Melding bodemverontreiniging

Voor particulieren en bedrijven


Melden van de vaststelling van bodemverontreiniging: ik ben een particulier of bedrijf

Wenst u een melding te doen van mogelijke bodemverontreiniging? Dan kan u hiervoor in eerste instantie terecht bij de milieudienst van de gemeente.
De gemeente zal nagaan of de schadegevallenprocedure al dan niet gevolgd kan worden. Op deze pagina wordt beschreven op welke manier meldingen kunnen aangepakt worden die niet in aanmerking komen voor de schadegevallenprocedure.
De lokale toezichthouder van de gemeente kan bijkomende informatie opvragen, vaststellingen doen aan de hand van een plaatsbezoek en eventuele verdere adviezen formuleren.
Sommige gemeentebesturen zullen doorverwijzen naar de politie om het terreinbezoek uit te voeren en de nodige vaststellingen te doen.
Indien er bodemverontreiniging vastgesteld is, zal door de lokale toezichthouder worden nagegaan waar de bron hiervan gesitueerd is.
Heeft de lokale toezichthouder voldoende informatie over een effectieve bodemverontreiniging en is het bronperceel gekend, dan kan die de beschikbare informatie aan de OVAM overmaken.
Indien u van mening bent dat u schade ondervindt door handelingen of nalatigheden van derden, kan u een procedure overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek opstarten. Artikel 1382 en verder van het Burgerlijk Wetboek vormen hiervoor de wettelijke grondslag. Deze procedure verloopt via de rechtbank en staat los van het Bodemdecreet en de OVAM. U contacteert hiervoor best uw verzekeringsmakelaar.

Opname in het Grondeninformatieregister

De OVAM neemt een melding van bodemverontreiniging op in het Grondeninformatieregister (GIR) wanneer er voldaan is aan deze criteria:

  • Het perceel waarop de bodemverontreiniging tot stand is gekomen (bronperceel) is gekend.
  • De huidige eigenaar(s) en de eventuele huidige exploitant(en) en gebruiker(s) zijn gekend.
  • De aard (nieuw, historisch of gemengd) van de bodemverontreiniging is duidelijk.
  • Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden (voor nieuwe bodemverontreiniging) of er zijn duidelijke aanwijzingen van een ernstige bodemverontreiniging (voor historische bodemverontreiniging). Via bv. staalnames en analyses moet aangetoond worden dat er effectief sprake is van bodemverontreiniging.

In dit geval neemt de OVAM de betrokken gronden op in het GIR en levert zij een bodemattest af. 

Zelfstandige saneringsplicht voor nieuwe bodemverontreiniging

Het wettelijk kader voor onderzoek en sanering van verontreinigde gronden is het Bodemdecreet van 27 september 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

Bij nieuwe bodemverontreiniging (artikel 9, ┬ž2 en 11 van het Bodemdecreet) moet de saneringsplichtige (exploitant, gebruiker of eigenaar van de grond waar de verontreiniging tot stand kwam) onverwijld een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of dreigt te overschrijden.
In dat geval ontstaat er een zelfstandige saneringsplicht.
Dit beschrijvend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Het verslag hiervan moet bij de OVAM worden ingediend.

Na opname in het GIR stuurt de OVAM een informatieve brief naar de saneringsplichtige van de grond met de nieuwe bodemverontreiniging om deze te informeren over zijn zelfstandige saneringsplicht. Een kopie van deze brief wordt verstuurd naar de gemeente.

Door het versturen van de informatieve brief wordt de mogelijke saneringsplichtige geïnformeerd over de verdere noodzakelijke stappen. De saneringsplicht wordt met deze brief niet vastgelegd bij die bepaalde persoon. Wordt een terrein verkocht waarvoor een zelfstandige saneringsplicht bestaat, dan kan het zijn dat de nieuwe eigenaar saneringsplichtig wordt. Het is de taak van de notaris om toekomstige kopers hierover te informeren.

Meer informatie over beschrijvende bodemonderzoeken en informatie over alle erkende bodemsaneringsdeskundigen vindt u onderaan op deze pagina onder 'Ook interessant voor u'.

Geen opname in het Grondeninformatieregister

De OVAM neemt een melding van mogelijke bodemverontreiniging niet op in het Grondeninformatieregister, wanneer er niet voldaan is aan alle criteria vermeld in het deel 'Opname in het Grondeninformatieregister'. U vindt dit deel hoger op deze pagina.

Wanneer de OVAM over onvoldoende informatie beschikt om een melding van mogelijke bodemverontreiniging op te nemen in het GIR, brengt ze de melder en de gemeente hiervan op de hoogte.

Ook interessant voor u

Contactinformatie

Team klantenbeheer - bodem