De Europese projectwerking

Cmartlife

Cmartlife is een geïntegreerd LIFE-project waarin de 7 partners zich inzetten voor het sluiten van materiaalkringlopen om de hoeveelheid restafval te verminderen en een zwerfvuilvrije omgeving te creëren in Vlaanderen en daarbuiten.


Cmartlife is een geïntegreerd LIFE Project voor een circulaire materialenbenadering om de Vlaamse doelstellingen te behalen voor het afvalbeheer en marien zwerfvuil, met een specifieke focus op het versnellen en versterken van het Actieplan Kunststoffen.

Cmartlife staat voor ‘Circular Material Approach on Residual waste Targets and a Litter Free Environment’. Het project werkt als een versneller voor de omslag naar een duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie in Vlaanderen. 
Centraal in het project staat het verminderen van de hoeveelheid restafval - huishoudelijk en gelijkgesteld bedrijfsmatig afval - met 15% tegen 2027. Dit doel wilt Cmartlife bereiken samen met de projectpartners. De OVAM coördineert deze samenwerking die loopt vanaf 2020 tot eind 2027.

Nieuwsberichten

 Responsive Image Bekijk Cmartlife op LinkedIn voor de meest recente vorderingen van het project.
  

Cmartlife coördinator