Gebruik van bodemmaterialen (grondverzet)

Wanneer is er een technisch verslag nodig?

Hier vindt u het doorloopschema voor de opmaak van een technisch verslag


In de volgende gevallen moet u als bouwheer een technisch verslag laten maken:

 • Het volume bodemmateriaal dat bij de werken vrijkomt is groter dan 250m³.
 • De uitgraving of ruiming gebeurt op een verdachte grond.
 • De hoop opgeslagen bodemmateriaal is groter dan 250m³ en bestaat uit uitgegraven bodem, bagger- of ruimingsspecie of bentonietslib. Deze verplichting geldt ook voor de samengestelde hopen van verschillende kleine uitgravingen of ruimingen waarvoor er afzonderlijk geen technisch verslag nodig was. 

In de volgende gevallen is er geen technisch verslag nodig:

 • De uitgraving of ruiming gebeurt op een niet verdachte grond en het volume bodemmateriaal dat daarbij vrijkomt is kleiner dan 250m³.
 • De uitgraving of ruiming gebeurt op een verdachte grond, het volume bodemmateriaal dat daarbij vrijkomt is kleiner dan 250m³ en het bodemmateriaal wordt binnen de kadastrale werkzone als bodem gebruikt volgens een code van goede praktijk.
 • De hoop opgeslagen bodemmateriaal bestaat alleen uit grondbrij.
 • Voor de aanleg of het herstel van nutsleidingen of rioleringen, het herstel van oevers of dijkprofielen, het hergebruik van opzijgeschoven teelaarde bij vergunde ontginningen, voor de proefsleuven in archeologie en het herstel van kust en duinen. De uitgegraven bodem wordt na uitvoering van de werken teruggelegd op ongeveer dezelfde plaats en daarom is de speciale regeling van gebruik ter plaatse van toepassing.

Het is dus heel belangrijk om te weten of u de werken op een verdachte of een niet verdachte grond uitvoert. In de regel zijn particuliere gronden niet verdacht. De verdachte gronden zijn:

 • Alle risicogronden. Hier vindt u alle informatie over risicogronden.
 • Alle gronden waarvan geweten is dat een deel van de grond aangerijkt is met verontreinigende stoffen boven de richtwaarde of de waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem. Deze gegevens zijn opgenomen in het grondeninformatieregister en staan vermeld op het bodemattest.
 • Alle wegen, oude wegbeddingen en wegbermen.
 • Alle gronden waarvoor aanwijzingen bestaan dat de richtwaarde overschreden is en voor zover ze aangewezen zijn door de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu. Momenteel zijn er nog geen gronden aangewezen.
 • Elke waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of dat hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest- of autosnelweg.
Het begrip kadastrale werkzone is een combinatie van het begrip kadastraal perceel en het begrip werk- of werfzone. Een gebruik binnen de kadastrale werkzone betekent het opnieuw gebruiken van bodemmaterialen binnen de werfzone.
Schema opmaak technisch verslag:
Responsive Image

Bodembeheer