Moet ik alles zelf betalen?

Overeenkomsten voor bedrijven

Kampt een bedrijf of een sector met grote of complexe historische verontreinigingen? In samenspraak met de OVAM wordt gezocht naar een oplossing waarin én het bedrijf of de sector, én het milieu, én de Vlaamse overheid zich vinden.


Bedrijfsspecifieke overeenkomst - BSOK

Kampt een bedrijf met grote of complexe historische verontreinigingen? In samenspraak met de OVAM wordt gezocht naar een oplossing waarin én het bedrijf, én het milieu, én de Vlaamse overheid zich vinden.

Oog voor economische realiteit

Bodemsanering moet rekening houden met de financiële realiteit. Onmiddellijke sanering van alle historisch vervuilde gronden die een bedrijf bezit kan het omgekeerde effect hebben: het bedrijf komt in een financieel en organisatorisch onmogelijk parket. En de verontreinigde gronden blijven verontreinigd ...

De oplossing? Spreiding in de tijd en een dubbele prioriteitsstelling. Bodemverontreinigingen met het grootste risico krijgen de hoogste prioriteit. Daarna komen de andere terreinen aan bod volgens hun maatschappelijk belang - dit in het kader van een duurzame ontwikkeling. Belangrijk is echter dat in geen geval geraakt wordt aan de krijtlijnen van het Bodemdecreet. Deze bepalingen en verplichtingen blijven onverminderd van kracht.

BSOK - Twee partners, één doelstelling

Kampt een bedrijf met grote of complexe historische verontreinigingen? Dan hoeft men niet bij de pakken te blijven zitten. In samenspraak met de OVAM wordt gezocht naar een oplossing waarin én het bedrijf, én het milieu, én de Vlaamse overheid zich vinden.

De bedrijfsspecifieke overeenkomst tussen de OVAM en partijen als bv. de NMBS-groep, Umicore, De Lijn, Eandis, Tessenderlo Chemie, de Haven van Zeebrugge, Colruyt, Bekaert, Dats, Havenbedrijf Antwerpen, North Sea Port, Krijgsmacht, AWV, VLM, ANB en Biac sluit zo naadloos aan bij de strategische doelstellingen van het Vlaamse bodembeleid.

De OVAM voert voortdurend verdere onderhandelingen met verschillende partijen over de mogelijkheid om een Bedrijfsspecifieke Overeenkomst (BSOK) af te sluiten.

Is uw interesse gewekt? Neem dan zeker contact op met de OVAM.

Sector Specifieke Overeenkomst - SSOK

Samenwerkingsovereenkomsten tussen sectoren en OVAM i.k.v. sensibilisering en ondersteuning bij bodemonderzoeken en bodemsaneringen.

De OVAM strijdt samen met sectorfederaties tegen bodemverontreiniging

Bedrijven die activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen, zijn verplicht om periodiek een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Dat controleert de kwaliteit van de bodem en laat toe om tijdig in te grijpen als dat nodig is. Heel wat bedrijven voerden dit bodemonderzoek al uit, maar toch stellen we vast dat een behoorlijk aantal dat nog niet heeft gedaan.

SSOK - Vele voordelen

Om het aantal onderzochte bedrijven te verhogen werkt de OVAM samen met de sectorfederaties. Die kennen het reilen en zeilen in hun respectievelijke sectoren heel goed. Ze zijn ook vertrouwd met de eventuele opportuniteiten en moeilijkheden bij hun aangesloten leden en kunnen gemakkelijk door hen worden aangesproken. De samenwerking biedt dus voordelen voor alle betrokkenen.
De OVAM sloot al samenwerkingsovereenkomsten met Agoria (de federatie van de Belgische technologische bedrijven), met Vlamef (de Vlaamse metaalfederatie voor de KMO) en met de Boerenbond vzw, het Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS) en Vlaams Agrarisch centrum vzw (VAC) als sectorfederaties voor de land- en tuinbouw.

Verontreiniging voorkomen

Samen met de federaties probeert de OVAM de bedrijven uit de betrokken sectoren zo goed mogelijk te sensibiliseren en te ondersteunen bij de uitvoering van bodemonderzoeken en -saneringen. Dat kan bijvoorbeeld via raamcontracten voor het uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken die de federaties aan hun leden aanbieden. Dat verlaagt de drempel voor de achterblijvers. De federaties engageren zich ook om een ondersteunende en indien nodig een bemiddelende rol te spelen voor leden die in de loop van een onderzoeks- of saneringstraject problemen ondervinden. Om nieuwe bodemverontreinigingen in de toekomst te voorkomen, zetten we in samenwerking met de bedrijven uit de betrokken sectoren ook in op preventie.
De OVAM gelooft sterk in samenwerkingen als deze. We nodigen andere sectorfederaties dan ook uit om contact te nemen als ze interesse hebben in zon samenwerkingsovereenkomst

Team klantenbeheer - bodem