Producten onder UPV

Zonnepanelen

De producenten van zonnepanelen zijn verantwoordelijk voor de inzameling en de recyclage van hun producten in de end-of-life fase.


In 2016 keurde de Vlaamse Regering de eerste milieubeleidsovereenkomst (MBO) voor afgedankte zonnepanelen goed. Sinds de herziening van de Europese Richtlijn AEEA 2012/19/EU 1 in 2012 vallen ook zonnepanelen onder de aanvaardingsplicht. De Europese richtlijn is in het Vlaamse Gewest opgenomen in het Materialendecreet en het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

PV Cycle Belgium 

Het beheersorganisme PV Cycle Belgium beheert een inzamelnetwerk waar alle gebruikers gratis terecht kunnen met hun afgedankte zonnepanelen. De ingezamelde zonnepanelen worden vervolgens op adequate wijze gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. PV Cycle Belgium is opgericht door de industrie met als doel het organiseren en het vervullen van haar verplichtingen voor de terugname van fotovoltaïsche zonnepanelen.