De verschillende stappen van het onderzoeks- en saneringstraject

(beperkt) Bodemsaneringsproject - BSP

In een (beperkt) bodemsaneringsproject wordt nagegaan op welke wijze de verontreiniging zal gesaneerd worden. Wanneer en wie moet dit laten opmaken?


Wat is een BSP?

Het bodemsaneringsproject (BSP) is een rapport waarin de wijze wordt vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd en de eventuele nazorg wordt verzekerd.  

Een verontreiniging kan op verschillende wijzen gesaneerd worden. De saneringswijze wordt o.a. bepaald door het soort verontreiniging, of de verontreiniging zich in bodem of grondwater bevindt, of er gebouwen aanwezig zijn op de verontreinigde zone….  
Hier vindt u een aantal veel gebruikte saneringstechnieken: 

 • Ontgraven: hierbij wordt de vervuilde grond ontgraven en afgevoerd voor verwerking. De ontgravingsput wordt terug opgevuld. 
 • Pump&treat: het verontreinigd grondwater wordt opgepompt naar een waterzuiveringsinstallatie om het te zuiveren. Vervolgens wordt het gezuiverde water terug geïnfiltreerd in de bodem, geloosd op een beek, riool.
 • Monitoring: de verontreiniging wordt aan de hand van meerdere meetpunten op periodieke basis opgevolgd.
 • Stimulatie van natuurlijke afbraak: er worden stoffen toegevoegd die ervoor zorgen dat de verontreiniging vlotter kan afgebroken worden door de aanwezige organismen.
 • Aanbrengen leeflaag: hierbij wordt een laag grond bovenop de verontreiniging aangebracht.
 • Andere: er zijn nog andere saneringstechnieken die kunnen aangewend worden en dit afhankelijk van het soort verontreiniging dat aanwezig is en de randvoorwaarden op het terrein zoals bijvoorbeeld aanwezigheid van gebouwen. 

Uw bodemdeskundige kan u hierover meer info verstrekken. 

De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM om de bodemverontreiniging te saneren. 

Indien de verontreiniging binnen een termijn van 180 dagen kan behandeld worden en de eigenaars en gebruikers waar de werken noodzakelijk zijn, geven voorafgaandelijk hun akkoord met de aanpak ervan, kan gebruik gemaakt worden van een beperkt bodemsaneringsproject.  

Als er verschillende verontreinigingen zijn op een grond, is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan die apart te saneren. Zo stemt u de timing van een onderzoek en sanering af op die van de projectwerken. In dat geval is er sprake van een gefaseerde saneringsaanpak.

Wie en wanneer een BSP opstellen?

Een bodemsaneringsproject moet uitgevoerd worden door de exploitant, gebruiker of eigenaar van de grond waar de verontreiniging tot stand is gekomen: 

 • Bij overdracht: door de overdrager vooraleer de grond kan overgedragen worden of door de partij die een eenzijdige verbintenis bij de OVAM heeft aangegaan tot opmaak hiervan.
 • Bij sluiting: door de exploitant die tot sluiting van de risico-inrichting overgaat nadat deze werd aangemaand door de OVAM.  
 • In de overige gevallen: 
  • het beschrijvend bodemonderzoek de aanwezigheid van een ernstige historische bodemverontreiniging aantoont. In dat geval zal de exploitant, gebruiker, eigenaar door de OVAM aangemaand worden tot de uitvoering ervan; 
  • als een nieuwe verontreiniging wordt aangetroffen die de bodemsaneringsnorm overschrijdt. In dat geval zal de exploitant, gebruiker, eigenaar moeten overgaan tot de uitvoering ervan.   

De exploitant, gebruiker of eigenaar kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de opmaak van het bodemsaneringsproject en de uitvoering van de werken.

Het is mogelijk dat bodemsaneringen niet enkel op het bronperceel moet uitgevoerd worden, maar ook op verspreidingspercelen.
Als opdrachtgever van de bodemsaneringswerken is het daarom raadzaam te zorgen voor een optimale bodemcommunicatie. Om de bodemsanering haalbaar te maken, zorgt de OVAM in bepaalde gevallen voor ondersteuning.

Hoe een BSP opstellen?

Een bodemsaneringsdeskundige  type 2 moet een bodemsaneringsproject uitvoeren volgens de standaardprocedure voor Bodemsaneringsproject.

Beoordeling OVAM

Zodra het bodemsaneringsproject wordt ingediend bij de OVAM gaat zij binnen een termijn van 90 dagen na of het werd opgemaakt volgens geldende voorschriften. Indien dit een beperkt bodemsaneringsproject is, dan is dat binnen een termijn van 30 dagen. 

Als de voorschriften correct zijn en de OVAM akkoord gaat met de voorgestelde techniek wordt het (beperkt) bodemsaneringsproject conform verklaard. De OVAM bepaalt dan de termijn waarbinnen de bodemsaneringswerken moeten starten. Het conformiteitsattest van het (beperkt) bodemsaneringsproject geldt als meldingsakte of omgevingsvergunning voor de voorgestelde saneringswerken. Indien er saneringswerken zijn voorzien op een grond, wordt de eigenaar en gebruiker van die grond daarover in kennis gesteld. 

Communicatie

Moet u een bodemonderzoek of bodemsanering laten uitvoeren?
Denk er aan om omwonenden en gemeente tijdig en helder te informeren. Zo creëert u draagvlak in plaats van onrust en verloopt het een stuk soepeler.

Publicaties

Team klantenbeheer - bodem