Is er bodemsanering nodig? Normaal gezien kan de grond pas overgedragen worden na een conformverklaard bodemsaneringsproject, met de nodige verbintenis en financiële zekerheid.
Onder bepaalde voorwaarden is echter een 'versnelde overdracht' mogelijk. Concreet betekent dit dat een overdracht al kan doorgaan na de beslissing over de aard en ernst van een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) of van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO).

De procedure 'versnelde overdracht' wordt beschreven in artikel 115 van het Bodemdecreet.

Let op! Een versnelde overdracht wordt steeds ter goedkeuring aan de OVAM voorgelegd.

Hoe aanvragen?

De overdrager, de verwerver of de persoon die beschikt over een rechtsgeldige titel om de overdracht te doen uitvoeren, meldt aan de OVAM zijn bedoeling om de versnelde overdrachtsprocedure toe te passen.

Zij voegen volgende documenten bij deze melding:

  • het verslag van het BBO of het OBBO, voor zover de OVAM dat nog niet in zijn bezit heeft;
  • een kostenraming van de bodemsanering en de eventuele nazorg, opgemaakt door een bodemsaneringsdeskundige.

Als u een verzoek voor versnelde overdracht wilt indienen, kan u het aanvraagformulier gebruiken. U vindt dit onderaan deze pagina bij 'Ook interessant voor u'.

Goedkeuring

De OVAM neemt binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van alle documenten een beslissing over de 'aard en ernst' van het bodemonderzoek en het verzoek tot toepassing versnelde overdrachtsprocedure.

Financiële zekerheid en verbintenis

Na goedkeuring van het verzoek tot versnelde overdrachtsprocedure kan de overdracht pas plaatsvinden nadat:

  • de verwerver een verbintenis heeft aangegaan om een bodemsaneringsproject (BSP) op te stellen en de verdere bodemsanering en de eventuele nazorg uit te voeren;
  • de verwerver, de overdrager of een derde een financiële zekerheid heeft gesteld tot waarborg van de uitvoering van zijn verplichtingen.

Let op! Bij de overdracht van risicogrond(en) moet ook een geldig oriënterend bodemonderzoek (OBO) bij de OVAM aanwezig zijn.

Ook interessant voor u

Team klantenbeheer - bodem