Welke gegevens staan op het bodemattest?

PFAS-gerelateerde informatie op uw bodemattest

Wat betekent de Pfas-gerelateerde informatie op uw bodemattest? Wat zijn de gevolgen bij overdracht van de grond?


Algemene informatie over de pfas-vervuiling vindt u op volgende webpagina

Uitspraakzinnen op het bodemattest

Uitspraakzin:
     "Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen               vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling"

Dit betekent:

In het kader van de PFAS-problematiek werd op een locatie in de betrokken gemeente een PFAS-onderzoek uitgevoerd. Dat rapport werd beoordeeld en er werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid nagegaan of er no regret-maatregelen nodig zijn rond die locatie. 
Omdat deze grond in dezelfde gemeente is gelegen, is het aangewezen om na te gaan waar de hogervermelde locatie is gelegen. Op die wijze kan u nagaan of er al dan niet no regret-maatregelen gelden op uw grond.

Gevolgen in het kader van een overdracht:
 • Deze uitspraakzin is informatief:
  • De koper wordt geïnformeerd over mogelijke no regret-maatregelen binnen de gemeente.
  • Indien de no regret-maatregelen van toepassing zijn op de over te dragen grond, is de koper hiervan op de hoogte.
 • Indien de over te dragen grond een niet-risicogrond is:
  • Er moet voldaan worden aan de bodemattestverplichtingen (artikel 101 Bodemdecreet).
 • Indien de grond een risicogrond is:
  • Er moet voldaan worden aan de bodemattestverplichtingen (artikel 101 Bodemdecreet).
  • Er moet een geldig oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd zijn (tenzij vrijstelling van onderzoeksplicht werd bekomen).
  • Indien het bodemattest aangeeft dat er vervolgstappen nodig zijn, moeten eerst de bepalingen van artikel 104 of 109 worden vervuld, tenzij er hiervoor vrijstelling van saneringsplicht werd bekomen of indien wordt aangegeven dat de verontreiniging niet tot stand is gekomen op de over te dragen grond (verspreidingsperceel).
Uitspraakzin:
     "Deze grond is opgenomen in de inventaris risicosites PFAS-vervuiling. Meer informatie over deze inventaris vindt u op                                 https://ovam.vlaanderen.be/welke-gegevens-staan-op-het-bodemattest/pfas"

Dit betekent:

Door de huidige aandacht naar verontreinigingen met PFAS werden de mogelijke gronden met een verhoogde kans op PFAS-verontreiniging geïnventariseerd. Het betreft terreinen zoals brandweeroefenterreinen of terreinen waar een brand werd geblust met PFAS-houdend schuim. De OVAM werkte hiervoor samen met o.a. de lokale besturen, de provincies en de brandweer hulpverleningszones. 

Gevolgen in kader van de overdracht:
 • Deze uitspraakzin is informatief:
  • Op basis van de ontvangen gegevens, blijkt dat het betrokken perceel een brandweerkazerne, een brandweeroefenterrein of een terrein is waar een brand werd geblust met PFAShoudend schuim.
 • Er werd nog geen bodemonderzoek uitgevoerd aangaande deze handelingen:
  • In dat geval werden er door het Agentschap Zorg en Gezondheid no regret-maatregelen geadviseerd voor deze grond. Deze kunnen geraadpleegd worden op no regret-maatregelen brandweeroefenterreinen en sites van een zware industriële brand | Vlaanderen.be
 • Er werd reeds een bodemonderzoek uitgevoerd aangaande deze handelingen:
  • Het bodemonderzoek is dan opgenomen op het bodemattest evenals de bijhorende conclusie.
  • Indien er no regret-maatregelen werden geadviseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, dan kunnen deze geraadpleegd worden op Maatregelen per gemeente | Vlaanderen.be.
 • Indien de over te dragen grond een niet-risicogrond is:
  • Er moet voldaan worden aan de bodemattestverplichtingen (artikel 101 Bodemdecreet).
 • Indien de grond een risicogrond is:
  • Er moet voldaan worden aan de bodemattestverplichtingen (artikel 101 Bodemdecreet).
  • Er moet een geldig oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd zijn (tenzij vrijstelling van onderzoeksplicht werd bekomen).
  • Indien het bodemattest aangeeft dat er vervolgstappen nodig zijn, moeten eerst de bepalingen van artikel 104 of 109 worden vervuld, tenzij er hiervoor vrijstelling van saneringsplicht werd bekomen of indien wordt aangegeven dat de verontreiniging niet tot stand is gekomen op de over te dragen grond (verspreidingsperceel).
Meer informatie over de PFAS No Regret maatregelen vindt u hier.

Team klantenbeheer - bodem