Bouw- en sloopafval voor professionelen

Sloopopvolging

Een sloopattest garandeert de kwaliteit en de zuiverheid van het sloopmateriaal.


Procedure sloopopvolging

 

Er is een hele procedure uitgeschreven onder welke de sloopbeheersorganisatie voor het sloopmateriaal een sloopattest kan afleveren.

 • Een deskundige geregistreerd door Tracimat maakt een sloopopvolginsgplan (SOP) op.

 • Tracimat verklaart dit plan conform. De conformverklaring van het SOP kan voorwaarden opleggen over

  • de opvolging van de gevaarlijke afvalstoffen en rapportering hiervan aan de sloopbeheerorganisatie, als er potentiële risico’s zouden zijn bij verwijdering transport en verwerking ervan;

  • de rapportering van de geaccepteerde hoeveelheden puin door de brekers rechtstreeks aan de sloopbeheerorganisatie;

  • de rapportering van de afvoer van de niet-gevaarlijke afvalstoffen aan de sloopbeheerorganisatie;

  • een controlebezoek en de opmaak van een controleverslag door de deskundige als er gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn;

 • Conformverklaring van het controleverslag door Tracimat;

 • Aanvraag van een verwerkingstoelating (*);

 • Afleveren van een verwerkingstoelating voor afvoer als LMRP (*);

 • Aanvraag van een sloopattest (*);

 • Afleveren van een sloopattest door Tracimat (*).

(*) tenzij anders bepaald in de conformverklaring.

 • Dit SOP moet deel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag en de contractuele documenten (tussen aannemer en bouwheer).

De aannemer kan op basis van dit sloopopvolgingsplan een afvalplan opstellen voor de afvoer van de afvalstoffen van de sloopwerf. Dit is niet verplicht maar kan handig zijn voor de organisatie van zijn werf.

Onderstaand figuur geeft de traceringsprocedure schematisch weer.


 

Sloopopvolgingsplan (SOP)

Als u een omgevingsvergunning (sloopvergunning) voor een grote werf aanvraagt, moet u een sloopopvolgingsplan bijvoegen. Maak dit plan dus tijdig op als u vertraging van uw project wilt vermijden.
Het sloopopvolgingsplan moet opgemaakt worden volgens de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan (SOP). Om bruikbaar te zijn bij de tracering door sloopopvolging moet het sloopopvolgingsplan worden conform verklaard. Dan kan enkel als u bij afbraakwerken van gebouwen werkt met de sjablonen van de sloopbeheerorganisatie (Tracimat), ofwel binnen een uitgebreide procedure of een vereenvoudigde procedure. In dit achtergronddocument voor de opmaak vindt u meer informatie.

Sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie


Sinds 1 juli 2022 is sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie voor grote werven verplicht. Dit zijn de werven waarvoor nu al de opmaak van een sloopopvolgingsplan (SOP) verplicht is.
Tracimat is momenteel de enige erkende sloopbeheerorganisatie.
Sloopopvolging biedt vele voordelen. De verplichting ervan voor grote werven zorgt voor een gelijk speelveld en een eenduidig kader zodat de administratieve lasten maar ook de voordelen en opportuniteiten van sloopopvolging eerlijk verdeeld worden tussen alle partners in de keten.

Voordelen van sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie

Voor de bouwheer

 • Sloopopvolging maakt het makkelijker om offertes te vergelijken, er is minder discussie bij de uitvoering, meer juridische zekerheid bij eventuele betwistingen, minder valse concurrentie, het risico op onverwachte meerkosten is beperkt.

 • Sloopopvolging garandeert dat de ingezamelde afvalstoffen correct zijn afgevoerd naar daartoe vergunde inrichtingen en dat de gevaarlijke afvalstoffen -zoals asbest- op een veilige wijze verwijderd en apart ingezameld worden.

 • Sloopopvolging door Tracimat ontzorgt de bouwheer: hij hoeft niet meer alle identificatieformulieren en afgiftebewijzen bij te houden omdat Tracimat dit al doet.

Voor de sloopaannemer

 • Sloopopvolging door Tracimat garandeert dat de vrijgekomen sloopmaterialen voldoende zuiver zijn zodat ze ofwel kunnen gerecycleerd worden tot hoogwaardige recyclaten ofwel hergebruikt kunnen worden. Dit geeft een hogere waarde aan het sloopmateriaal. De sloopbeheersorganisatie levert voor het sloopmateriaal een sloopattest af als de kwaliteit en de zuiverheid van het sloopmateriaal kan gegarandeerd worden en als de hele standaardprocedure met goed gevolg is doorlopen.
  Tot nu is dit alleen uitgewerkt voor puin. Puin met een verwerkingstoelating van Tracimat kan als LMRP afgevoerd worden. In de toekomst zou dit ook voor andere sloopmaterialen kunnen uitgeschreven worden.

 • Sloopopvolging zorgt er voor dat het aandeel LMRP-puin bij de puinbreker vergroot en dat LMRP-puin apart verwerkt wordt bij de breker. Daardoor wordt de verwerking van dit puin op termijn goedkoper en zal men het makkelijker toepassen.

Voor de overheid en de bouwsector in het algemeen

 • Er komen meer representatieve data ter beschikking over de herkomst, de hoeveelheid en de verwerkingswijze van de sloopmaterialen. Hierop kan datamining worden toegepast wat zowel voor het beleid als voor de handhaving efficiëntiewinst kan geven.

 • Een betere sloopopvolging door de sloopbeheerorganisatie kan de transitie naar circulaire verdienmodellen binnen de bouwsector versnellen.

 

Voorwaarden deskundige

De deskundige moet

 • neutraal zijn

 • beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief risico asbest)

 • beschikken over een persoonscertificaat asbestdeskundige

 • voldoende kennis hebben over materialen, bouwtechniek en -historiek

 • grondig vertrouwd zijn met het beleid en de milieuwetgeving rond slopen en sloopafvalverwerking

 • een grondig inzicht hebben in asbesttoepassingen, andere gevaarlijke afvalstoffen en sloopmethoden.

Alle voorwaarden waaraan de deskundige moet voldoen, vindt u in de standaardprocedure en de interne procedures van Tracimat.
Hij moet uiteraard kunnen rekenen op de volle medewerking van de bouwheer wat betreft het aanleveren van beschikbare informatie of het veilig toegankelijk maken van de gebouwen.

Digitaal platform

De procedures van Tracimat bestaan onder andere uit een digitaal platform waarbij de bouwheer of deskundige, de sloopaannemer en de verwerkers (puinbrekers) informatie uitwisselen voor de opvolging van de materiaalstromen en een controle hierop door Tracimat. Iedere partij is gebonden om correcte en volledige informatie door te geven aan Tracimat.

Verwerkingstoelating voor LMRP

Op basis van het digitaal platform kan Tracimat de materiaalstromen opvolgen en garanderen dat de gevaarlijke afvalstoffen correct zijn verwijderd en afgevoerd naar een daartoe vergunde inrichting. En ook dat het puin voldoende zuiver is, dit wil zeggen vrij is van “storende stoffen”.

Nadat de gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd en de opmaak van het controleverslag door Tracimat (indien vereist) kan de sloopaannemer een verwerkingstoelating bij Tracimat aanvragen. Enkel met een verwerkingstoelating kan de sloper het puin rechtstreeks van de werf als LMRP naar een breker afvoeren.
Met een verwerkingstoelating voor LMRP kan de breker het puin al verwerken. Het is in de praktijk namelijk niet mogelijk om te wachten tot de traceerbaarheidsprocedure volledig is doorlopen en Tracimat het sloopattest heeft afgeleverd om te starten met de breekcampagne.

Sloopattest

In Vlarema is ingeschreven dat voor het sloopmateriaal waarvoor een verwerkingstoelating is afgegeven, de uitvoerder van sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken voor de oplevering van de sloop- of ontmantelingswerken een sloopattest bezorgt aan de houder van de omgevingsvergunning.
Het afleveren van een sloopattest kan als betalingsvoorwaarde worden opgenomen in het contract met de sloopaannemer.
Meer uitleg en info over de werking van de traceerbaarheidsprocedure vindt u op de website van Tracimat www.tracimat.be.

“Storende stoffen”

“Storende stoffen (of stoorstoffen)” zijn de afvalstoffen die de recyclage van het selectief ingezamelde sloopmateriaal kunnen hinderen. Voor puin zijn dit alle niet-steenachtige materialen (hout, plastic, metalen, …) en de specifieke materialen die volgens het eenheidsreglement niet in het puin mogen aanwezig zijn (cellenbeton, gips, pleister, glas, hout, vezelcementmaterialen, organische stof/grond …).
Stoorstoffen worden momenteel enkel gezien als stoffen waarvan de aanwezigheid een risico vormt dat na de bewerking door een puinbreker niet aan de normen (voor fysische verontreiniging) van VLAREMA zal voldaan worden. Bijkomend zal in de toekomst meer aandacht moeten gaan naar stoffen die de bouwtechnische eigenschappen van de bekomen gerecycleerde granulaten kunnen hypothekeren.
De aanwezigheid van bepaalde stoorstoffen en chemische verontreinigingen in de gerecycleerde granulaten heeft een invloed op een aantal technische parameters waaraan granulaten moeten voldoen voor gebruik in de productie van beton voor hoogwaardige toepassingen.


In de FAQ’s vindt u meer info over het sloopopvolgingsplan (SOP) en sloopopvolging.

 


 


Team bouw