Vlaanderen als recyclagehub

Wettelijk kader steun om materiaalkringlopen te sluiten


Recovery and Resilience Facility (RRF) 

De Europese Unie heeft de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht  in het leven geroepen om de sociale en economische gevolgen van COVID-19 te verminderen en om ervoor te zorgen dat de Europese economie duurzamer en veerkrachtiger is en beter bestand tegen de uitdagingen van de groene en digitale transities. Ze maakt 672,5 miljard euro vrij voor subsidies en leningen aan de lidstaten. Voor België is daarvan 5,91 miljard euro aan subsidies voorzien. Vlaanderen kan een beroep doen op 2,255 miljard euro. 

Deze middelen zijn voorwaardelijk. De EU bepaalde voorwaarden voor de toekenning van de middelen in een verordening. Dit is de basis voor het plan voor herstel en veerkracht en relevant voor alle projecten die de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht financiert. 

Elke lidstaat diende een ‘plan voor herstel en veerkracht’ (PHV) in met daarin investeringen en hervormingen, om aanspraak te kunnen maken op de middelen van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht.. Na de goedkeuring van het Belgische PHV, heeft de Europese Commissie een uitvoeringsbesluit (Council Implementing Decision- CID) gepubliceerd met daarin de mijlpalen en doelstellingen die behaald moeten worden. De middelen worden alleen uitbetaald als de mijlpalen en doelstellingen behaald worden. Dit steunmechanisme is een van de investeringsprojecten. U vindt het terug in de annex bij de CID onder de code I-5.14.  

Wettelijk kader in Vlaanderen 

Op 3 september 2021 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten, definitief goedgekeurd. Dit besluit formuleert de algemene principes, scope, voorwaarden, procedures en sancties met betrekking tot de toekenning van subsidies aan ondernemingen voor het sluiten van materiaalkringlopen. Het besluit legt tevens het beoordelingskader vast. 

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten. 

Op 20 oktober 2021 keurde de minister van Omgeving het ministerieel besluit tot uitvoering van de eerste call voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten, goed. De eerste call werd gelanceerd op 25 oktober en liep tot en met 10 december. Het totale bedrag voor deze eerste call bedroeg 15 miljoen euro. Het subsidiepercentage bedroeg 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van 3.000.000 euro per project. 

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 tot uitvoering van een call voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten. 
​​​​​​
Op 20 mei 2022 keurde de minister van Omgeving het ministerieel besluit tot uitvoering van de tweede call voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten, goed. De VR keurde de resultaten van deze tweede call goed op 25 november 2022.
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 tot uitvoering van een call voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten.

Europese algemene groepsvrijstellingsverordening 

Hoewel staatssteun in beginsel verboden is en moet worden aangemeld bij de Europese Commissie ter goedkeuring, bestaan er mogelijkheden om toch staatssteun te verlenen. Zo is er de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) op basis waarvan overheden steun kunnen verlenen voor bepaalde beleidsdoelen, zonder dat een formele aanmeldingsprocedure nodig is. Dit steunmechanisme is gebaseerd op art. 47 van de AGVV.

​​​​​​​Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
​​​​​​​Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014. 

Recyclagehub

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
recyclagehub@ovam.be