afgesloten worden met de onderhoudsfirma wanneer de onderhoudsfirma het gemengd bedrijfsafval meeneemt of de effectieve afvalophaling door een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar regelt. In de andere gevallen moet uw bedrijf een contract afsluiten met de effectieve ophaler van het afval.

Belangrijk: degene waarmee u het contract afsluit moet wel degelijk geregistreerd zijn als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Ik ben een onderhoudsfirma, aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

Indien er tijdens uw dienstverlening als onderhoudsfirma afvalstoffen ontstaan (bv. schildersafval bij schilderwerken, groenafval bij tuinonderhoud, olieafval bij onderhoud lift, lampen bij onderhoud verlichting, koelgasafval bij onderhoud airco’s, brandblussers bij nazicht ervan, …), dan wordt uw onderhoudsfirma beschouwd als de afvalstoffenproducent van deze afvalstoffen. In dit geval heeft u geen registratie nodig als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, en is er geen identificatieformulier nodig tijdens het transport van deze afvalstoffen.

Voor wat betreft de afvalstoffen van uw klanten die zijn ontstaan vóór uw dienstverlening, maar die u tijdens uw dienstverlening behandelt (bv. door vuilbakjes te ledigen in een groter recipiënt, of deze afvalstoffen in te zamelen) wordt u niet beschouwd als de afvalstoffenproducent. In dit geval is het uw klant die als afvalstoffenproducent wordt beschouwd. Uw klant is verplicht om deze afvalstoffen mee te geven met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) of rechtstreeks af te voeren naar een vergunde verwerker van afvalstoffen. Indien u, als onderhoudsfirma, deze afvalstoffen effectief meeneemt, dient u zich  te registreren als IHM en als vervoerder van afvalstoffen  dient u te voldoen aan alle verplichtingen die hieraan vast hangen. In het geval u gemengd bedrijfsafval inzamelt, moet u dus zorgen voor het contract conform artikel 6.1.1.4 van het VLAREMA.

Indien u, als onderhoudsfirma, dit afval niet meeneemt, maar wel de regelingen treft (u bepaalt wie het afval ophaalt, welke recipiënten gebruikt worden, …), dient u zich te registreren als IHM en ook hier dient u, in het geval het gaat om het gemengde bedrijfsafval, een contract te regelen met de afvalstoffenproducent.

Indien u als onderhoudsfirma dit afval louter deponeert in de recipiënten van de afvalophaler, dan dient u zich niet te registreren als IHM omdat u als onderhoudsfirma zelf geen regelingen treft. In dit geval beslist de afvalstoffenproducent zelf door wie zijn afval wordt opgehaald en dit wordt geregeld los van u, als onderhoudsfirma.

Ik huur als bedrijf, samen met andere bedrijven, ruimte in een gebouw. De afvalinzameling wordt collectief geregeld door de gebouwenbeheerder. Hoe moet het dan met het contract?

Er moet wel degelijk een contract worden afgesloten voor de inzameling van het bedrijfsrestafval. Ofwel regelt u dat als afvalstoffenproducent individueel met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM). Ofwel regelt de gebouwenbeheerder een groepscontract voor alle afvalstoffenproducenten (bedrijven) die in het gebouw gehuisvest zijn met de effectieve inzamelaar van het afval. In dat geval dient het contract door ieder bedrijf ondertekend te worden. Onderling kan een verdeelsleutel worden afgesproken voor verdeling van de kosten, bijvoorbeeld van oppervlakte, aantal personen, enzovoort.

Mag ik mijn afvalstoffen zelf naar het recyclagepark brengen?

In vele gevallen kan dat voor vergelijkbaar bedrijfsafval: afval dat naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informeer u hierover bij de milieudienst van uw gemeente.

Mag ik afvalstromen samenvoegen?

Dit is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. In het contract tussen u en de afvalstoffeninzamelaar moet duidelijk beschreven staan welke afvalstoffen bij elkaar mogen. Enkel droge, niet-gevaarlijke recycleerbare afvalfracties komen in aanmerking. Bovendien moet de inzamelaar van het afval zich er toe verplichten de stromen nadien terug uit te sorteren voor recyclage zonder kwaliteitsverlies. De juiste voorwaarden vindt u in VLAREMA artikel 4.3.2.

Ik heb nog een vraag die hierboven niet is behandeld.

Stuur een mailtje naar iksorteer@ovam.be en wij contacteren u zo snel mogelijk.