Disclaimer


De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

De links naar andere websites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze websites en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Disclaimer e-mails

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.

Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden onverwijld te vernietigen. Kopiëren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de OVAM tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van de OVAM.

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.

Privacyverklaring

Versie 25 januari 2022

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
België
KBO-nummer: 0842399963

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar de OVAM. De OVAM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van de OVAM door te mailen naar dpo@ovam.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

De OVAM is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein Omgeving. De OVAM heeft tot opdracht om een beleid uit te werken zodat in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier wordt omgegaan met afval, materialen en bodem.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in dat kader. Verder doen we dat ook als u een van onze diensten aanvraagt, een algemene vraag aan ons stelt of contact met ons opneemt in het kader van de opdrachten die ons zijn toebedeeld en/of de diensten die we verlenen.

 • Taken in het kader van afval- en materialenbeheer: deze liggen vast in het materialendecreet. In Artikel 4/2 van dit decreet vindt u een opsomming voor welke taken we uw persoonsgegevens verwerken en welke gegevens we opvragen.
   
 • Taken in het kader van het bodembeheer: deze liggen vast in het bodemdecreet.  In artikel 5 van dit decreet vindt u de omschrijving van het grondeninformatieregister waarbinnen de OVAM de persoonsgegevens verzamelt.
   
 • Diensten die wij verlenen in het kader van de ons toebedeelde opdrachten:
  • Totem tool;
  • Woningpas;
  • Grote grondvraag;
  • Bodemverontreinigingsverkenner
  • Bodemverontreinigingsfiche
  • Kennisdeling en sensibilisering in het kader van afval, materialen en bodem;
  • Cirkeltips;
  • Behandelen van subsidie-aanvragen rond verschillende thema’s (asbestafbouw, bodemsanering, krengenfinanciering, zwerfvuil, …)

Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we verwerken, is afhankelijk van de opdracht in het kader waarvan we uw persoonsgegevens verwerken. Dat kunnen gegevens zijn die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Of de te verwerken gegevens kunnen omschreven staan in de regelgeving over onze entiteit.

De categorieën van persoonsgegevens m.b.t. een welbepaald verwerkingsdoeleinde, worden geregistreerd in ons register der verwerkingsactiviteiten.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken drie manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen.

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving.

Binnen onze regelgeving zijn er partners vermeld die ons milieu-informatie bezorgen.  Voor het bodembeleid is dit bijvoorbeeld voorzien in artikel 13 en 14 van het Vlarebo.  

Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we een aantal machtigingen gekregen om gegevens bij andere overheidsdiensten op te vragen.
 

De afgesloten protocollen:
 


Beraadslagingen:

Machtigingen:

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

De OVAM verwerkt uw persoonsgegevens om het uitgewerkte beleid uitvoering te kunnen geven om op een doordachte en milieubewuste manier om te gaan met afval, materialen en bodem in Vlaanderen.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van één van volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de OVAM is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de OVAM rust;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst) of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (levensbelang); en/of
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om onze taken te kunnen uitvoeren en/of bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang als nodig is om onze taken te kunnen uitvoeren en/of zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de uitgevoerde taken en/of de verleende diensten. Na verloop van die termijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang dat nodig is in het kader van de uit ons opgedragen uit te voeren taken en/of zolang u van de verleende dienst gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. U kunt een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen aanvragen.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken of er moet daarvoor een protocol afgesloten zijn.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) zijn via dpo@ovam.be. We vragen dan bij twijfel over uw identiteit een bewijs van uw identiteit via het formulier “Verzoek om rechten met betrekking tot persoonsgegevens uit te oefenen” zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt ook terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (FG) als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via dpo@ovam.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u na uw melding aan onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@ovam.be niet tot een oplossing komt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be
gegevensbeschermingsautoriteit.be

Vlaamse Toezichtscommissie
Koning Albert II-laan, 1210 Brussel
+32 2 553 20 85
contact@toezichtcommissie.be
overheid.vlaanderen.be/Vlaamse-toezichtcommissie

Weigering of beperking van uw verzoek tot uitoefening van uw rechten?

In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kan OVAM weigeren om uw verzoek in te willigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een verzoek indient dat kennelijk ongegrond of buitensporig is of in het geval u het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of voorbereidende werkzaamheden die verband houden met de wettelijke, decretale en reglementaire opdrachten opgelegd aan OVAM en wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van het onderzoek. Nadat het onderzoek is afgesloten worden uw rechten opnieuw toegepast.

De duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in geen geval meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van uw verzoek tot uitoefening van uw rechten. De afwijkingsmogelijkheid in het kader van de inspectiebevoegdheden van OVAM heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek of van de controle die de weigering of beperking van de rechten (zie Wat zijn uw rechten?) rechtvaardigt.

Als u een verzoek indient, dan bevestigt de functionaris voor gegevensbescherming er de ontvangst van. De functionaris voor gegevensbescherming brengt u zo snel mogelijk en in elk geval binnen de maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop OVAM het verzoek ontving op de hoogte van de weigering of beperking van uw rechten (zie Wat zijn uw rechten?).

Indien u niet akkoord bent met de weigering of de beperking van de uitoefening van uw rechten (zie Wat zijn uw rechten?) kan u steeds een verzoek tot verificatie indienen bij de Vlaamse toezichtcommissie of een beroep in rechte instellen.

Algemene informatie

We hebben het recht om de privacyverklaring te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De OVAM beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

De OVAM aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.