Gebruik van bodemmaterialen (grondverzet)

Wanneer is er een technisch verslag nodig?

Hier vindt u het doorloopschema voor de opmaak van een technisch verslag.


In volgende gevallen moet u als bouwheer een technisch verslag laten maken:

  • Als het volume bodemmateriaal dat bij de werken vrijkomt groter is dan 250m³ moet er steeds een technisch verslag opgemaakt te worden.
  • AIs het volume bodemmateriaal kleiner is dan 250m³ en vindt de uitgraving plaats op een niet-verdachte grond, dan moet geen technisch verslag opgemaakt te worden.
  • Als het volume bodem kleiner is dan 250m³, maar de uitgraving vindt plaats op een verdachte grond, dan wordt een technisch verslag opgemaakt, behalve indien het bodemmateriaal binnen de kadastrale werkzone als bodem volgens een code van goede praktijk wordt gebruikt.
  • Voor hopen opgeslagen bodemmaterialen die groter zijn dan 250m³ moet een technisch verslag opgemaakt worden. Deze verplichting geldt ook voor de hopen die bestaan uit uitgegraven bodem, bagger- of ruimingsspecie en bentonietslib van verschillende kleine uitgravingen of ruimingen waarvoor er afzonderlijk geen verplichting tot technisch verslag was. Deze verplichting geldt echter niet voor hopen grondbrij.

Het is dus heel belangrijk om te weten of u de werken op een verdachte grond uitvoert. In de regel zijn particuliere gronden niet verdacht. De verdachte gronden zijn:

  • Alle onderzoeksplichtige of zogenaamde risicogronden van het VLAREBO. Via de gemeente en de milieuvergunning kunt u nagaan of een grond onderzoeksplichtig is. Meestal gaat het dan om bedrijfsterreinen.
  • Alle gronden opgenomen in het grondeninformatieregister waarvan geweten is dat een deel van de grond aangerijkt is met verontreinigende stoffen boven de richtwaarde of waarde voor vrij gebruik van uitgegraven bodem. Deze gegevens zijn opgeslagen in het grondeninformatieregister en staan vermeld op de bodemattesten.
  • Alle wegen, oude wegbeddingen en wegbermen.
  • Alle gronden waarvoor aanwijzingen bestaan dat de richtwaarde overschreden is en voor zover ze aangewezen zijn door de Vlaamse minister voor Leefmilieu. Momenteel zijn er nog geen gronden aangewezen door de Vlaamse minister van Leefmilieu.
  • Waterbodem van een oppervlaktewaterlichaam waarin huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater wordt geloosd, of die hemelwater ontvangt dat afkomstig is van een gewest-, provinciale en snelweg.

Het begrip kadastrale werkzone is een combinatie van het begrip kadastraal perceel en het begrip werk- of werfzone. We gaan hier niet verder in op de precieze betekenis van "kadastrale werkzone", maar voor de vuist weg komt een gebruik binnen de kadastrale werkzone neer op het opnieuw gebruiken van bodem binnen hetzelfde project en dus binnen de werfzone. Hoe de kadastrale werkzone precies gedefinieerd wordt en op welke manier ze bepaald wordt, vindt u terug in de code van goede praktijk.

Schema opmaak technisch verslag:
Responsive Image

Bodembeheer