Afval & materialen

Subsidies voor preventieprojecten voedselverlies

OVAM moedigt lokale besturen aan om werk te maken van 30% minder voedselafval.

Projectoproep 2024 “Preventie van voedselverlies bij huishoudens” voor lokale besturen 

Voedsel gooi je niet weg, daar zijn velen het over eens. Maar tussen woord en daad zit nog een verschil. 
Aangezien bij huishoudens de grootste hoeveelheid voedselafval in het restafval wordt vastgesteld in Vlaanderen, kan daar de grootste impact gecreëerd worden. 

De doelstelling -30% in het Actieplan voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025 is duidelijk. Ook Europa vraagt aan elke lidstaat om werk te maken van 30% minder voedselafval. Om hier iets aan te doen zet de OVAM in op bewustwording en actie. De Vlaamse minister van Omgeving heeft hiertoe het MB van 15 maart 2023 gewijzigd waardoor de OVAM preventieprojecten van lokale besturen kan subsidiëren in 2024. 

Het MB treedt in werking op de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
De projectvoorstellen verwacht de OVAM na de inwerkingtreding van het MB, vanaf 24 mei 2024, zodat de aanvragen kunnen beoordeeld en gerangschikt worden.

Subsidiebesluit voor lokale besturen 

Als lokaal bestuur kunt u bij de OVAM onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen waarmee u een project ter preventie van voedselverlies kunt organiseren voor uw inwoners. Een subsidie voor uw project aanvragen doet u met het aanvraagformulier. De toekenning van de subsidie is afhankelijk van het aantal aanvragen en beschikbare budget. Voor 2024 is er 500.000 euro aan projectsubsidiemiddelen voor preventie voedselverlies beschikbaar.  

 Het maximumbedrag van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidiëring van het project bedraagt: 
 1. 50.000 euro per stad of gemeente; 
 2. 100.000 euro per intergemeentelijk samenwerkingsverband. Investeringskosten komen niet in aanmerking voor de subsidiëring van het project.               
Het subsidiepercentage voor het project bedraagt 50%. 

De voorwaarden kan je nalezen in het Ministerieel Besluit van 15 maart 2023 tot vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van lokale besturen voor het afval- en materialenbeheer en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die voldoen aan de voorwaarden in het MB van 15 maart 2023, komen in aanmerking voor een subsidie. Het project moet preventiemaatregelen ondersteunen met een overwegend participatief karakter om voedselverlies in het bioafval en huisvuil te reduceren bij de huishoudens. De bedoeling van de projectsubsidie is via de lokale besturen burgers/huishoudens te challengen, te mobiliseren om minder voedseloverschotten weg te gooien, om voedselverlies te vermijden, om positief met restjes aan de slag te gaan, stap voor stap in de richting van gedragsverandering. De impact is het grootst als er meer inwoners bereikt kunnen worden. 

Op de website van De Kostwinners worden voorbeelden weergegeven van lokale besturen die huishoudens challengen om minder voedsel weg te gooien. Meer info vind je hier

Het project moet ook aansluiten bij de preventiedoelstelling en de uitvoering van het Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025 (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23 april 2021). 

Een subsidie aanvragen

Wil je als lokaal bestuur een subsidie aanvragen voor een preventieproject voedselverlies? Dien dan een aanvraagdossier in bij de OVAM. 
 • Controleer of je in aanmerking komt voor een subsidie. 
 • Stel je aanvraagdossier op. Het dossier bestaat uit een ingevuld  aanvraagformulier. Beschrijf daarin o.m.: 
  • je projectmotivatie en -voorstel 
  • je projectaanpak en -timing (start- en einddatum) 
  • je projectimpact (bijv. verwachte impact op hoeveelheid restafval) 
  • je projectkosten (interne/externe) 
  • je projectrapportering (tussentijds en eindrapportage) overeenkomstig de bepalingen in het MB.
 • Dien het aanvraagformulier in bij de OVAM vanaf 24 mei 2024. Dat kan per e-mail naar voedselverliesprojecten@ovam.be
 • De OVAM zal de volledigheid van je dossier beoordelen binnen de 20 dagen na ontvangst en zal de beslissing meedelen aan de aanvrager. 
 • Na de inhoudelijke beoordeling en bij voldoende beschikbaar budget, zal de OVAM beslissen om een projectsubsidie toe te kennen of te weigeren.  

Juridisch kader

 • Ministerieel besluit van 15 maart 2023 tot vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van lokale besturen voor het afval- en materialenbeheer en tot opheffing van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd. 
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 over de subsidiëring van lokale besturen voor het afval- en materialenbeheer en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, artikel 6, §1 en §2, artikel 8, artikel 9, §1 en §2. 

Team Bio