Cmartlife

Over Cmartlife

Ontdek hier meer over de acties in Cmartlife


Vlaanderen heeft het storten van huishoudelijk afval volledig verboden en afvalverbranding aanzienlijk afgebouwd. Parallel daarmee worden recyclage en hergebruik van afvalstromen geleidelijk verder uitgerold. Voor België is een recyclagepercentage van 92,8% bereikt voor alle huishoudelijk verpakkingsafval, en het recyclagepercentage van industriële verpakkingen is verhoogd tot 88,8%. Om bijkomende verbeteringen te realiseren in preventie en beheer van alle restafvalstromen zijn diepgaande kennis, verdere innovatie en investeringen nodig. Vlaanderen streeft immers een circulaire economie na, waarin een duurzaam materiaalbeheer centraal staat. Materialen en producten van vandaag zijn de grondstoffen van morgen. De acties uit Cmartlife zijn gericht op afvalpreventie en de overgang naar een meer circulaire productie en consumptie.  

Het Cmartlife project versnelt en versterkt het Vlaamse afvalbeheerbeleid, met een specifieke focus op het uitvoeringsplan kunststoffen. Kunststoffen maken immers een steeds groter deel uit van ons restafval. Maar ook andere materiaalstromen en beleidsplannen komen aan bod in dit geïntegreerde project: het uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval, circulair ontwerpen en (ver)bouwenhet actieplan marien zwerfvuil, het actieplan voedselverlies en biomassa en het verpakkingsplan 2.0.  

Cmartlife beoogt met innovatieve acties het verlies van recycleerbare kunststoffen en andere materialen in huishoudelijk en bedrijfsmatig restafval te voorkomen, door een sterke samenwerking met de betrokken stakeholders. De resultaten kunnen andere lidstaten in de EU en daarbuiten inspireren en versterken om een duurzaam materialenbeheer te realiseren.  

De Cmartlife acties versnellen de Vlaamse beleidsplannen

Cmartlife coördinator