Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

Vragen over het selectief inzamelen van bedrijfsafval

Welke afvalstoffen moet een bedrijf selectief inzamelen?

U bent wettelijk verplicht (Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA, artikel 4.3.2.) tenminste volgende afvalstoffen apart int te zamelen:

 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
 • glasafval;
 • papier- en kartonafval;
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
 • groenafval;
 • textielafval;
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 • afvalbanden;
 • puin;
 • afgewerkte olie;
 • gevaarlijke afvalstoffen;
 • asbestcementhoudende afvalstoffen;
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
 • afvallandbouwfolies;
 • afgedankte batterijen en accu’s;
 • houtafval;
 • metaalafval;
 • pmd-afval;
 • recycleerbare harde kunststoffen;
 • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking)

Het kan economisch interessant zijn om nog andere bedrijfsafvalstoffen selectief in te zamelen. Bespreek dit met uw afvalinzamelaar

Waarom is sorteren belangrijk?

Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Die kunnen gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu en van economisch belang. Grondstoffen zijn schaars en worden daardoor duurder. Door te recycleren blijven ze langer beschikbaar in de economie.

Om te recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor ‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat u thuis of in uw bedrijf het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden voor selectieve inzameling. Recycleerbaar afval dat foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden. 

Wat als u uw afval niet sorteert?

Afval sorteren aan de bron is een verplichting. Indien u niet sorteert, bent u in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan uw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen. Daar kunnen boetes uit volgen.

Uw inzamelaar mag volgens de milieuwetgeving uw restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit dat onder de sorteerplicht valt. Ook uw inzamelaar kan controles en boetes krijgen.

Vanaf 2020 moeten de inzamelaars de restafvalcontainer bij bedrijven controleren en moeten ze u wijzen op fout gesorteerd afval. De inzamelaar is ook verplicht sorteerfouten bij te houden in een register. Hij kan ook uw container laten staan en/of kosten doorrekenen indien uw restafval nog te sorteren afval bevat.

Hoe ga ik aan de slag? Tips en premies voor bedrijven.

Wie weinig afval heeft, moet weinig sorteren en heeft minder plaats nodig voor verschillende vuilbakken en containers. Daarom raden we u aan te beginnen met de preventie van afval.

Het afval dat u wel heeft, moet u dus selectief laten inzamelen. In bepaalde gevallen kan u premies krijgen om te sorteren. Indien u bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal sorteert (kartonafval, hout, folies,…) dan kan u bij Valipac terecht voor premies. Ga daarvoor naar www.valipac.be. Valipac voorziet vier soorten premies:

 • Een éénmalige startpremie voor wie begint met sorteren
 • Een containerpremie om een deel van de huur van extra containers te compenseren
 • Een recyclagepremie voor gesorteerd hout en plastic verpakkingsmateriaal
 • Een zakpremie indien u speciale zakken aankoopt voor het sorteren van kleine hoeveelheden folies, EPS en spanbanden.

Verder kan u ook terecht op volgende websites voor nuttige info over sorteren bij bedrijven.

Geldt de gescheiden aanbieding van afvalstoffen voor alle bedrijven? Ook voor kantoren? Ook voor productie-bedrijven? Ook voor kleine zelfstandigen?

Ja.  Bedrijven zijn verplicht de bovenvermelde afvalstoffen gescheiden aan te bieden ongeacht hun hoeveelheid.

Hoe kan ik kleine hoeveelheden van een selectieve fractie laten inzamelen?

Indien een selectieve inzameling van een kleine fractie duur uitvalt, zijn er enkele mogelijkheden om de kosten te drukken:

 • Een speciale selectieve inzameling type ‘recipiënt in recipiënt’. Concreet worden bepaalde stromen zoals kunststoffolies of EPS typisch in zakken ingezameld. Veel IHM’s staan toe dat deze zakken meegegeven worden met een grotere stroom, zoals de ‘papier en karton’-container. Deze zakken kan u dus gewoon bovenop de container te gooien. De IHM kom dan beide stromen tegelijk ophalen en sorteert de zakken achteraf netjes uit.
 • Eventueel is het ook mogelijk om droge niet-gevaarlijke afvalfracties samen te laten inzamelen. Als deze stromen elkaar niet vervuilen, mogen deze zelfs door elkaar zitten in één container. Denk bijvoorbeeld aan hout, metalen en harde plastics. Hier zijn wel strengere voorwaarden. Zo moet er een contract zijn tussen afvalproducent en IHM waarin duidelijk staat over welke exacte fracties het gaat en uiteraard moeten de afvalfracties ook hier volledig uitgesorteerd worden nadien.
 • Voor zover het om kleine hoeveelheden bedrijfsafval gaat die naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke kanalen (huis-aan-huisronde, recyclageparken, …). De gemeente is evenwel nooit verplicht afval van bedrijven te aanvaarden. U informeert zich dus best bij de gemeente.
Pmd-afval sorteren in mijn bedrijf, hoe begin ik er aan?

We raden u aan om een blauwe container te gebruiken voor het pmd-afval. Naast deze container of vuilnisbak staat bij voorkeur een restafvalcontainer. Beide containers of vuilnisbakken worden best als dusdanig geïdentificeerd voor de gebruikers. Het moet duidelijk zijn voor de sorteerder waar hij zijn afval correct moet deponeren. Op de website van Fost Plus kunt u terecht voor gratis communicatiemateriaal zoals affiches met de sorteerregels, sensibiliserende affiches, stickers voor afvalbakken en een gids voor het onderhoudspersoneel.

Mag ik op het bedrijf dezelfde pmd-zakken als thuis gebruiken?

Dit is afhankelijk van wie uw pmd-afval zal ophalen.

Indien u een beroep doet op de gemeentelijke inzamelronde moet u gebruik maken van de gemeentelijke pmd-zakken. Afhankelijk van de ligging van uw bedrijf kunnen dit andere pmd-zakken zijn, dan diegene die u thuis gebruikt. Er zijn een aantal voorwaarden wanneer u beroep wilt doen op de gemeentelijke inzamelronde voor de ophaling van het pmd-afval van uw bedrijf. Het moet gaan om hoeveelheden pmd-afval die vergelijkbaar zijn met wat een huishouden produceert. Bovendien zijn de gemeenten er niet toe verplicht om afval afkomstig van bedrijven mee te nemen in hun ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen. Informeer daarom steeds bij de milieu-ambtenaar van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde.

Indien uw pmd-afval door een afvalstoffeninzamelaar wordt ingezameld, zal u via die weg recipiënten kunnen bestellen.

Kan ik samen met de bedrijven in de buurt gegroepeerd afval aanbieden?

Indien u gegroepeerd bent in een bedrijvenvereniging dan kan het interessant zijn om één prijsvraag uit te sturen, zodat u een afvalinzamelaar kan aanduiden die de ophaling voor alle bedrijven op het bedrijventerrein in één transport kan doen.

Dit is anders wanneer één bedrijf op het bedrijventerrein de afvalstoffen van de verschillende omringende bedrijven groepeert op zijn site. Dan is dat bedrijf verplicht zijn milieuvergunning uit te breiden met een afvalstoffenrubriek. Bedrijven zijn enkel uitgezonderd van een afvalstoffenrubriek in hun milieuvergunning voor hun eigen bedrijfsafvalstoffen die voorkomen uit hun normale werking. Van zodra er afval van derden aanvaard wordt, is er een afvalstoffenrubriek nodig. Het betrokken bedrijf kan hiervoor best terecht op de milieudienst van zijn gemeente. Naast deze milieuvergunningsplicht, zal het betreffende bedrijf ook een afvalstoffenregister van de binnenkomende afvalstromen moeten bijhouden. Dit impliceert het bijhouden van onder andere de aard van de afvalstof, het gewicht, de afkomst en de bestemming.

Waar vind ik een inzamelaar voor mijn afval? Wie mag inzamelaar zijn?

Inzamelaars van afvalstoffen moeten geregistreerd zijn door de OVAM. Het overzicht van door de OVAM geregistreerde inzamelaars kunt u raadplegen op www.ovam.be/register_IHM.

Mogen bedrijven hun afval buiten zetten tijdens de gemeentelijke ophalingsronde, zoals particulieren dat doen?

In veel gemeenten kan afval afkomstig van bedrijven mee aangeboden worden in de reguliere ophaling van huishoudelijk afval. Maar dit hangt af van gemeente tot gemeente. Gemeenten zijn er niet toe verplicht om afval afkomstig van bedrijven mee te nemen in hun ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen. Het mag ook enkel met afval dat vergelijkbaar is aan het afval van huishoudens, zowel naar aard, samenstelling en hoeveelheid. Voor restafval is de hoeveelheid heel expliciet begrensd tot maximaal 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval per tweewekelijkse ophaling. Informeer steeds bij de milieudienst van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde.

Hoe zit het met de selectieve inzameling van pmd-afval in publieke ruimtes?

Wanneer drank en/of voeding in pmd-verpakking wordt verkocht, moet een recipiënt voor pmd-afval geplaatst worden. Ook wanneer het om automaten gaat. Door het juiste recipiënt aan te bieden wordt de klant de mogelijkheid gegeven om juist te sorteren.

De locatie en hoeveelheid pmd-vuilnisbakken die geplaatst worden, worden best voor de hele organisatie in zijn geheel bekeken. Zo worden best steeds restafval- en pmd-bakken samen voorzien en worden de kleurcodes van het huishoudelijk afval aangehouden omwille van de herkenbaarheid.

Communicatie op de vuilnisbakken en een aangepaste inwerpopening kan helpen om de sorteerboodschap te verduidelijken. Informeer u hiervoor bij Fost Plus. Op hun website over sorteren op het werk kan gratis communicatiemateriaal verkregen worden.

 

Ik heb nog een vraag die hierboven niet is behandeld.

Stuur uw vraag naar iksorteer@ovam.be en wij contacteren u zo snel mogelijk.