Ondersteuning en subsidies bij asbestverwijdering

Ondersteuning voor zorgvoorzieningen

Vlaamse zorgvoorzieningen kunnen hun asbestinventaris gratis laten actualiseren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.


Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken. Vlaanderen telt immers nog relatief veel oude gebouwen die asbestmaterialen bevatten. Heeft uw zorgvoorziening gebouwen of constructies van vóór 2001 en wilt u uw gebouwen asbestveilig maken? De OVAM biedt ondersteuning op verschillende manieren: de gratis opmaak van een asbestattest, expertisebegeleiding door een asbestdeskundige, bijstand bij een asbestincident en een tussenkomst voor asbestverwijderingen.  ​​​​​​​
Beroep doen op de ondersteuning?
 • De ondersteuning door asbestdeskundigen kunt u doorlopend aanvragen.
 • De ondersteuning voor asbestverwijderingen verloopt via oproepen.
  • De oproep van 18 maart 2024 tot en met 19 april 2024 is afgesloten.
​​​​​​U kunt zich ook inschrijven op de nieuwsbrief van OVAM, zo blijft u op de hoogte.​​​​​
Ontdek hieronder per thema welke documenten u nodig hebt en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Wie komt in aanmerking?

Het sectorprotocol heeft als doel zorgvoorzieningen te ondersteunen bij het asbestveilig maken van hun gebouwen tegen uiterlijk 2040. Een zorgvoorziening is een rechtspersoon die erkend is of die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren voor personen. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning via het zorgprotocol, kunt u best even nakijken via de Cobrha databank of de voorziening een HCO nummer heeft, dat is immers de eerste voorwaarde: CoBRHA Viewer.

Enkel zorgvoorzieningen in gebouwen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest komen in aanmerking. Het is van belang dat de zorg- of dienstverlening wordt uitgevoerd in het gebouw zelf. Zo komen kinderdagverblijven, ziekenhuizen en woonzorgcentra in aanmerking, een dienst voor teleonthaal dan weer niet.

Voor welke ondersteuning?

Asbestattest

Eerst bekijken we of de asbestinventaris van de gebouwen aan actualisatie toe is. Als dit zo is kunt u via de OVAM de asbestinventaris gratis (tot een maximum van een 6.500 euro excl btw) laten actualiseren.   

Nadat een asbestdeskundige de gebouwen heeft onderzocht krijgt u de geactualiseerde asbestinventaris, onder de vorm van een asbestattest. Met het asbestattest kunt u verder aan de slag: welke asbestmaterialen moeten wanneer verwijderd worden en met welke methode? Welke asbestmaterialen leveren mits correct beheer geen gevaar op? 

Asbestattest. Hoe aanvragen?

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • De meest recente asbestinventaris van de te inventariseren gebouwen
 • De plannen van alle te inventariseren gebouwen
 • De totale vloeroppervlakte van de te inventariseren gebouwen
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw
 • Ingevulde verklaring op eer
 • Gegevens van de contactpersoon. Alle communicatie over het dossier zal steeds gebeuren met de persoon die de aanvraag heeft ingediend

Dien hier uw aanvraag in.

Hoe verloopt het verder?

 • We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid en brengen u op de hoogte
 • Als uw aanvraag goedgekeurd is geeft de OVAM de opdracht om een asbestattest op te maken, samen met de gegevens van uw aanvraag, door aan een asbestdeskundige
 • De asbestdeskundige neemt contact met u op voor het maken van een afspraak om het asbestattest op te maken. De asbestdeskundige zal u vragen om het opdrachtformulier in te vullen
 • De asbestdeskundige voert ter plaatse een inspectie van de gebouwen uit
 • We bezorgen u het asbestattest

U kan hier onze algemene voorwaarden raadplegen.

Asbestverwijdering 

De OVAM voorziet een tussenkomst voor asbestverwijderingen, met een klemtoon op jeugdvoorzieningen. Voorzieningen die zorg verlenen aan kinderen en jongvolwassenen kunnen genieten van het ondersteuningspercentage van 50%, voor andere zorgvoorzieningen is het ondersteuningspercentage 35%. Kinderen en jongvolwassenen zijn immers het meest kwetsbaar bij blootstelling aan asbest en lopen het meeste kans om op latere leeftijd asbestgerelateerde ziektes te ontwikkelen.  

Voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie kunt u beroep doen op een aannemer waarmee de OVAM een raamcontract heeft afgesloten. Voor het verwijderen van andere asbestmaterialen moet u zelf een aannemer aanstellen. 

Asbest verwijderen met een eigen aannemer: Hoe aanvragen?

Deze oproep is afgesloten.

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • Het meest recente asbestattest van de gebouwen waar er werken zullen gebeuren
 • De plannen van de gebouwen waar er werken zullen gebeuren
 • De oppervlakte van de gebouwen waar er werken in gebeuren
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw waar er werken in gebeuren
 • Ingevulde verklaring op eer
 • Offertebedrag van de asbestverwijderingswerken exclusief BTW. Dit moet de kost zijn van de te verwijderen materialen die niet-asbestveilig zijn
 • Startdatum en einddatum of periode van de werken
 • Offerte van de te verwijderen asbesthoudende materialen. Op de offerte moet de prijs van de verwijdering van de niet-asbestveilige materialen apart vermeld zijn
 • Lijst van de te verwijderen asbesthoudende materialen die niet-asbestveilig zijn, verwijzend naar de fiches op het asbestattest. 

Hoe verloopt het verder?

 • We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid
 • Na het afsluiten van de oproep laten we u weten of u in aanmerking komt en of er voldoende budget beschikbaar is om uw aanvraag goed te keuren
 • Als dit in orde is ontvangt u de subsidiebelofte.
 • U bezorgt ons ten laatste twee weken vóór de start van de werken de startdatum. 
 • De werken worden uitgevoerd
 • Ten laatste twee maanden na uitvoering van de werken en uiterlijk 3 jaar na de toekenning van de steunbelofte door de OVAM bezorgt u ons volgende documenten:
  • Factuur
  • Melding van de werken bij de FOD Waso 
 • We beoordelen de documenten. Na goedkeuring maakt de OVAM het  subsidiebedrag over naar uw rekening

U kan hier onze algemene voorwaarden raadplegen.

Leidingisolatie verwijderen met een raamcontract van de OVAM. Hoe aanvragen?

Deze oproep is afgesloten.

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • Het meest recente asbestattest van de gebouwen waar er werken zullen gebeuren
 • De plannen van de gebouwen waar er werken zullen gebeuren
 • De oppervlakte van de gebouwen waar er werken in gebeuren
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw waar er werken in gebeuren
 • Ingevulde verklaring op eer
 • Ramingsbedrag van de asbestverwijderingswerken exclusief BTW. U kunt via de prijsramingstool van de OVAM een raming opmaken.  
 • Gewenste startdatum en einddatum of gewenste periode van de werken, verwijzend naar de fiches op het asbestattest met leidingisolatie
 • Lijst van de te verwijderen asbesthoudende materialen
 • Raming van de te verwijderen asbesthoudende materialen

Hoe verloopt het verder?

 • We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid
 • Na het afsluiten van de oproep laten we u weten of u in aanmerking komt en of er voldoende budget beschikbaar is om uw aanvraag goed te keuren
 • Als dit in orde is ontvangt u de subsidiebelofte
 • Als uw aanvraag goedgekeurd is geeft de OVAM de opdracht om een offerte op te maken, samen met de gegevens van uw aanvraag, door aan een aannemer waarmee de OVAM een raamcontract afgesloten heeft
 • De aannemer neemt contact met u op voor het maken van een afspraak om een offerte op te maken
 • We bezorgen u de offerte, samen met de voorwaarden van het voorstel
 • U laat ons binnen de 6 weken weten of u de werken zal laten uitvoeren
 • Als u de werken zal laten uitvoeren bezorgt u ons volgende documenten:
  • ondertekend document deelfacturatie en aanstelling leidend ambtenaar deelopdracht
  • ondertekende offerte
 • We geven de aannemer de opdracht om met u contact op te nemen voor het bepalen van de uitvoeringsdatum
 • De werken moeten uitgevoerd worden, ten laatste einde 2025.
 • Binnen twee weken na uitvoering van de werken bezorgt u ons het opleveringsdocument
 • We beoordelen de vorderingsstaat van de aannemer op basis van het opleveringsdocument. Na goedkeuring van de vorderingsstaat ontvangt u een factuur voor het niet-gesubsidieerde deel van de werken. De OVAM betaalt het gesubsidieerde deel van de werken rechtstreeks aan de aannemer.

U kan  hier onze algemene voorwaarden raadplegen.

​​​​​​​​​​​​Expertisebegeleiding

De OVAM voorziet een gratis expertisebegeleiding door een asbestdeskundige. De expertisebegeleiding houdt in dat een asbestdeskundige inventarisatie op basis van een verfijnde asbestinventaris of asbestattest een advies geeft in functie van een meerjaren investeringsplan van de zorgvoorziening om een asbestveilige toestand te bekomen en/of een prijscalculatie (raming) maakt hiervoor en/of advies geeft in functie van een geïntegreerde aanpak asbestverwijdering en energiemaatregel.

Expertisebegeleiding. Hoe aanvragen?

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • De meest recente asbestinventaris of asbestattest van de gebouwen waarvoor u advies wil
 • De plannen van alle gebouwen waarvoor u advies wil
 • De oppervlakte van de gebouwen waarvoor u advies wil
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw
 • Ingevulde verklaring op eer
 • Vragen voor de expert
 • Documenten voor de expert

Dien hier uw aanvraag in.

​​​​​​​Hoe verloopt het verder?

 • We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid en brengen u op de hoogte
 • Als uw aanvraag goedgekeurd is geeft de OVAM de opdracht voor de expertisebegeleiding, samen met de gegevens van uw aanvraag, door aan een asbestdeskundige
 • De asbestdeskundige neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor de expertisebegeleiding
 • De expertisebegeleiding wordt uitgevoerd
 • We bezorgen u een kort verslag van de expertisebegeleiding

U kan hier onze algemene voorwaarden raadplegen.

Bijstand bij een asbestincident

Gebeurt er ondanks alle goede zorgen toch een asbestincident in uw voorziening? Meld dit dan via mail aan asbestzorg@ovam.be én dien uw aanvraag in via de link hieronder. Via de OVAM kan er snel een asbestdeskundige aangesteld worden om u hierin bij te staan. Deze adviesverlening is erop gericht om u snel een objectief advies of second opinion te geven om de noodzakelijke vervolgstappen en keuzes te kunnen bepalen. Deze bijstand omvat zelf geen onderzoek (contaminatie) of saneringsbegeleiding. Via de OVAM kan er snel een asbestdeskundige aangesteld worden om u hierin bij te staan. Deze adviesverlening is erop gericht om u snel een objectief advies of second opinion te geven om de noodzakelijke vervolgstappen en keuzes te kunnen bepalen. Deze bijstand omvat zelf geen onderzoek (contaminatie) of saneringsbegeleiding.
Bijstand asbestincident. Hoe aanvragen?

U heeft volgende documenten en informatie nodig voor de aanvraag:

 • De meest recente asbestinventaris van de te inventariseren gebouwen
 • De plannen van de gebouwen waar het asbestincident zich voordeed
 • De oppervlakte van de ruimtes of zone waar het asbestincident zich voordeed
 • Het bouwjaar van het oudste gebouw
 • Info over het incident, vragen voor de expert
 • Documenten voor de expert

Dien hier uw aanvraag in.


Hoe verloopt het verder?

 • ​​​​​​We controleren uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid en brengen u op de hoogte
 • Als uw aanvraag goedgekeurd is geeft de OVAM de opdracht voor begeleiding bij het asbestincident, samen met de gegevens van uw aanvraag door aan een asbestdeskundige
 • De asbestdeskundige neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor de begeleiding
 • De asbestdeskundige voert ter plaatse een inspectie uit en geeft advies over hoe u het asbestincident moet (laten) verhelpen
 • U brengt ons aan het einde van de bijstand op de hoogte van de reeds genomen acties en de eventuele vervolgstappen die nodig zijn voor een goede afhandeling van het incident. Nadat het incident opgelost werd brengt u ons op de hoogte

U kan hier onze algemene voorwaarden raadplegen.

 

Meer info

Downloads

Team asbestafbouw