Ik produceer afval

Register van geproduceerde afvalstoffen

Elke afvalstoffenproducent van bedrijfsafvalstoffen houdt een register bij van de geproduceerde afvalstoffen.


De afvalstoffenproducent van bedrijfsafvalstoffen die geen afvalstoffenverwerker is, houdt een register bij van de geproduceerde afvalstoffen. De afvalstoffenverwerker houdt een register bij van de afvalstoffen die de verwerker heeft afgevoerd.
Deze afvalstoffenregisters bevatten de volgende gegevens:

  • de datum van productie of afvoer;
  • de vervoerswijze: waterweg, spoorweg, luchtvaart, pijpleiding, wegvervoer;
  • de hoeveelheid afvalstoffen in ton;
  • de aard en de samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code;
  • een omschrijving van de afvalstof of een aanduiding van de kwaliteit;
  • de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren/vergisten, recyclage, sorteren, op- en overslag, drogenscheiden, andere voorbehandeling;
  • de aard van de afvalstoffenhandeling;
  • als dat van toepassing is, de naam, het adres en het identificatienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar;
  • de naam, het adres en het identificatienummer van de vestigingseenheid van de verwerker van de afvalstoffen.
Met identificatienummers worden volgende identificatienummers bedoeld:
voor Belgische ondernemingen: het ondernemingsnummer, zoals toegekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
voor ondernemingen, gevestigd in het buitenland: het btw-nummer en, als er geen btw-nummer beschikbaar is, het EORI-nummer dat in het kader van de douaneverplichtingen wordt toegekend aan een onderneming;
voor Belgische vestigingseenheden: het vestigingseenheidsnummer, zoals toegekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
voor buitenlandse vestigingseenheden: het identificatienummer van de onderneming, gecombineerd met het adres van de vestigingseenheid;
 

 Het register van geproduceerde afvalstoffen wordt ten minste elke maand aangevuld met de meest recente gegevens. Het register van de afgevoerde afvalstoffen van afvalstoffenverwerker wordt ten minste elke werkdag aangevuld met de meest recente gegevens.

Als register van geproduceerde afvalstoffen kan een verzameling van identificatieformulieren gebruikt worden, aangevuld met de gegevens over de afvalbewegingen waarvoor geen identificatieformulier vereist is of waarvoor de afvalstoffenproducent zelf regelingen treft.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de afvalstoffenproducent bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.

Het register van de afvalstoffenproducent van bedrijfsafvalstoffen die geen afvalstoffenverwerker is, mag op papier worden bijgehouden.
Het register van afgevoerde afvalstoffen van een afvalstoffenverwerker wordt bijgehouden op een elektronische drager met het oog op een eenvoudige uitwisseling van registergegevens tussen de OVAM, de toezichthouder en de houder van het register.

Om bedrijven te helpen met deze administratieve verplichting, lanceert de OVAM via haar tool ‘Cirkeltips’ een online toepassing om dit afvalstoffenregister bij te houden. De OVAM heeft een standaard sjabloon ontwikkeld dat u kan gebruiken als afvalstoffenregister en u ook kan opladen in uw online afvalstoffenregister van Cirkeltips.

Team klantenbeheer transport