Ondersteuning voor zorgvoorzieningen

Veelgestelde vragen rond asbestveilige zorg


Ik wens beroep te doen op het sectorprotocol asbestveilige zorg.

Bedankt voor uw interesse in de ondersteuning voor asbestveilige zorgvoorzieningen. Voor u een aanvraag indient, controleert u best hier of u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet moet u alleen nog kiezen welke ondersteuning u wil aanvragen en kunt u de  aanvraag indienen. Via deze link vindt u een overzicht van welke info en documenten u bij de hand moet houden om uw aanvraag te kunnen doen. 
De oproep voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen loopt nog tot 29 oktober 2022. Voor de andere ondersteuning (asbestinventarisatie – expertisebegeleiding – bijstand bij asbestincidenten) kunt u doorlopend een aanvraag indienen. 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun voor asbestverwijdering?
 • De steun is van toepassing op de totale asbestverwijderingskost exclusief BTW. Enkel asbestverwijderingen die noodzakelijk zijn om tot een asbestveilige toestand te komen worden gesubsidieerd. Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steun voor asbestverwijdering: 
  • De gebouwen bevinden zich op het grondgebied van het Vlaamse Gewest; 
  • De zorg- of dienstverlening wordt uitgevoerd in het gebouw zelf; 
  • Er is een actuele asbestinventaris; 
  • De werken worden uitgevoerd na 1 januari 2022. 
  •  Wordt de steun in 2022 toegekend, dan moeten de werken uiterlijk in 2025 afgerond zijn. De aanvragen voor uitbetaling moeten de OVAM uiterlijk op 31.01.2026 bereiken;  
  • Wordt de steun in 2023 toegekend, dan moeten de aanvragen voor uitbetaling de OVAM binnen de drie jaar na toekenning bereiken. De werken moeten uitgevoerd zijn vooraleer u een uitbetaling kan aanvragen;
  • De aanvrager die ondersteuning voor asbestverwijdering ontving, moet na uitvoering van de werken nog minimaal 20 jaar de gebouwen gebruiken voor zorgverlening die erkend is of die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden. Zodra de OVAM in kennis gesteld wordt van een verkorte duur zal de OVAM de financiële ondersteuning terugvorderen van de aanvrager volgens volgende formule: (bedrag financiële ondersteuning/minimale duur) x tekort aantal jaren; 
  • De aanvrager mag geen drempels bereikt hebben inzake de de-minimissteun; 
  • De steun kan niet gecumuleerd worden met: 
   • De steun die verleend is in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest; 
   • De mijnverbouw-premie voor dak- en gevelisolatie in combinatie met asbestverwijdering; 
   • De steun die verleend wordt via andere OVAM-instrumenten zoals het sectorprotocol Scholen; 
   • Ook andere steunmaatregelen dienen gemeld te worden aan de OVAM. 
 • De zorgvoorziening voldoet als onderneming op de indieningsdatum van de steunaanvraag aan de volgende voorwaarden: 
  • Ze heeft geen fiscale schulden of achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 
  • Ze heeft geen procedure op basis van Europees, nationaal of regionaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. 

 

Is het sectorprotocol asbestveilige zorg van toepassing voor huisartsenpraktijken?

Neen, het sectorprotocol asbestveilige zorg is enkel van toepassing voor zorgvoorzieningen die over een HCO-nummer beschikken. Het is dus niet van toepassing voor huisartsenpraktijken. 

We zijn op dit moment een nieuwbouw aan het realiseren. In onze oude gebouwen, die zullen worden afgebroken, is asbest aanwezig. Komen wij in aanmerking voor de subsidies asbestveilige zorg?

Bij sloop en heropbouw op dezelfde locatie is subsidie mogelijk. De voorwaarden hiervoor zijn dezelfde als de andere voorwaarden, dus: 

 • enkel asbestverwijderingen om tot een asbestveilige toestand te komen worden gesubsidieerd (dit ondanks dat bij een sloop uiteraard alle asbesttoepassingen verwijderd moeten worden) 
 • de nieuwe gebouwen moeten nog minimaal 20 jaar in gebruik blijven 
 • … (overige voorwaarden uit het protocol) 

Om na te gaan voor welk subsidiebedrag de sloop in aanmerking komt, hebben we minimaal volgende informatie nodig: 

 • De asbestinventaris; 
 • Facturen of offertes van de verwijdering. 
Het asbest is aanwezig in/op een bijgebouw dat op het domein van de zorgvoorziening gelegen is, maar er fysisch van gescheiden zijn. Komen we zodoende nog in aanmerking?

Gebouwen hoeven niet verbonden te zijn, maar ze moeten, volgens het protocol asbestveilige zorg, wel dienen voor de zorg. Als jullie voldoen aan deze en ook de andere voorwaarden van het protocol asbestveilige zorg komt de verwijdering van de asbestdaken in aanmerking voor ondersteuning. 
Bijvoorbeeld als het gebouw gebruikt wordt als opslagplaats voor materiaal van de zorgvoorziening, komt het in aanmerking voor steun. 

Wij hebben, naar aanleiding van een asbestinventaris uitgevoerd in 2018, in juni 2021 een asbestverwijdering laten uitvoeren. Komen de reeds uitgevoerde werken in aanmerking voor ondersteuning?

Het sectorprotocol asbestveilige zorg geeft enkel ondersteuning voor asbestverwijderingen uitgevoerd in de periode van 01 januari 2022 tot het einde van de huidige oproep. De asbestverwijdering die voor 01/01/2022 uitgevoerd werd, komt dus niet in aanmerking voor ondersteuning. 

In juni 2022 hebben we een nieuwe asbestinventarisatie laten uitvoeren. Komt deze inventarisatie in aanmerking voor ondersteuning?

Een al uitgevoerde asbestinventaris kunnen we spijtig genoeg niet ondersteunen via het protocol. Als u ook asbest wil of moet verwijderen, bent u alvast op de goede weg met deze inventaris. Een actuele asbestinventaris is immers een voorwaarde om te kunnen intekenen op de oproep die momenteel loopt. 

Indien wij zelf een aannemer wensen aan te stellen voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie en dus niet samenwerken met de door OVAM aangestelde aannemer, hebben wij dan recht op ondersteuning?

Het zelf aanstellen van een aannemer voor asbestverwijdering (en het aanvragen van ondersteuning hiervoor) behoort tot de mogelijkheden van het sectorprotocol asbestveilige zorg. Hieraan zijn natuurlijk voorwaarden verbonden. Ga via deze link na of je in aanmerking komt. Als dat het geval is, teken dan meteen in op de oproep van de OVAM. Deze oproep loopt nog tot 29 oktober 2022. 

Komt het verwijderen van een niet-asbestveilige toepassing, ander dan asbesthoudende leidingisolatie, ook in aanmerking voor betoelaging?

De OVAM ondersteunt de verwijdering van de asbesttoepassingen waarvan verwijdering noodzakelijk is om te komen tot een asbestveilige toestand mits u aan de voorwaarden voldoet. Behalve voor de verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie moet u hiervoor zelf een aannemer aanstellen.  

Op de OVAM-website staat te lezen: 'Tot 29 oktober kunnen zorgvoorzieningen zich aanmelden om beroep te doen op de ondersteuning van de OVAM.' Is het mogelijk om na deze datum nog ondersteuning aan te vragen voor asbestinventarisatie, expertisebegeleiding en verwijdering?

De oproep loopt voor de aanvraag voor ondersteuning voor asbestverwijderingen. Deze aanvragen moeten voor 29 oktober worden ingediend. Voor de andere ondersteuning (asbestinventarisatie – expertisebegeleiding – bijstand bij asbestincidenten) kan je doorlopend een aanvraag indienen.  

De eerste oproepperiode loopt tot 29 oktober. Wanneer zou de volgende oproep volgen?

We hebben nog geen zicht op volgende oproepen. Dit is afhankelijk van de middelen die ons door de Vlaamse Regering worden toegekend. Je kan hiervoor best periodiek de website van de OVAM raadplegen. 
 

Wij hebben reeds een asbestinventaris laten opmaken. Raadt u aan dat we die via de ondersteuning laten actualiseren?

Een asbestinventaris mag maximaal 1 jaar oud zijn. Indien de inventaris ouder is, komt u in aanmerking voor de ondersteuning. 
 

Doet de geactualiseerde asbestinventaris dan ook dienst als asbestattest?

Ja, de geactualiseerde asbestinventaris wordt opgemaakt in de vorm van een asbestattest. 

Kan een asbestinventaris gebruikt worden bij werken?

 Nee. In geval van werken moet er altijd een destructieve asbestinventaris opgemaakt worden. De bestaande asbestinventaris is immers opgemaakt met het oog op normaal gebruik. Meer info hierover kan u vinden via deze publicatie.

Welke sector kies ik in de dropbox bij het indienen van een aanvraag?

U kiest voor ‘Gezondheidsdiensten en – instellingen'. 

Team asbestafbouw