Ondersteuning voor zorgvoorzieningen

Veelgestelde vragen rond asbestveilige zorg


“Asbestveilig”, wat is dat?

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesthoudende materialen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Hoe weet ik welke asbestmaterialen in mijn gebouwen asbestveilig zijn?

Het asbestattest van uw gebouw wijst uit of een bepaald asbesthoudend materiaal asbestveilig is of niet. Asbestmaterialen die in het asbestattest worden opgenomen als “zorgvuldig te beheren” zijn asbestveilig.

Ik wil van zorggebouwen op meerdere adressen een asbestattest laten opmaken. Moet ik dan meerdere aanvragen indienen?

Ja, u moet hiervoor één aanvraag per adres indienen.

Ik wil van zorggebouwen op meerdere uitbatingsplaatsen een asbestattest laten opmaken. Wanneer ik het HCO nummer invul krijg ik echter enkel het adres van de inrichtende macht. Hoe moet ik de aanvraag voor een uitbatingsplaats met een ander adres doen?

Als de uitbatingsplaatsen gekend zijn in de CoBRHA databank dan kan u hiervoor een asbestattest aanvragen. Als het adres verschilt met de het adres van de inrichtende macht (gelinkt aan het HCO nummer), kan u het adres wijzigen in de aanvraag.

Ik heb al een asbestattest voor mijn zorgvoorziening aangevraagd via de website van de OVAM. Waarom moet ik nog een opdrachtformulier invullen?

Ook al verloopt de betaling door de OVAM, met de ondertekening van een opdrachtformulier geeft u als de opdrachtgever aan de procesgecertificeerde asbestdeskundige de opdracht om voor het betrokken inspectiegebied een asbestinventaris op te stellen om een asbestinventarisattest te bekomen. Het opdrachtformulier wordt deels ingevuld door de eigenaar en deels door de asbestdeskundige. De asbestdeskundige staat de eigenaar bij indien hij vragen heeft.  
Dit opdrachtformulier regelt enkel de verplichtingen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer zoals ze zijn opgelegd in het ‘Inspectieprotocol asbestinventarisatie’. Het is aan de partijen zelf om dit opdrachtenformulier aan te vullen met een bijkomende overeenkomst waarin zij alle andere onderlinge verplichtingen regelen.  

Zo wordt er bijvoorbeeld in het opdrachtformulier aangegeven van welke materialen er stalen mogen genomen worden.  

Door het ondertekenen van dit opdrachtformulier, gaat de opdrachtgever akkoord met de uitvoeringsmodaliteiten die in het opdrachtformulier beschreven zijn.

Meer informatie over het opdrachtformulier kan u hier terugvinden op de webpagina:

Bereid de asbestinventarisatie voor (vlaanderen.be)

Is het sectorprotocol asbestveilige zorg van toepassing voor huisartsenpraktijken, tandartsen of kinesisten?

Neen, het sectorprotocol asbestveilige zorg is enkel van toepassing voor zorgvoorzieningen die over een HCO-nummer beschikken. Het is dus niet van toepassing voor huisartsenpraktijken, tandartsen of kinesisten.

We zijn op dit moment een nieuwbouw aan het realiseren. In onze oude gebouwen, die zullen worden afgebroken, is asbest aanwezig. Komen wij in aanmerking voor de subsidies asbestveilige zorg?

Bij sloop en heropbouw op dezelfde locatie is subsidie mogelijk. De voorwaarden hiervoor zijn dezelfde als de andere voorwaarden, dus: 

  • enkel asbestverwijderingen om tot een asbestveilige toestand te komen worden gesubsidieerd (dit ondanks dat bij een sloop uiteraard alle asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden) 
  • de nieuwe gebouwen moeten nog minimaal 20 jaar in gebruik blijven 
  • Voldoet aan de overige voorwaarden uit het protocol.

U kan uw aanvraag indienen via de website van de OVAM. 

Het asbest is aanwezig in/op een bijgebouw dat op het domein van de zorgvoorziening gelegen is, maar er fysisch van gescheiden is. Komt een asbestverwijdering in dit gebouw in aanmerking?

Gebouwen hoeven niet verbonden te zijn, maar ze moeten, volgens het protocol asbestveilige zorg, wel dienen voor de zorg. Als jullie voldoen aan deze en ook de andere voorwaarden van het protocol asbestveilige zorg komt de verwijdering van het asbestdak in aanmerking voor ondersteuning. 
Bijvoorbeeld als het gebouw gebruikt wordt als opslagplaats voor materiaal van de zorgvoorziening, komt het in aanmerking voor steun. 

Wij hebben, naar aanleiding van een asbestinventaris uitgevoerd in 2018, in juni 2021 een asbestverwijdering laten uitvoeren. Komen de reeds uitgevoerde werken in aanmerking voor ondersteuning?

Het sectorprotocol asbestveilige zorg geeft enkel ondersteuning voor asbestverwijderingen die nog moeten worden uitgevoerd.

In juni 2022 hebben we een nieuwe asbestinventarisatie laten uitvoeren. Komt deze inventarisatie in aanmerking voor ondersteuning?

Neen, de opmaak van een asbestinventaris of asbestattest waar u zelf de opdracht toe gaf komt niet in aanmerking voor ondersteuning. 

Als wij zelf een aannemer aanstellen voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie en dus niet samenwerken met de door OVAM aangestelde aannemer, hebben wij dan recht op ondersteuning?

Het zelf aanstellen van een aannemer voor asbestverwijdering (en het aanvragen van ondersteuning hiervoor) behoort tot de mogelijkheden van het sectorprotocol asbestveilige zorg. Ga via deze link na of je in aanmerking komt. Als dat het geval is, kijk dan of er momenteel een oproep loopt.

Komt het verwijderen van een niet-asbestveilig materiaal, ander dan asbesthoudende leidingisolatie, ook in aanmerking voor betoelaging?

Ja, de OVAM ondersteunt de verwijdering van de asbestmaterialen waarvan verwijdering noodzakelijk is om te komen tot een asbestveilige toestand mits u aan de voorwaarden voldoet. 

Wij hebben al een asbestinventaris laten opmaken. Raadt u aan dat we die via de ondersteuning laten actualiseren?

Een asbestinventaris mag maximaal 1 jaar oud zijn. Indien de inventaris ouder is, dan is een actualisatie nodig. Als u bij de OVAM een tussenkomst wil aanvragen voor een asbestverwijdering heeft u een asbestattest nodig.  

Doet de geactualiseerde asbestinventaris dan ook dienst als asbestattest?

Ja, de geactualiseerde asbestinventaris wordt opgemaakt in de vorm van een asbestattest. 

Kan een asbestattest, opgemaakt in opdracht van de OVAM, gebruikt worden bij werken?

Neen. Een asbestattest wordt standaard opgemaakt op basis van een niet-destructief onderzoek. In geval van werken moet er altijd een destructief onderzoek uitgevoerd worden. Bij een destructief onderzoek zal de asbestdeskundige ook zaken demonteren en achter afdekkingen kijken waarbij mogelijks schade optreedt en het normaal gebruik van het gebouw niet meer gegarandeerd is.

Kan ik mijn aanvragen van 2022 nog raadplegen?

Aanvragen die in 2022 zijn aangevraagd via aanmelding met ACM/IDM kan u nog steeds raadplegen via de link uit de bevestigingsmail. Aanvragen vanaf 2023 zullen hier niet in opgenomen worden. Aanvragen die na 2022 zijn ingediend, kan u niet meer online raadplegen, hou hiervoor steeds goed de bevestigingsmail bij.

Ik wil me aanmelden maar ik krijg deze foutmelding: “Indien u uw zorgvoorziening niet kan terugvinden, gelieve OVAM te contacteren.” Wat moet ik nu doen?

Kijk even na op CoBRHa viewer of u het juiste HCO nummer ingegeven hebt, zonder spatie voor of achter het nummer.  

Is uw voorziening gelegen in het Brussels of het Waalse Gewest? Dan komt u niet in aanmerking voor ondersteuning van de OVAM.  

Heeft uw zorgvoorziening na 27 maart 2023 een (nieuw) HCO nummer gekregen?

Stuur dan een mail naar asbestzorg@ovam.be met uw contactgegevens, de ondersteuning die u wil aanvragen en de gegevens nodig voor de aanmelding, zoals beschreven in de algemene voorwaarden.  

 

Team asbestafbouw