Particulieren

3M-dossier Zwijndrecht

Op 10 februari 2022 werd een eerste gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek voor verontreiniging met PFAS-componenten in de omgeving van de 3M-terreinen ingediend bij de OVAM. Dit bodemonderzoek werd opgesteld door de bodemsaneringsdeskundige ERM in opdracht van 3M. Op 7 april 2022 maakte de OVAM zijn beslissing over het onderzoek op. Tegen deze beslissing heeft 3M op 11 mei een administratief beroep bij de Vlaamse Regering ingediend. Dit beroep is niet schorsend. Hier vindt u meer informatie voor bewoners uit Zwijndrecht en Beveren.


Resultaten van de eerste fase van het beschrijvend bodemonderzoek

In de omgeving van het terrein van 3M is de bodem verontreinigd met PFAS-componenten. Die stoffen zijn vrijgekomen door uitstoot uit de schouwen van de 3M-fabriek, door wegwaaien van bodemstof van onverharde delen van het terrein, door aerosols uit de waterzuivering en door verwaaiing van de testplaatsen voor blusschuim. Met de wind is de verontreiniging verspreid over het gebied rond de fabriek.

In deze eerste fase van het beschrijvend bodemonderzoek werd nagegaan of de verontreiniging in het vaste deel van de aarde risico’s inhoudt voor de volksgezondheid. Het onderzoek in deze eerste fase is specifiek gericht op de woongebieden en de landbouwgebieden in Zwijndrecht en Beveren. Daar worden de bewoners immers het meest blootgesteld aan de bodemverontreiniging.

Op 7 april 2022 besliste de OVAM dat de gemengde overwegend historische bodemverontreiniging met PFAS-componenten in het vaste deel van de aarde die ontstaan is op de terreinen van 3M aan de Canadastraat 11 in Zwijndrecht een ernstige bodemverontreiniging vormt. Op basis van dit gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek heeft de OVAM aan 3M opgelegd dat moet worden overgegaan tot bodemsanering. De kosten van de sanering worden gedragen door 3M en zijn niet ten laste van de huidige of toekomstige eigenaar van percelen uit de omgeving.

Wat is het besluit van het bodemonderzoek voor mijn perceel?

Op het bovenstaande kaartje kan u inzoomen of de locatie van uw perceel invoeren.

Rode zone

 • Er is bodemsanering nodig
 • Bodemsaneringsproject opgelegd aan 3M tegen 1 juli 2022
 • Er zijn gebruiksadviezen van toepassing, zie hieronder
 • De no regret-maatregelen blijven van toepassing

Oranje zone

 • Er is bodemsanering nodig
 • Bodemsaneringsproject opgelegd aan 3M tegen 1 juli 2022
 • Er zijn gebruiksadviezen van toepassing, zie hieronder
 • De no regret-maatregelen blijven van toepassing

Gele zone

 • Er is bodemsanering nodig
 • Bodemsaneringsproject opgelegd aan 3M tegen 1 december 2022
 • Er zijn gebruiksadviezen van toepassing, zie hieronder
 • De no regret-maatregelen blijven van toepassing

Gebruiksadviezen van toepassing op alle zones

De volgende gebruiksadviezen gelden:
 • GA1a: Door de grondverzetregeling zijn er beperkingen voor het gebruik van de uitgegraven bodem.
 • GA2a: Bij de uitvoering van bemalingen is het aangewezen om maatregelen te nemen om de verspreiding van de grondwaterverontreiniging tegen te gaan.
 • GA2b: Het wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken als drinkwater of voor persoonlijke hygiëne. Ook gebruik als drenkwater voor vee is af te raden.
 • GA2c: Het wordt afgeraden om het grondwater te gebruiken voor de tuin. Ook een industriële toepassing zonder de risico’s te laten evalueren, is af te raden.
 • GA3b: Het is niet aangewezen om een moestuin aan te leggen op het perceel.
 • GA3c: Het is niet aangewezen om dieren te kweken op het perceel.
 • GA4: Bij de herontwikkeling van het terrein met een bestemmingswijziging is een nieuwe risico-evaluatie aangewezen
 • GA5a: De no regret maatregelen blijven van toepassing. Daarnaast moet de consumptie van combinaties van zelfgekweekte/geteelde groenten, eieren, vlees, melk en van melk afgeleide producten worden voorkomen.
 • SL1: Bagger- en ruimingsslib dat vrijkomt bij het ruimen van oppervlaktewaterlichamen moet op PFAS worden geanalyseerd en adequaat worden verwerkt als de toepasselijke normen overschrijden worden.

Extra gebruiksadvies voor de rode zone

 • GA5d: De consumptie van zelf geteelde groenten moet worden voorkomen.

De gebruiksadviezen zijn net als de no regret-maatregelen bedoeld om blootstelling aan verontreiniging te beperken. Ze gelden in afwachting van de bodemsanering.

Heeft u meer vragen? Raadpleeg dan de verschillende stappen in 'Vaak gestelde vragen' voor specifiek advies.

PFAS - Zwijndrecht