Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

Vragen over het selectief inzamelen van bedrijfsafval

Welke afvalstoffen moet een bedrijf selectief inzamelen?

U bent wettelijk verplicht tenminste die afvalstoffen apart in te zamelen die vermeld staan in Vlarema artikel 4.3.2.

Het kan economisch interessant zijn om nog andere bedrijfsafvalstoffen selectief in te zamelen. Bespreek dit met uw afvalinzamelaar

Waarom is sorteren belangrijk?

Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Die kunnen gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu en van economisch belang. Grondstoffen zijn schaars en worden daardoor duurder. Door te recycleren blijven ze langer beschikbaar in de economie.

Om te recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor ‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat u thuis of in uw bedrijf het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden voor selectieve inzameling. Recycleerbaar afval dat foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden. 

Wat als u uw afval niet sorteert?

Afval sorteren aan de bron is een verplichting. Indien u niet sorteert, bent u in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan uw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen. Daar kunnen boetes uit volgen.

Uw inzamelaar mag volgens de milieuwetgeving uw restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit dat onder de sorteerplicht valt. Ook uw inzamelaar kan controles en boetes krijgen.

Inzamelaars zijn verplicht de restafvalcontainer bij bedrijven te controleren en het bedrijf te wijzen op fout gesorteerd afval (melding van non-conformiteiten). De inzamelaar is ook verplicht deze sorteerfouten bij te houden in een register. In bepaalde gevallen kan de inzamelaar ook uw container laten staan en/of kosten doorrekenen indien uw restafval nog na te sorteren afval bevat.

Meer info.

Hoe ga ik aan de slag? Tips en premies voor bedrijven.

In bepaalde gevallen kan u premies krijgen om te sorteren.

Indien u bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal sorteert, kan u bij Valipac terecht voor premies.

Wie start met de selectieve inzameling van pmd-afval kan van Fost Plus een éénmalige premie ontvangen.

Verder kan u ook terecht op volgende websites voor nuttige info over sorteren bij bedrijven.

  • www.iksorteerinmijnbedrijf.be van Valipac voor algemene sorteerinfo;
  • Hulp nodig voor de inzameling van PMD in uw bedrijf? U vindt nuttige tips en gratis communicatiemateriaal bij ‘de sorteerwinkel’ van Fost Plus;
  • www.cirkeltips.be. Hier krijgt u tips op maat van uw eigen afvalprofiel als bedrijf. Gebruik ook het online afvalstoffenregister om uw afvaldata te registreren en te vergelijken met een benchmark van bedrijven.
Geldt de gescheiden aanbieding van afvalstoffen voor alle bedrijven? Ook voor kantoren? Ook voor productie-bedrijven? Ook voor kleine zelfstandigen?

Ja.  Bedrijven zijn verplicht de bovenvermelde afvalstoffen gescheiden aan te bieden ongeacht hun hoeveelheid.

Hoe kan ik kleine hoeveelheden van een selectieve fractie laten inzamelen?

Indien een selectieve inzameling van een kleine fractie duur uitvalt of indien er onvoldoende plaats is in het bedrijf om verschillende recipiënten te plaatsen, zijn er enkele mogelijkheden:

  • Een speciale selectieve inzameling type ‘recipiënt in recipiënt’. Concreet worden bepaalde stromen zoals kunststoffolies of EPS typisch in zakken ingezameld. Veel IHM’s staan toe dat deze zakken meegegeven worden met een grotere stroom, zoals de ‘papier en karton’-container. Deze zakken kan u dus gewoon bovenop de container te gooien. De IHM kom dan beide stromen tegelijk ophalen en sorteert de zakken achteraf netjes uit.
  • Eventueel is het ook mogelijk om droge, niet-gevaarlijke en recycleerbare afvalfracties samen in één container te laten inzamelen. Deze gemengde inzameling is enkel toegelaten voor volgende stromen: papier en karton, metaal, folies, harde plastics en hout. Er zijn wel strengere voorwaarden verbonden aan dit type inzameling. Zo moet er een contract zijn tussen afvalproducent en IHM waarin duidelijk staat welke fracties samengevoegd mogen worden. De afvalfracties moeten erna ook volledig uitgesorteerd worden op een vergunde inrichting.
  • Voor zover het om kleine hoeveelheden bedrijfsafval gaat die naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke kanalen (huis-aan-huisronde, recyclageparken, …). Voor restafval is de hoeveelheid heel expliciet begrensd tot maximaal 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kilogram restafval per tweewekelijkse ophaling. De gemeente is evenwel nooit verplicht afval van bedrijven te aanvaarden. Informeer steeds bij de milieudienst van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde. 
Pmd-afval sorteren in mijn bedrijf, hoe begin ik er aan?

We raden u aan om een blauwe container te gebruiken voor het pmd-afval. Naast deze container of vuilnisbak staat bij voorkeur een restafvalcontainer. Beide containers of vuilnisbakken worden best als dusdanig geïdentificeerd voor de gebruikers. Het moet duidelijk zijn voor de sorteerder waar hij zijn afval correct moet deponeren. Op de website van Fost Plus kan u terecht voor gratis communicatiemateriaal zoals affiches met de sorteerregels, sensibiliserende affiches, stickers voor afvalbakken en een gids voor het onderhoudspersoneel.

Mag ik op het bedrijf dezelfde pmd-zakken als thuis gebruiken?

Dit is afhankelijk van wie uw pmd-afval zal ophalen.

Indien u een beroep doet op de gemeentelijke inzamelronde moet u gebruik maken van de gemeentelijke pmd-zakken. Afhankelijk van de ligging van uw bedrijf kunnen dit andere pmd-zakken zijn, dan diegene die u thuis gebruikt. Er zijn een aantal voorwaarden wanneer u beroep wilt doen op de gemeentelijke inzamelronde voor de ophaling van het pmd-afval van uw bedrijf. Het moet gaan om hoeveelheden pmd-afval die vergelijkbaar zijn met wat een huishouden produceert. Bovendien zijn de gemeenten er niet toe verplicht om afval afkomstig van bedrijven mee te nemen in hun ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen. Informeer daarom steeds bij de milieuambtenaar van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde.

Indien uw pmd-afval door een afvalstoffeninzamelaar wordt ingezameld, zal u via die weg recipiënten kunnen bestellen.

Kan ik samen met de bedrijven in de buurt gegroepeerd afval aanbieden?

Indien u gegroepeerd bent in een bedrijvenvereniging dan kan het interessant zijn om één prijsvraag uit te sturen, zodat u een afvalinzamelaar kan aanduiden die de ophaling voor alle bedrijven op het bedrijventerrein in één transport kan doen.

Dit is anders wanneer één bedrijf op het bedrijventerrein de afvalstoffen van de verschillende omringende bedrijven groepeert op zijn site. Dan is dat bedrijf verplicht zijn omgevingsvergunning uit te breiden met een afvalstoffenrubriek. Bedrijven zijn enkel uitgezonderd van een afvalstoffenrubriek in hun vergunning voor hun eigen bedrijfsafvalstoffen die voorkomen uit hun normale werking. Van zodra er afval van derden aanvaard wordt, is er een afvalstoffenrubriek nodig. Het betrokken bedrijf kan hiervoor best terecht op de milieudienst van zijn gemeente. Naast deze vergunningsplicht, zal het betreffende bedrijf ook een afvalstoffenregister van de binnenkomende afvalstromen moeten bijhouden. Dit impliceert het bijhouden van onder andere de aard van de afvalstof, het gewicht, de afkomst en de bestemming.

Waar vind ik een inzamelaar voor mijn afval? Wie mag inzamelaar zijn?

Inzamelaars van afvalstoffen moeten geregistreerd zijn door de OVAM. Het overzicht van door de OVAM geregistreerde inzamelaars kunt u raadplegen op www.ovam.be/register_IHM.

Hoe zit het met de selectieve inzameling van pmd-afval in publieke ruimtes?

Wanneer drank en/of voeding in pmd-verpakking wordt verkocht, moet een recipiënt voor pmd-afval geplaatst worden. Ook wanneer het om automaten gaat. Door het juiste recipiënt aan te bieden wordt de klant de mogelijkheid gegeven om juist te sorteren. Ook indien in het restafval regelmatig pmd wordt aangetroffen, is het nodig om een pmd-recipiënt te voorzien.

De locatie en hoeveelheid pmd-vuilnisbakken die geplaatst worden, worden best voor de hele organisatie in zijn geheel bekeken. Zo worden best steeds restafval- en pmd-bakken samen voorzien en worden de kleurcodes van het huishoudelijk afval aangehouden omwille van de herkenbaarheid.

Communicatie op de vuilnisbakken en een aangepaste inwerpopening kan helpen om de sorteerboodschap te verduidelijken. Informeer u hiervoor bij Fost Plus. Op hun website over sorteren op het werk kan gratis communicatiemateriaal verkregen worden.

 

Wanneer dien ik gebruik te maken van transparante afvalzakken?

Bedrijfsrestafval dient ingezameld te worden in transparante zakken opdat de inzamelaar de inhoud kan controleren op sorteerfouten. In een container bedrijfsrestafval zijn enkel transparante afvalzakken toegelaten. 

U kan er ook altijd voor opteren om geen afvalzakken te gebruiken en het bedrijfsrestafval gewoon los te deponeren in de container. Op die manier bespaart u extra kunststoffen uit. Dit dient wel telkens met de inzamelaar besproken te worden.

Ook intern binnen het bedrijf dient men gebruik te maken van transparante zakken zodra er bedrijfsrestafval vrijkomt. Het gaat dus ook om kleine zakjes of zakken in een sorteereiland. 

Er worden geen verdere criteria vastgelegd rond bv. opaciteit van de zak. Zolang er een visuele controle mogelijk is, is de zak voldoende transparant. 

De zak dient ook aan de andere criteria te voldoen die bepaald zijn in Vlarema rond ‘recycled content’ (Vlarema artikel 5.3.13.1). Het minimaal gehalte aan gerecycleerde kunststoffen in afvalzakken is vastgelegd op:

  1. 80% vanaf 1 januari 2021, waarvan minstens de helft bestaat uit gerecycleerde postconsumer kunststoffen;
  2. 100% vanaf 1 januari 2025, waarvan minstens de helft bestaat uit gerecycleerde postconsumer kunststoffen.

Er zijn enkele uitzonderingen op de verplichting om transparante zakken te gebruiken. Zo is een transparante zak voorlopig nog niet verplicht indien enkel de zak op straat gezet, zonder dat er die nog in een container wordt gedeponeerd. 

De transparante zakken moeten niet gebruikt worden voor de selectieve fracties. Hiervoor biedt de inzamelaar een ander type recipiënt aan. 

Indien u nog stocks heeft van niet-transparante zakken kan u bekijken om deze te wisselen bij de leverancier, ze te gebruiken voor de inzameling van een andere afvalfractie, of ze te gebruiken in een van de andere gewesten waar deze verplichting niet geldt. 
 

Ik heb nog een vraag die hierboven niet is behandeld.

Stuur uw vraag naar iksorteer@ovam.be en wij contacteren u zo snel mogelijk.